Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Jan Sandner


Kierownik Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS
Administrator systemów IT OSX Server. Projektant oraz administrator witryn dla Centrum Ekologii i Ekofilozofii, Instytutu Nauk Biologicznych, Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS, projektu METEO UKSW, multimedialnej platformy wykładowej online. Zarządzanie projektem stacja pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Wydawca Akademickiej Platformy Konsultingowej EkoForum.eu (Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego).
Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzi w skład Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody INB. Laboratorium realizuje program edukacji akademickiej na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE.
Laboratorium 405, bud. 24
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
P: (+48) 22 3809662
Zapraszamy do kontaktu
Zobacz witrynę laboratorium

Wykształcenie


Technikum Geologiczne

Warszawa

1971 - 1976
Technik Geolog

Kierunek specjalizacji; hydrogeologia, stosunki wodne.

Uniwersytet Warszawski

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 

1976 - 1981
Magister 

Magisterium w zakresie geografii i studiów regionalnych, Studium uwarunkowań przyrodniczych środowiska obszaru zlewni rzeki górnej Utraty, Uniwersytet Warszawski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego AR w Warszawie
Akademia Rolnicza w Lublinie

1982 - 1991
Doktor

Doktor nauk rolniczych o specjalności ochrona środowiska, Model waloryzacji gleb pod kątem ich potencjalnej odporności na zanieczyszczenia przemysłowe, Model of valorization of soils under viewpoint of their potential resistance against some selected contaminants, doktor nauk rolniczych, specjalista w zakresie agrotechniki, agroekologii i ochrony środowiska

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

2001
Audytor

System zarządzania środowiskowego według ISO 14001.

Apple Certificate

2010
Management Mac OSX Server

Certyfikat w zakresie zarządzania IT Mac OSX Server. Certyfikat uzyskany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany przez Unię Europejską w zakresie wdrażania usług informatycznych Mac OSX Server.

Specjalizacja podstawowa


Pod pojęciem prawidłowej interpretacji danych źródłowych kryje się szereg procesów przyrodniczych, które najpierw muszą zostać opisane, a następnie odpowiednio zinterpretowane. Prawidłowa ich interpretacja jest kluczem do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska i wszystkimi innymi pochodnymi działaniami, które sprowadzają się do kreowania strategii rozwoju kraju na wszystkich jego szczeblach.
Konsultacje eksperckie w zakresie zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki hydrologicznej. Specjalizacja w zakresie projektów oraz badań analitycznych strategii rozwoju podstawowych jednostek administracji kraju z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

Strategie zrównoważonego rozwoju gmin
Monitoring zasobów środowiska przyrodniczego
Hydrologia, Gospodarowanie wodą
Rolnictwo ekologiczne

Specjalizacja dodatkowa


Programowanie HTML
Zarządzanie systemami CMS WordPress
Zarządzanie systemami macOSx Server
Zarządzanie systemami CRM
Bazy danych
Systemy ERP

Doświadczenie zawodowe - w zakresie dydaktyki akademickiej


SGGW AR

1982 - 1991
Asystent, Adiunkt

Wykładowca w Katedrze Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Żywienia Człowieka. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły, między innymi teorii systemów waloryzacji naturalnych zasobów środowiska.

  • Specjalność Ekologia, Ochrona środowiska.
  • Waloryzacja gleb pod kątem potencjalnej odporności na zanieczyszczenia. 
  • Informatyczne modele, algorytmy interakcji elementów środowiska przyrodniczego.

UKSW

1992 - 2020
Adiunkt, St. wykładowca

Wykładowca w CEiE na UKSW. Jego zainteresowania badawcze dotyczą, między innymi teorii systemów waloryzacji naturalnych zasobów środowiska. Konstruuje systemy zarządzania danymi (Laboratory Information Management System – LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych oraz innych nauk. Jego laboratorium oferuje wirtualne projekty badawcze i edukacyjne realizowane pod klucz w oparciu o własne platformy IT.

  • Prototypy środowiska interakcji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
  • Modele zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
  • Strategie zrównoważonego rozwoju gmin (projekty, konsulting, analizy).

