Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
Example image

Kadra studiów podyplomowych

Kadrę studiów podyplomowych stanowią nasi pracownicy Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW oraz eksperci praktycy z innych ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw.


dr hab. Dominika Dzwonkowska

Koordynator studiów podyplomowych


Dominika Dzwonkowska

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła uzyskując dyplom z wyróżnieniem oraz dwukrotnie stypendia stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce). Od 2008 r. jest zatrudniona na UKSW. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu: etyki środowiskowej, etyki cnót środowiskowych, ekofilozofii, etyki zwierząt, ekofilozofii, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę International Society for Environmental Ethics, a od 2020 członkiem I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Ma doświadczenie w realizacji projektów naukowych (np. NCN, NPRH), jak i rozwojowych dla kierunku ochrona środowiska, gdzie pełni funkcję kierownika kierunku (np. projekty finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk

Za-ca koordynatora studiów podyplomowych


Jacek Tomczyk

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Profesor z obszaru biologii człowieka (antropologii). Zainteresowania badawcze obejmują obszar osteologii oraz odontologii. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą (m.in. Chorwacja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Jest autorem i współautorem ponad 90 recenzowanych prac badawczych i przeglądowych. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego.


dr Grzegorz Embros


Grzegorz Embros

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Absolwent filozofii (filozofia przyrody) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Prowadzi badania w zakresie systemowych podstaw ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, systemów zarządzania środowiskowego.


dr Marcin Klimski


Marcin Klimski

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Absolwent ochrony środowiska i filozofii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Edukacji Środowiskowej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą edukacji globalnej oraz możliwości implementacji zasad etyki środowiskowej do praktyki społecznej.


dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk


Agata Kosieradzka-Federczyk

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Specjalizuje się prawie ochrony środowiska, w szczególności międzynarodowym prawie ochrony środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, autorka monografii, komentarzy, artykułów naukowych oraz poradników z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska; radca prawny, członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych UKSW, zajmuje się zagadnieniami prawa publicznego, doświadczenie zdobywała m.in. jako asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego i w urzędach centralnych.


prof. dr hab. Andrzej Kulczycki


Andrzej Kulczycki

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Zainteresowania naukowe: a/ Instrumenty techniczne i technologiczne w ochronie środowiska; b/ Matematyczne modelowanie procesów chemicznych z udziałem środków smarowych i paliw silnikowych; c/ Kataliza, jako instrument ograniczenia uciążliwości procesów technologicznych dla środowiska; d/ Zagadnienia transportu energii w układach molekularnych; e/ Ocena ekologicznych skutków rozwoju transportu; f/ Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii.


dr Michał Latawiec


Michał Latawiec

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Absolwent studiów magisterskich z ochrony środowiska oraz doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Ukończył studia podyplomowe “Ochrona przyrody – podstawy naukowe, uwarunkowania prawne i praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej” w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Pracuje jako asystent w Zakładzie Ekofilozofii Katedry Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW w Warszawie. Obecnie pełni funkcję sekretarza czasopisma naukowego Studia Ecologiae et Bioethicae. Zainteresowania badawcze koncentrują się na filozoficznych aspektach obecności człowieka w środowisku naturalnym. Prowadzi badania wokół filozoficznej perspektywy wybranych aspektów ekologii i praktycznej filozofii przyrody.


dr Kinga Makuch


Kinga Makuch

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Ukończyła rozprawę doktorską w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska. Swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz w międzynarodowych kancelariach prawnych w Budapeszcie i w Warszawie. Najnowsze badania skupiają się na aspektach środowiskowych procesu inwestycyjnego w obszarze energii odnawialnej. Ponadto, Kinga Makuch specjalizuje się w sporządzaniu i negocjowaniu złożonych kontraktów długoterminowych.


mgr inż. Małgorzata Mickiewicz


Małgorzata Mickiewicz

Z-ca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego

Leśnik z dużym doświadczeniem zawodowym w ochronie przyrody. Związana z Kampinoskim Parkiem Narodowym – najcenniejszym obiektem przyrodniczym Mazowsza. Obecnie zastępca dyrektora, sprawuje nadzór nad badaniami naukowymi, monitoringiem przyrody, udostępnianiem Parku i edukacją. Koordynuje projekty mające na celu zachowanie, odtwarzanie i poprawę stanu przyrody, udostępnianie obszaru chronionego dla turystyki i rekreacji oraz zwiększanie świadomości wpływu ludzi na środowisko i wzrost wiedzy ekologicznej.


