Studium Pedagogiczne

Informacje dla osób zainteresowanych pedagogizacją

Studium pedagogiczne realizowane na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w ramach studiów na kierunku ochrona środowiska jest bezpłatne.
Pedagogizacja jest dodatkową propozycją dla studentów w celu uzyskania uprawnień do pracy w szkole.
Studenci Instytutu Ekologii i Bioetyki otrzymują uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły podstawowej.
Nie jest to ta sama jednostka organizacyjna co Międzywydziałowe Studium Pedagogizacji!
Nie wchodzi bezpośrednio do programu kierunku studiów.
W USOSie została stworzona grupa przedmiotów, która nazywa się “Pedagogizacja” (WF-PED).

Każdy student, który chce otrzymać zaświadczenie o uprawnieniach nauczycielskich, powinien:
1. Zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty pedagogizacje
2. Odbyć praktyki wymagane w ramach kursu pedagogizacyjnego
3. Wyrazić chęć otrzymania zaświadczenia i podać dane do zaświadczenia u dr Andrzeja Waleszczyńskiego (a.waleszczynski@uksw.edu.pl).
Należy to zrobić nie później niż 3 miesiące po obronie pracy licencjackiej czy magisterskiej.
W sytuacji nie dotrzymania terminu nie ma możliwości otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach pedagogizacji:

 • Pedagogika, 1 i 2 semestr
 • Psychologia, 1 i 2 semestr
 • Dydaktyka ogólna: szkoła podstawowa, 1 semestr
 • Podstawy nauczania przyrody i edukacji ekologicznej, 2 semestr
 • Metodyka nauczania przyrody i edukacji ekologicznej, 2 semestr
 • Konwersatorium pedagogiczne (do wyboru), 2 semestr
 • Emisja głosu, 2 semestr
 • Prawo pracy oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy nauczyciela, 2 semestr

Pedagogizację należy zrealizować do końca studiów I stopnia.

Należy zrealizować 150 godzin praktyk:

 • 120 godz. na poziomie szkoły podstawowej – praktyki indywidualne w wybranych szkołach –  90 godzin prowadzenia zajęć przez studenta (minimum 20 godzin z zakresu własnego przedmiotu kierunkowego)
 • 30 godz. wychowawczych w placówkach oświatowych, pozaszkolnych, mających zajęcia dydaktyczne; w tym kolonie, świetlice środowiskowe, fundacje wspomagające rozwój dziecka, programy autorskie realizowane poza szkołą;
 • maksymalnie 10 godzin w przedszkolu w ramach zorganizowanych zajęć dydaktycznych (można lecz student nie musi realizować zajęć na tym poziomie).
 • Studenci mogą rozpocząć praktyki po zaliczeniu przedmiotu „dydaktyka ogólna” i w trakcie uczęszczania na zajęcia z metodyki szczegółowej.

Warunki praktyki indywidualnej,

 • pełny wymiar czasowy (do 150 godzin) trwania praktyk;
 • godziny udokumentowane w dzienniku praktyk (hospitacje i prowadzone zajęcia) określa szczegółowy program praktyk tak, aby odpowiadał on szerszemu widzeniu i pełno wymiarowemu obciążeniu studenta działaniami obowiązkowymi w pracy nauczyciela etatowego;
 • udokumentowanie w karcie praktyk, obowiązującej na UKSW.

Zapoznanie się studentów ze strukturami organizacyjnymi i metodami realizacji nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, na tle innych przedmiotów; w zależności od otrzymywanych uprawnień;
Zdobycie i pogłębienie bezpośredniego doświadczenia dydaktycznego poprzez hospitacje lekcji na różnych poziomach nauczania (w różnych klasach) w zależności od otrzymywanych uprawnień;
Kształtowanie własnych umiejętności dydaktycznych poprzez przygotowanie i prowadzenie lekcji zgodnie z założeniami programowymi nauczania zgodnego z kierunkiem studiów, w ramach ćwiczeń praktycznych na uczelni i w szkołach oraz indywidualnej praktyki nauczycielskiej.
Studium Pedagogizacji: Miejsce odbywania praktyk szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum; w zależności od otrzymywanych uprawnień;
placówka oświatowo-wychowawcza, w której odbywają się zajęcia z zakresu odpowiadającego programowi nauczania zgodnego z kierunkiem studiów.

szkoła podstawowa lub/i ponadpodstawowa, w zależności od otrzymywanych uprawnień;
placówka oświatowo-wychowawcza, w której odbywają się zajęcia z zakresu odpowiadającego programowi nauczania zgodnego z kierunkiem studiów.

Uczelnia obligatoryjnie wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbą o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk nauczycielskich. Skierowanie wydaje Biuro Karier;
Wydziałowy koordynator praktyk – osoba wyznaczona przez władze Wydziału – obecnie dr Andrzej Waleszczyński (a.waleszczynski@uksw.edu.pl)

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie poświadczenia przez szkołę (placówkę) odbycia przez studenta praktyki (dzienniczek praktyk i karta praktyk), oraz przedstawienia w Biurze Karier sprawozdania z zadań wynikających ze szczegółowego programu praktyk.
Praktyka zostaje zaliczona, jeśli jest poświadczona w Biurze Karier oraz na karcie praktyki, która zostaje w dokumentacji indywidualnej studenta na uczelni.

Realizacja celów i zadań sprawdzana jest przez Biuro Karier na podstawie:

 • dziennika praktyk, gdzie student powinien zapisywać krótkie sprawozdania z hospitacji i prowadzonych lekcji, potwierdzone podpisem nauczyciela-opiekuna i pieczęcią szkoły oraz podać zwięzłą relację z zapoznania się z programami szkoły;
 • opinii (oceny opisowej), co najmniej jednego szkolnego opiekuna praktyk, potwierdzonej pieczęcią szkoły w dzienniku praktyk;
 • karty praktyki, zawierającej potwierdzenie terminu i miejsca odbycia praktyk pieczęcią szkoły i podpisami nauczyciela-opiekuna lub dyrektora oraz opiekuna praktyk z ramienia uczelni;
 • pisemnych pełnych konspektów z 2 prowadzonych lekcji;
 • pisemnych pełnych konspektów z 2 hospitowanych lekcji;
 • pisemnego krótkiego sprawozdania ze studium przypadku lub wywiad z uczniem;
 • pisemnej ewaluacji swoich zajęć.

Obowiązuje indywidualny czas realizacji praktyki dla każdego studenta podczas trwania kursu, w systemie przerywanym tak, aby odbywanie praktyk nie kolidowało z innymi zajęciami na uczelni. Dotyczy to zarówno godzin dydaktycznych, jak i pozadydaktycznych.
Student może sam dokonać wyboru konkretnej szkoły lub placówki. Wybór warunkowany jest zgodą dyrekcji na przyjęcie praktykanta. Student może odbywać praktykę w kilku miejscach. Ze względu na specyfikę nauczania etyki, filozofii, psychologii, ekologii w szkołach (nieliczne placówki, niepełny wymiar pensum nawet dla jednego nauczyciela), studenci mają prawo zaliczać praktyki również na lekcjach wychowawczych, lekcjach religii i w ramach zajęć uzupełniających bądź fakultatywnych.
Kontakt uczelni z placówkami, w których studenci odbywają każdy z rodzajów praktyki przebiega za pośrednictwem studentów i Biura Karier.
Student powinien zapewnić sobie obowiązkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki, może również ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej.