Logo Centrum Ekologii i EkofilozofiiCentrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Nauka-Edukacja-Praktyka CEiE

Na stronie publikujemy przykłady naszej działalności na styku nauki, edukacji i praktyki.


Bogate zbiory antropologiczne ze stanowisk archeologicznych

Prof. dr hab. Jacek Tomczyk


...

Zakład Antropologii Środowiskowej i Toksykologii Instytutu Nauk Biologicznych dysponuje bogatymi i cennymi zbiorami kostnymi (osteologicznymi) z kilku stanowisk archeologicznych. Materiały zostały pozyskane podczas ekspedycji naukowych pracowników Zakładu.

Materiały te stały się podstawą wielu badań i opracowań naukowych, jak również powstających prac magisterskich i licencjatów studentów Ochrony Środowiska, badających różnorodne markery informujące o wpływie środowiska na organizm człowieka.

Zgromadzone zbiory zostały skatalogowane i zdeponowane w specjalnie przygotowanym do tego celu magazynie kostnym.


Praktyczne wykorzystanie GPS w badaniach naukowych

mgr Arkadiusz Buczyński


...

W lipcu 2020 studenci kierunku Ochrona Środowiska uczestniczyli w kursie „Metody dokumentowania działań ochronnych i badań naukowych: wykorzystanie GPS i oprogramowania GIS w praktyce“. Zajęcia były prowadzone w Stacji Terenowej Instytutu Nauk Biologicznych we Wróblach-Wargocinie oraz na wyspach Wisły środkowej, na unikalnym obszarze chronionym Natura 2000 (PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły).

Studenci brali udział w badaniach naukowych oraz czynnej ochronie zagrożonych gatunków ptaków (m. in. mewy siwej, rybitwy rzecznej i białoczelnej, sieweczki rzecznej i obrożnej oraz ostrygojada).

Mamy nadzieję, że zdobyte na zajęciach umiejętności przydadzą się naszym studentom w przyszłości i zapraszamy na kolejną edycję zajęć w semestrze letnim 2021. Kurs jest realizowany w ramach projektu: „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie” (POWR.03.05.00-00-Z230/17).


Wykopaliska antropologiczne w Starorypinie

Prof. dr hab. Jacek Tomczyk


...

Od połowy sierpnia (przed pandemią) nasi pracownicy (antropolodzy) oraz studenci kierunku Ochrony Środowiska uczestniczyli w kolejnym sezonie wykopaliskowym prowadzonym na stanowisku "Starorypin".

Stanowisko to jest niezwykle interesujące, bo datowane na XI wiek. Datowanie zostało przeprowadzone na zlecenie Instytutu Nauk Biologicznych UKSW.

Analizy biologiczne - osteologiczne oraz odontologiczne - prowadzili: prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk oraz dr Anna Myszka. Studenci uczestniczący w pracach badawczych mieli możliwość poznania terenowych metod pracy z materiałami biologicznymi.


Współpraca pomiędzy CEiE a Cukrownią Glinojeck

Prof. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec


...

Pierwsze spotkanie, pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW (obecnie Centrum Ekologii i Ekofilozofii) z przedstawicielami cukrowni Glinojeck panem Dariuszem Kamińskim i panem Pawłem Łepkowskim, odbyło się na UKSW w lutym br. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy miedzy naszymi jednostkami. Biorąc pod uwagę potencjał badawczy Instytutu oraz zapotrzebowania cukrowni wskazano na dwa obszary przyszłej współpracy: w zakresie badań nad żyznością i aktywnością biologiczną gleby na plantacjach buraka cukrowego oraz w zakresie wykorzystania metod biologicznych do ochrony upraw buraków przed szkodnikami.

W ślad za spotkaniem, w połowie kwietnia br. pracownicy Centrum Ekologii i Ekofilozofii (dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram oraz mgr Kamil Karaban) odwiedzili kilka plantacji buraka cukrowego znajdujących się w okolicy Działdowa. Od kilku lat cukrownia Glinojeck zachęca plantatorów w tym rejonie do stosowania tzw. pasowego systemu (strip-till) w uprawie buraka cukrowego. Oprócz wymiernych korzyści wynikających ze zmniejszenia nakładów finansowych na produkcję (mniej zabiegów agrotechnicznych i oszczędności w zużyciu paliwa czy nawozów i środków ochrony, które aplikowane są bezpośrednio w strefie wzrostu korzeni buraków), system ten pozwala chronić glebę przed erozją wietrzną i wodną, zapobiega przesuszaniu gleby, poprawia strukturę gleby. Jak dotąd jednak mało wiadomo o wpływie tej metody uprawy buraków na aktywność biologiczną gleby, której miarą jest różnorodność i struktura zespołów organizmów glebowych.

Dlatego podczas wizyty terenowej rozpoczęto badania, których celem będzie porównanie aktywności biologicznej gleby w uprawie pasowej (strip-till) i tradycyjnej (w systemie orkowym) buraka cukrowego. Na wybranych plantacjach pobrano próby gleby do analiz fizykochemicznych i biologicznych. Analizowane będą struktura i różnorodność zespołów nicieni i roztoczy glebowych, a także skład gatunkowy dżdżownic. Uzyskane wyniki pozwolą ocenić i porównać zasobność glebę w materię organiczną oraz tempo jej rozkładu i mineralizacji w obu systemach uprawy buraków.


Audyt strategii zrównoważonego rozwoju gmin

dr Jan Sandner


...

Zakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody prowadzi badania w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonej strategii rozwoju gmin. Jednym z bardzo istotnych problemów, przed którym stoją gminy jest kwestia zrównoważonego zarządzania zasobami w obliczu narastającej antropogenizacji środowiska przyrodniczego.

Zatrzymanie procesu antropogenizacji nabiera tym większej wagi w gminach mających charakter uzdrowiska. W gminach tych szczególnego znaczenia nabierają zasady funkcjonowania stref ochrony uzdrowiskowej i ich roli w utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego powietrza oraz mikroklimatu.

Kwestie strategii rozwoju gmin, w tym całych regionów uwarunkowane są prawidłowo zdefiniowaną Wizją strategii zrównoważonego rozwoju będącą spójną z możliwością wykorzystania funduszy unijnych w ramach idei „Zielonego Ładu”, w tym Krajowego Funduszu Odbudowy.

KONTAKT

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
BUDYNEK 23, p.211 II piętro
P: +48 22 569 68 05‬

KIM JESTEŚMY

Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.