Laboratoria naukowe

Home/Laboratoria naukowe

Laboratorium Bezkręgowców i Roślin

2020-05-04T13:38:23+02:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Bezkręgowców i Roślin|

Zakład Ekologii i Ochrony Gleby

Kierownikiem Laboratorium jest dr Izabella Olejniczak
Badania prowadzone w Laboratorium skupiają się przede wszystkim na funkcjonowaniu i wzajemnych zależnościach zespołów bezkręgowców glebowych, ze szczególnym uwzględnieniem skoczogonek (Hexapoda, Collembola).

Laboratorium Antropologii Pradziejowej

2020-03-23T12:36:12+01:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Antropologii Pradziejowej, Laboratorium Zakładu Antropologii Biologicznej|

Zakład Ekologii Człowieka

Kierownikiem laboratorium i zakładu jest dr hab. Jacek Tomczyk
Podstawą badawczą laboratorium jest organizm ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne i zębowe. Wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie wielu badań szczegółowych, m.in. wykonywana jest ocena gęstości kości, przeprowadzane są analizy radiologiczne, dokonywana jest pełna diagnostyka uzębienia, między innymi metodami fluorescencyjnymi.

Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby

2020-05-04T13:27:54+02:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Ekologii Gleby|

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Laboratorium Ekologii Gleby ukierunkowane jest na problematykę badania zespołów zwierząt glebowych (nicieni, skoczogonków, roztoczy, dżdżownic) ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb (humusu) , jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS

2020-07-27T12:07:58+02:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS|

Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS

Kierownikiem Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS jest dr Jan Sandner
Laboratorium w swojej działalności ukierunkowane jest na problematykę konsultingu oraz edukacyjną. Laboratorium specjalizuje się w konstruowaniu interaktywnych wieloplatformowych systemów zarządzania informacją (Laboratory Information Management System - LIMS), między innymi dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences). Laboratorium realizuje projekt stacja Meteo IEiB.

Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej

2020-05-04T13:23:56+02:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej|

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

Kierownikiem Laboratorium jest dr Monika Bukacińska
Laboratorium zajmuje się działaniami ochronnymi w koloniach mew i rybitw na Wiśle Środkowej. Laboratorium współpracuje z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Podpisane przez OTOP i UKSW porozumienie daje studentom kierunku ochrona środowiska możliwość poznania różnych form ochrony aktywnej oraz udział przy prowadzonych działaniach ochronnych na wyspach wiślanych.

Laboratorium Mikrobiologii

2020-05-04T13:42:19+02:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Mikrobiologii|

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Laboratorium realizuje zajęcia dla studentów dla kierunku ochrona środowiska w zakresie problematyki sanitarnej, ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody i gleby, a także powietrza. Zajęcia obejmują sanitarną ocenę badanych środowisk opartą na wyznaczaniu odpowiednich wskaźników sanitarnych takich jak: ogólna liczba bakterii.

Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód

2020-05-04T13:45:25+02:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód|

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

Kierownikiem Laboratorium jest prof.dr hab. Krzysztof Opaliński
Laboratorium zajmuje się bioenergetyką organizmów wodnych, funkcjonowaniem populacji zwierząt wodnych i ich konkurencją wewnątrzgatunkową, a także przepływem energii przez ekosystemy.

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

2020-05-04T13:30:19+02:00Laboratoria naukowe, Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych|

Zakład Chemii Środowiskowej

Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. Katarzyna Góralczyk
Laboratorium zajmuje się oceną stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych i podmokłych poddanych antropopresji oraz kontrola bioindykacja jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym pitnej, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności.

Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego MCLNP

2018-07-16T21:52:00+02:00Laboratoria naukowe, Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego|

Stacja Monitoringu MCLNP IEiB/UKSW

Koordynatorem realizacji projektu jest dr hab. Katarzyna Góralczyk
Misją stacji (SME) jest monitoring zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych dla ludności z terenu Mazowsza zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Monitoring obejmie stan bioróżnorodności przyrodniczej, ocenę jakości wody, gleby i żywności oraz ocenę stanu zdrowia wybranych grup społecznych potencjalnie narażonych na czynniki szkodliwe.