Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Kierunki studiów w CEiE na UKSW


Studia stacjonarne Ochrona Środowiska

Wybór specjalizacji I i II stopnia
- Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji Licencjat_1,
- Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji Magisterium_2,
Każdy ze studentów otrzyma Decyzję Dziekana przypisania do specjalizacji. O jej wydaniu zostaną Państwo poinformowani. Informacje o decyzji przydziału do specjalizacji będzie można uzyskać w dziekanacie.

Studia licencjackie – I stopień – I, II, III rok studiów

Specjalizacje na studiach licencjackich

Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia pochodzą ze szkół i klas o różnych profilach. I rok studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy. Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo.
Na zakończenie roku I (czyli po II semestrze) studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji. Studenci wybierają specjalizację po drugim semestrze.
I rok licencjacki (blok wspólnych przedmiotów):
Podstawy chemii, Fizyka, Biologia, Ekologia, Biogeografia, Powstanie i organizacja życia na Ziemi, Człowiek i jego środowisko, Ochrona przyrody, Etyka środowiskowa, Filozofia przyrody, Informatyka, Elementy logiki, Idea i praktyka zrównoważonego rozwoju

II i III rok studiów specjalizacje

Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa

Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace licencjackie, przedstawiane do recenzji na roku III.
Studenci kierunku ochrona środowiska, oprócz wspomnianego podziału na specjalizacje, uczestniczą w kilku wspólnych przedmiotach, takich jak: ekofilozofia, społeczna odpowiedzialność biznesu, etologia czy kulturowa antropologia środowiskowa.
Wspólne przedmioty reprezentują zarówno obszar nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych. Liczba przedmiotów jest zróżnicowana dla roku II i III.
Omawiana specjalizacja rozwija dwa obszary tematyczne z ochrony środowiska, a mianowicie: zarządzanie środowiskiem oraz edukacja środowiskowa.
W ramach przedmiotów obejmujących obszar problemowy ‘zarządzania środowiskiem’ podejmowane będą takie zagadnienia jak: systemy zarządzania środowiskiem (norma ISO 14001:2015, EMAS), zarządzanie ryzykiem środowiskowym, ekonomia środowiskowa, prawo ochrony środowiska w różnych aspektach (np. prawo wodne, prawo klimatyczne).
Obszar "edukacji środowiskowej" obejmuje takie grupy przedmiotów, jak: podstawy nauczania przyrody i edukacji środowiskowej, edukacji dla zrównoważonego rozwoju czy źródeł kryzysu ekologicznego.
Absolwenci specjalizacji zostaną przygotowani od pracy zarówno w szeroko pojętej administracji środowiskowej, w charakterze specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, jak również w obszarze edukacji środowiskowej.
Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa:
Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem, Ochrona środowiska w strategii systemowej, Prawo ochrony środowiska, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Instrumenty prawne w ochronie środowiska, Procedura administracyjna w ochronie środowiska, Prawne aspekty komponentów środowiskowych, Bezpieczeństwo chemiczne, Podstawy nauczania przyrody i edukacji ekologicznej, Podstawy i założenia polityczno-prawne zrównoważonego rozwoju, Projekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Zarządzanie obszarami cennymi przyrodniczo, Ekologia społeczna – konflikty i mediacje, Edukacja środowiskowa,

Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace licencjackie, przedstawiane do recenzji na roku III.
Studenci kierunku ochrona środowiska, oprócz podziału na specjalizacje, uczestniczą w kilku wspólnych przedmiotach, takich jak: ekofilozofia, społeczna odpowiedzialność biznesu, etologia czy kulturowa antropologia środowiskowa.
Wspólne przedmioty reprezentują zarówno obszar nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych. Liczba przedmiotów jest zróżnicowana dla roku II i III.
W specjalizacji akcent dydaktyczny i badawczy został położony na empiryczny charakter ochrony środowiska. Studenci w ramach specjalizacji poznają sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego. Ponadto zostanie przedstawiona wybrana problematyka z obszaru technologii środowiskowych. Znaczna część zajęć przewidziana jest w formie ćwiczeniowej w laboratoriach CLNP (www.ceie.edu.pl), bądź w formie zajęć terenowych.
W obszarze ‘monitoringu środowiskowego’ akcent tematyczny położony został między innymi na: hydrologię, gospodarkę wodną, biochemię, ekotoksykologię, mikrobiologię środowiskową, zoologię, bioremediencję, czy szeroko pojętą antropologię.
Zagadnienia związane z ‘technologiami środowiskowymi’ obejmują zajęcia z: podstaw inżynierii procesowej, instrumentów technologicznych w ochronie środowiska, odnawialnych źródeł energii, czy podstaw biogospodarki.
Absolwenci tej specjalizacji zostaną przygotowani do pracy w laboratoriach środowiskowych oraz jednostkach badawczych monitorujących stan środowiska.
Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Monitoring Środowiskowy i Technologie Środowiskowe:
Biochemia, Chemia środowiska, Podstawy nauk o ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego, Podstawy meteorologii i klimatologii, Mikrobiologia środowiskowa, Rozwój prawidłowy człowieka, Statystyka w naukach o środowisku, Bioindykacja jako narzędzie oceny stanu środowiska, Ekotoksykologia, Morfologiczna ocena rozwoju człowieka, Szkieletowa ocena oddziaływania środowiska, Hydrologia i gospodarowanie wodą, Instrumenty technologiczne w ochronie środowiska, Odnawialne źródła energii, Wpływ transportu na środowisko, Podstawy inżynierii procesowej, Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska

Studia magisterskie – – II stopień – IV i V rok studiów

W toku studiów II stopnia studenci dokonują wyboru jednego z profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Proponowane profile to:
Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem – profil o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy z różnych obszarów prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego.
Monitoring środowiskowy – profil o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poszerzają wiedzę z zakresu oceny stanu środowiska naturalnego.
Zajęcia na obu profilach prowadzone są w małych grupach ćwiczeniowych i często mają charakter zajęć terenowych. Zajęcia dla profilu Monitoring środowiskowy prowadzone są w nowoczesnym centrum laboratoryjnym.


Specjalizacje na studiach magisterskich

Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem

Celem specjalizacji jest podniesienie kwalifikacji w zakresie administrowania i zarządzania środowiskiem.
Dlatego studenci mają możliwość uczestniczenia w takich zajęciach, jak: instrumenty prawne w ochronie środowiska, czy planowanie i zarządzanie przestrzenne.
W specjalizacji przewidziany jest udział w zajęciach warsztatowych oraz małych grupach ćwiczeniowych.
Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Polityka Zgodności w Zarządzaniu Środowiskiem:
Prawo ochrony przyrody. Teoria i praktyka, Odnawialne źródła energii, Planowanie i zarządzanie przestrzenne, Systemy zarządzania środowiskowego, Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska, Prawne i gospodarcze aspekty gospodarki odpadami, Różnorodność fauny Polski, Audyt etyczny, Prawo administracyjne i organy ochrony środowiska
Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia na poziomie magisterskim mogą posiadać kwalifikacje stopnia zawodowego (licencjata) otrzymane na różnych wydziałach, dlatego pierwszy semestr studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy.
Studenci będą uczestniczyć w takich zajęciach z obszaru nauk humanistycznych, jak: etyczne problemy ochrony środowiska, czy filozoficzno-etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju. Natomiast wśród zajęć przyrodniczych znajdą się: fizjologia roślin i zwierząt, biologia ewolucyjna czy metodyka oceny oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze. Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo. Na zakończenie I semestru studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji.
Blok wspólnych przedmiotów:
Biologia ewolucyjna, Fizjologia roślin i zwierząt, Biologia populacji ludzkich, Biologia i ochrony gleby, Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, Fizjologia roślin i zwierząt, Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego, Dylematy ochrony środowiska, Zagrożona fauna w Polsce i na świecie, Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk – teoria i praktyka, Podstawy toksykologii, Modelowanie matematyczne w naukach o środowisku, Elementy bioetyki, Etyczne problemy w ochronie środowiska.
Studenci po I semestrze wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace magisterskie, przedstawiane do recenzji na roku II.
Studenci kierunku ochrony środowiska oprócz wspomnianego podziału na specjalizację uczestniczą w kilku przedmiotach wspólnych dla obu specjalizacji. Wspólne przedmioty należą zarówno do obszaru nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych.
Wśród wspomnianych przedmiotów znajdą się takie jak: czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, metody obrazowania badań naukowych czy modelowanie matematyczne w naukach o środowisku.


