Kliknij aby pobrać
Kliknij aby pobrać

Cel studiów

Postępująca antropogenizacja środowiska naturalnego „wymusza” działania zmierzające do zmiany naszych zachowań w obszarze ochrony powietrza. Działania te, aby były skuteczne muszą być skoordynowane, co najmniej na poziomie regionalnym.

Dlatego celem projektu jest zbudowanie studiów podyplomowych adresowanych do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza. Choć wielu pracowników administracji ukończyło studia z obszaru ochrony środowiska to konieczne jest nieustanne podnoszenie kompetencji i umiejętności wobec nowych wyzwań w tym obszarze.
Proponowane studia zostały tak skonstruowane zajęciowo, aby uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska, a w tym jakości powietrza, technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony powietrza oraz metodami edukowania w tej tematyce.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w jednej edycji studiów podyplomowych: 30. Ograniczona liczba uczestników związana jest z pracowniami laboratoryjnymi, wyjazdami studyjnymi i zajęciami warsztatowymi (max. 15 osób).

Studia podnoszą kwalifikacje uczestników w obszarze:

prawa i zarządzania środowiskiem,
monitoringu powietrza,
technologii pozyskiwania danych o powietrzu,
nowoczesnych technologiami konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
sposobów pozyskiwani środków finansowych na ochronę środowiska, w tym jakości powietrza,
metod edukowania w obszarze ochrony środowiska.

Ogólna charakterystyka studiów

  • Proponowane studia podyplomowe: „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego” trwają 12 miesięcy.
  • Trzecia edycja rozpocznie się w październiku 2020 i trwać będzie do września 2021.
  • Łączna liczba zajęć w jednym cyklu studiów to 214 godz., z czego 99 godz. prowadzonych będzie w formie ćwiczeń (w tym w specjalistycznych laboratoriach Instytutu) warsztatów oraz wyjazdów studyjnych, 115 godz. w formie wykładów.
  • Studia składają się z pięciu bloków tematycznych. W każdym z bloków przewidziano zarówno zajęcia o charakterze wykładowym, jak i ćwiczeniowym (warsztatowym).
Blok Prawa Ochrony Powietrza
Blok Monitoringu Powietrza
Blok Technologii Środowiskowych
Blok Zarządzania Środowiskiem i Finansowania Projektów Środowiskowych
Blok Edukacji Środowiskowej

Dodatkowo w bloku dotyczącym technologii środowiskowych zaplanowano wyjazdy studyjne do:

Instytutu Technik i Technologii Specjalnych w Wyszkowie (Biogazownia)
Zakładu Przetwórstwa Owocowego Gomar Pińczów Sp. z o.o. w Warce (Przetwórnia biomasy)
Geotermia Mazowiecka w Mszczonowie (Geotermia).

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów uwarunkowane jest obecnością uczestnika studiów w co najmniej 80% zajęć. Ponadto przewidziane jest napisanie krótkiego testu sprawdzającego z wybranych przedmiotów. Na zakończenie każdej edycji studiów pragniemy przeprowadzić anonimową ankietę celem uzyskania informacji o jakości prowadzonych studiów.

Zapytaj o studia podyplomowe w CEiE

Zajęcia na UKSW rozpoczynamy już w październiku 2020

  • 0048-22-5696801

Program
Studiów

Zapraszamy do zapoznania się z programem merytorycznym studiów podyplomowych z podziałem na bloki zajęciowe i przedmioty.

Studia w istotnej części realizowane są przez nasze zakłady naukowe. Zachęcamy do ich odwiedzenia.

Pobierz program studiów

Zakład Modelowania
i Waloryzacji Środowiska

ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM

Zakład Chemii
Środowiskowej

ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM

Stacja Monitoringu
IEiB/UKSW

ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM
50%

WYKŁADY

40%

ĆWICZENIA

10%

WIZYTY STUDYJNE

Kadra Studiów Podyplomowych

Kadrę na studiach podyplomowych w CEiE stanowią nasi pracownicy etatowi oraz eksperci praktycy z innych ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw.

dr D. Dzwonkowska

Z-ca Kierownika studiów podyplomowych
Adiunkt w Katedrze Antropologii Środowiskowej CEiE na UKSW

dr hab. J.Tomczyk

Kierownik studiów podyplomowych
Dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
Zakład Ekologii Człowieka w CEiE na UKSW

dr J.Sandner

Kierownik Zakładu Modelowania
i Waloryzacji Środowiska w CEiE na UKSW
Pełnomocnik Dyrektora CEiE ds. systemów IT

Zarys przedmiotów proponowanych w ramach studiów podyplomowych

Studia składają się z pięciu bloków tematycznych.

W każdym z tych bloków przewidziano zarówno zajęcia o charakterze wykładowym, jak i ćwiczeniowym (warsztatowym).

Najczęściej zadawane pytania dotyczące organizowanych studiów podyplomowych

Odpowiedź: Studia dedykowane są pracownikom administracji publicznej w obszarze ochrony środowiska.

Odpowiedź: Studia prowadzone są przez Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Jest to Instytut o znaczącym dorobku naukowo-dydaktycznym w obszarze ochrony środowiska.

Odpowiedź: Osoby, które ukończyły już studia wyższe I, II stopnia lub magisterskie jednolite.

Odpowiedź: Celem studiów jest podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej w obszarze jakości powietrza.

Odpowiedź: Studenci zapoznają się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska, a w tym jakości powietrza, technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony powietrza oraz metodami edukowania w tej tematyce.

Odpowiedź: Tak, studia są dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Odpowiedź: O dofinansowanie mogą starać się osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego. Opłata za studia dla tych osób wynosi jedynie 1950zł. Lecz z jednej jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiatu/województwa) o dofinansowanie może ubiegać się maksymalnie 3 osoby.

Odpowiedź: Studia rozpoczynają się w październiku (11.10.2019r.) i trwać będą do czerwca (6.06.2020r.).

Odpowiedź: Zjazdy średnio odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Zjazdy rozpoczynają się w piątek około popołudnia i trwać będą do soboty wieczora.