Wybrane projekty badawcze


2006-2020; Projekt Magazynu EkoForum.eu popularno-naukowego z platformą konsultingową

Magazyn EkoForum.eu jest autorską platformą internetową wspierająca zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Magazyn EkoForum.eu jest obok witryny o charakterze publicystycznym, przede wszystkim platformą konsultingową. Platforma ThinkTank EkoForum.eu ściśle współpracuje z instytucjami nauki i edukacji. Powstają tam projekty konsultingowe, medialne w obszarze edukacji, audyty środowiskowe. Konstruowane są również projekty tematyczne multimedialne o znaczeniu naukowym, popularno-naukowym i edukacyjnym. W ramach tej platformy realizowane są projekty eksperckie.


2017-2018; Projekt wraz z wdrożeniem stacji meteo-uksw.edu.pl oraz zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi

Produktem jest system pozyskiwania danych (z urządzeń pomiarowych zlokalizowanych na terenie UKSW przed budynkiem CLNP na ulicy Wóycickiego w Warszawie) wraz z ich gromadzeniem i udostępnianiem z wykorzystaniem technik informatycznych. Produktem jest aplikacja oraz system przedstawiający sposób gromadzenia i udostępniania danych o stanie środowiska atmosferycznego. Dane są udostępniane w systemie online oraz offline z wykorzystaniem technik informatycznych. W tym celu zostały zrealizowane dedykowane produkty internetowe, poprzez które udostępnia się wybrane dane przeznaczone do różnych celów i zadań. Została przeprowadzona innowacyjna wizualizacja aplikacji z zastosowaniem narzędzi internetowych udostępnianych przez firmę Adobe. Dedykowany produkt internetowy został zaprojektowany indywidualnie przez autora produktu. Dotyczy to zarówno strony informatycznej produktu, jak i jego wizualizacji.


Wybrane publikacje


Książki
Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008
Artykuły (wybrane dla profilu CEiE):
Sandner J., 2020, Wybrane problemy w procesie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju gmin, Studia Ecologiae et Bioethicae, 17, 3: 53-62, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Sandner J., 2013/14, Selected problems of holistic management of the natural environment with the concept of sustainable development, as the basis for the establishment of a scientific environment protection discipline, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.129-143.
Sandner J., 2010, Klimat w holistycznej edukacji., Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. Leszek Karski, Irena Grochowska, Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2010, s.77-91.
Sandner J., 2010, Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s. 143-157.
Sandner J., 2010, Man and the natural environment in the light of sustainable development, A humanist approach to sustainable development, edited by Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.39-53.
Sandner J., 2009, Wybrane aspekty metodyki badań holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.7, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.183-203.
Sandner J., 2008; Selected epistemological and methodological aspects of the Biosphere concept in pursuit of an empirical research platform for ecophilosophy, Monograph; Holistic Approach to Environment Conservation, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.77-88.
Sandner J., 2008; Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości; Aspekty epistemologiczne i metodologiczne holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.205.
Sandner J., 2008, Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, Studia filozoficzno-sozologiczne, PAN Komitet Człowiek i Środowisko, Vol.2, No.2, 2008, Lublin, s.69-80.
Sandner J., 2008, Selected epistemological and methodological aspects of studies on estimation of the condition of holistic natural sciences education in the perspective of the concept of sustainable development, on the basis of research carried out in 2007 at the Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan Wyszyński University, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.6, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.461-469.


Platforma multimedialno-edukacyjna


Uruchomiona została platforma multimedialno-edukacyjna Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS. Na platformie prowadzone są wykłady online oraz prezentacje audio z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych. Platforma została uruchomiona w marcu 2020 w związku z ogłoszeniem pandemii i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. W piątek 29-05-2020 została podjęta decyzja przez kierownika laboratorium dr Jana Sandnera o jej utrzymaniu, jako stały element wspomagający proces edukacji na kierunku ochrona środowiska w CEiE na UKSW w ramach przedmiotów realizowanych w Laboratorium Geologicznym, Hydrologicznym i GIS.