dr Anna Myszka


Anna Myszka

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z antropologią biologiczną ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych na materiale szkieletowym wywołanych czynnikami środowiskowymi. Członek zespołu biorącego udział w eksploracjach i ekspertyzach antropologicznych historycznych materiałów szkieletowych. Jest autorką oraz współautorką ponad 20 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, a od 2020 roku jest vice-przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.


mgr inż. Ewa Osuch-Rak


Ewa Osuch-Rak

Pracownik Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH

Asystentka w Katedrze UE im. Jeana Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Do jej zainteresowań badawczych należą przede wszystkim innowacje, nowe technologie oraz zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Jest laureatką programu MNiSW „Top 500 Innovators” z zakresu zarządzania innowacjami oraz komercjalizacji wyników badań naukowych, w ramach którego odbyła staż w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Autorka i współautorka publikacji z zakresu polityki innowacyjnej oraz systemów innowacji. Autorka, koordynatorka i uczestniczka wielu projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych realizowanych zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.


mgr Elżbieta Płuska


Elżbieta Płuska

Dyrektor obszaru Badań i Rozwoju w firmie Atmoterm S.A.

Z wykształcenia chemik o zainteresowaniach badawczych dotyczących chemicznych skażeń żywności. Praktyk z ponad 25 letnim doświadczeniem, szczególnie w zakresie analizy danych, prognoz, ocen skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych programów, polityk. Doświadczenie we współpracy w zakresie ochrony środowiska z różnymi podmiotami: przedsiębiorstwa, samorządy jak i administracja rządowa. Współautorka wielu ekspertyz, raportów i programów, w tym pierwszego w Polsce Programu Ochrony Powierza dla małopolski.


dr inż. Iwona Rackiewicz


Iwona Rackiewicz

Z-ca dyrektora ds. Badań i Rozwoju Atmoterm S.A.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prac związanych z ochroną atmosfery. Kierownik i współautor licznych opracowań i ekspertyz dla administracji centralnej i samorządowej m.in.: Planu implementacyjnego nowego pakietu UE „The Clean Air Policy Package”; Analizy możliwości ustanowienia w Polsce stref ograniczonej emisji z transportu; Poradnika dla organów administracji publicznej „Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach celu zapewnienia czystego powietrza w województwie”; Analizy spełniania zasady DNSH dla „Krajowego Planu Odbudowy”. Kierownik B+R w projekcie „Inteligentne Sieci Sensorowe w Ochronie Powietrza”.


mgr inż. Marek Rosicki


Marek Rosicki

Pracownik Atmoterm S.A.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w inżynierii środowiska oraz w przygotowywaniu analiz dotyczących polityki środowiskowej w Polsce. Specjalizuje się w modelowaniu jakości powietrza oraz w prognozowaniu oddziaływania na środowisko przedsięwzięć przemysłowych i infrastrukturalnych. Jego zainteresowania obejmują również monitorowanie emisji przemysłowych. Aktualnie pracuje w Atmoterm SA jako analityk i konsultant ds. ochrony środowiska.


prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski


Ryszard Sadowski

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

W badaniach podejmuje filozoficzną refleksję nad kryzysem środowiskowym i zrównoważonym rozwojem, szczególnie zaś nad powiązaniami pomiędzy religią i środowiskiem oraz religijnymi podstawami relacji człowieka do przyrody. Jest członkiem towarzystw naukowych: International Association for Environmental Philosophy; The International Society for the Study of Religion, Nature and Culture; European Forum for the Study of Religion and the Environment; Forum on Religion and Ecology, and Catholic Coalition on Climate Change. Jest autorem ponad 80 publikacji.


mgr Maciej Sierakowski


Maciej Sierakowski

Pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Zajmuje się badaniem i oznaczaniem zanieczyszczeń chemicznych w środowisku w tym substancje priorytetowe. Zajmuje się także badaniem jakości żywności od oznaczania metali ciężkich po pestycydy kończąc na podstawowych parametrach jakości żywności. Poza toksykologią zajmuję się także biochemią, głównie ludzką gdzie badam płyny ustrojowe od zawartości pierwiastków po ilości śladowe leków.