Monitoring środowiskowy

Specjalizacja jest adresowana do studentów chcących rozwinąć umiejętności w zakresie sposobów monitorowania stanu środowiska. Proponowane zajęcia dotyczą molekularnych metod stosowanych w ekologii i ochronie środowiska, fizykochemicznych i biochemicznych metod oceny gleby i wody, przyczyn powstawania chorób cywilizacyjnych itp. Zajęcia w większości zaplanowano w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Instytutu (www.ceie.edu.pl).
Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Monitoring Środowiskowy:
Bio-monitoring, Antropopresja i bioróżnorodność, Metody oceny kondycji biologicznej człowieka, Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody, Fizykochemiczne i biochemiczne metody oceny jakości gleby, Technologie i techniki w ochronie środowiska, Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia na poziomie magisterskim mogą posiadać kwalifikacje stopnia zawodowego (licencjata) otrzymane na różnych wydziałach, dlatego pierwszy semestr studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy.
Studenci będą uczestniczyć w takich zajęciach z obszaru nauk humanistycznych, jak: etyczne problemy ochrony środowiska, czy filozoficzno-etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju.
Natomiast wśród zajęć przyrodniczych znajdą się: fizjologia roślin i zwierząt, biologia ewolucyjna czy metodyka oceny oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze. Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo. Na zakończenie I semestru studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji.
Blok wspólnych przedmiotów:
Biologia ewolucyjna, Fizjologia roślin i zwierząt, Biologia i ochrony gleby, Biologia populacji ludzkich, Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, Fizjologia roślin i zwierząt, Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego Dylematy ochrony środowiska, Zagrożona fauna w Polsce i na świecie, Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk – teoria i praktyka, Podstawy toksykologii, Modelowanie matematyczne w naukach o środowisku, Elementy bioetyki, Etyczne problemy w ochronie środowiska.
Studenci po I semestrze wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace magisterskie, przedstawiane do recenzji na roku II.
Studenci kierunku ochrony środowiska oprócz wspomnianego podziału na specjalizację uczestniczą w kilku przedmiotach wspólnych dla obu specjalizacji. Wspólne przedmioty należą zarówno do obszaru nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych.
Wśród wspomnianych przedmiotów znajdą się takie jak: czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, metody obrazowania badań naukowych czy modelowanie matematyczne w naukach o środowisku.

Sustainability Studies

The Sustainability Studies is an interdisciplinary programme that includes subjects from area of science, social science as well as humanities. Since we believe that only such a wide spectrum of subjects provides an integrated picture of complex phenomenon of sustainability. The basic subjects taught during the course cover the issues connected with: environmental economy, ecology, bioarchaeology, environmental law, environmental ethics and bioethics.


 • Read more

 • Charakterystyka kierunku studiów

  Studia I stopnia umożliwiają nabycie podstawowej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz rozszerzonej wiedzy zakresu wybranych zagadnień dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Absolwent studiów I stopnia rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz jest przygotowany do tego, aby kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze. W związku z tym studenci kierunku mają możliwość całościowego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska, w której czynnik ludzki wydaje się być kluczowy i trudny do przecenienia.

  Koncepcja kształcenia

  Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem jej aspektu przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Realizowany program kształcenia znajduje swoje odniesienie do Misji i Strategii Rozwoju UKSW, bowiem za jeden z priorytetowych kierunków i płaszczyzny badań naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz studentów uznano: „Człowiek i jego środowisko: środowisko naturalne i jego wpływ na życie człowieka oraz wpływ działalności ludzkiej na środowisko, zmiany klimatyczne, zagrożenia środowiskowe dla życia i zdrowia człowieka”.

  Wymagania I i II stopień studiów


  Wymagania I stopień studiów
  Wymagania II stopień studiów
  Wymagania II stopień studiów-ang.


  Erasmus+


  Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych przez studentów kierunku Ochrona Środowiska

  Zasady odbywania praktyk zawodowych

  Procedura rozliczenia praktyk

  1) Rejestracja przez studenta w systemie USOS na przedmioty związane z praktykami (kierunkowe i pedagogiczne),
  2) Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez studenta na stronie np. wydziałowa zakładce praktyki poprzez link (https://bk.uksw.edu.pl/node/68),
  3) Dziekanat na podstawie zgłoszenia/ rejestracji studenta przygotowuje skierowanie na praktyki,
  4) Skierowanie na praktyki, dziekanat przesyła do pełnomocnika ds. praktyk w celu akceptacji/ podpisu,
  5) Dziekanat na podstawie skierowania wystawia kartę kompetencji praktykanta,
  6) Student otrzymuje kartę kompetencji praktykanta z dziekanatu oraz pobiera dziennik praktyk ze strony wydziału,
  7) Po ukończonych praktykach w instytucji, Student zgłasza się do Pełnomocnika ds. praktyk w celu rozliczenia praktyk,
  8) Pełnomocnik ds. praktyk rozlicza studentowi praktyki (pod względem merytorycznym, godzinowym i wpisuje ocenę/zal),
  9) Dziekanat otrzymuje kartę kompetencji praktykanta ze wszystkimi podpisami do akt studenta.  KONTAKT

  CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
  UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
  UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA
  BUDYNEK 23, p.211 II piętro
  P: +48 22 569 68 05‬

  KIM JESTEŚMY

  Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.