Kadra studiów podyplomowych

Kadrę na studiach podyplomowych w CEiE stanowią nasi pracownicy etatowi oraz eksperci praktycy z innych ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw.

Zobacz program studiów podyplomowych

dr hab. Jacek Tomczyk 

Kierownik studiów podyplomowych, Dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Profesor z obszaru biologii człowieka.

Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii. Jest autorem i współautorem ponad 60 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2004r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej pracy w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) ora w Qasr Shamok (Iraq).

dr Dominika Dzwonkowska 

Z-ca Kierownik studiów podyplomowych, Adiunkt Katedry Antropologii Środowiskowej 

Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Pracuje jako adiunkt w Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW, gdzie prowadzi badania w zakresie ekofilozofii, etyki zwierząt, etyki środowiskowej oraz etyki cnót środowiskowych. Obecnie pracuje nad książką prezentującą etykę cnót środowiskowych, jej kierunki i przedstawicieli, a także wybrane szczegółowe problemy teoretyczne (głównie metateoretyczne). Od 2016r. pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz od 2013r. jest przedstawicielem na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej.

dr hab. Katarzyna Góralczyk

Kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej w Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Profesor w zakresie Nauk o Zdrowiu.

Od początku pracy zawodowej zajmuje się badaniem narażenia ludzi na zanieczyszczenia środowiskowe (np. zanieczyszczenia pobierane z żywnością i z innych źródeł), oceną ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością tych zanieczyszczeń, jak również organizacją badań biomonitoringu narażenia na biomarkery tych zanieczyszczeń. Zajmuje się opracowywaniem i weryfikacją metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności jak również trwałych zanieczyszczeń organicznych w materiale biologicznym pochodzącym od ludzi i w różnych elementach środowiska, ich walidacji łącznie z szacowaniem niepewności wyników. Uczestniczyła w przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności przygotowywanych przez Komisję Europejską, zasad organizacji urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w żywności i pobierania próbek.

mgr inż. Ksenia Jechna

Dyrektor Operacyjny Obszaru Biznes ATMOTERM S.A. 

Inżynier środowiska i audytor energetyczny.

Inżynier środowiska i audytor energetyczny z ponad 14-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem i konsultingiem w ochronie środowiska a także zagadnieniami efektywności energetycznej. Dyrektor Operacyjny Obszaru Biznes w firmie ATMOTERM S.A. realizującego projekty dla zakładów przemysłowych związanych z: realizacją obowiązków środowiskowych w formie outsourcingu, uzyskiwaniem pozwoleń środowiskowych, prowadzeniem procesów inwestycyjnych oraz poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w zakresie obiektów budowlanych, transportu, instalacji przemysłowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako manager, kierownik projektu i członek zespołów projektowych. Współautorka i autorka wielu opracowań, dokumentacji inżynierskich i eksperckich dla różnych sektorów gospodarczych i administracji (samorządowej i rządowej), w tym dokumentów o charakterze strategicznym i planistycznym, analiz ryzyka dot. skutków regulacji prawnych, audytów energetycznych przedsiębiorstw. 

mgr inż. Edward Kinal

Doradca techniczny

Specjalista ds. procesów spalania w firmie SBB Energy w Opolu.

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej ponadto ukończone Studia Podyplomowe z zakresu „Systemy Zarządzania i Nowe Technologie w Energetyce i Ciepłownictwie”. Od 30 lat zajmuje się głównie niskoemisyjnym spalaniem w dużych kotłach energetycznych w El. Opole – do roku 2011 jako pracownik El. Opole, a obecnie SBB Energy. Obecne zadanie to przygotowanie kotłów BP-1150 do wymagań Unijnych BAT w zakresie emisji NOx. Współuczestnik pracy badawczej FLOX wykonywanej na zlecenie Unii Europejskiej w latach 2005-2008. Brał udział w szkoleniu „Kapitał Ludzki” jako trener. 

dr Agnieszka Klimska

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Absolwent filozofii i ochrony środowiska, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Absolwentka filozofii i ochrony środowiska, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół zrównoważonego rozwoju w kontekście etycznym, prawnym, edukacyjnym i praktycznym. Członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, ekspert w projekcie „Badanie sposobu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w POIIŚ. Efekty perspektywy 2007-2013 i pilotaż koncepcji badania wpływu na potrzeby perspektywy 2014-2020” realizowanym na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w 2018r., autorka scenariuszy zajęć i ekspertyz (m.in. dla GIOŚ) z edukacji środowiskowej.

dr Marcin Klimski

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Absolwent filozofii i ochrony środowiska, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Absolwent ochrony środowiska, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Edukacji Środowiskowej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą edukacji globalnej oraz możliwości implementacji zasad etyki środowiskowej do praktyki społecznej. Członek Komisji Bioetycznej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Wykonawca projektu „Transformacja energetyczna i przemiany strukturalne (Nordrhein-Westfalen, Deutschland 2017), autor scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych z edukacji środowiskowej. 

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem w Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Doktor nauk prawnych.

Kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem, doktor nauk prawnych, asystent w Instytucje Ekologii i Bioetyki UKSW, radca prawny, członek rady fundacji WSAA, autorka kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych z zakresu ochrony środowiska i ocen oddziaływania na środowisko. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa publicznego – w tym prawa administracyjnego, ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony środowiska, prawa porównawczego – prawo włoskie. 

Prof. dr hab. Andrzej Kulczycki

Profesor w Zakładzie Chemii Środowiskowej Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Doktor habilitowany nauk technicznych.

Zainteresowania naukowe obejmują: a/ Instrumenty techniczne i technologiczne w ochronie środowiska; b/ Matematyczne modelowanie procesów chemicznych z udziałem środków smarowych i paliw silnikowych; c/ Kataliza, jako instrument ograniczenia uciążliwości procesów technologicznych dla środowiska; d/ Zagadnienia transportu energii w układach molekularnych; e/ Ocena ekologicznych skutków rozwoju transportu; f/ Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii. 

dr Kinga Makuch

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej w Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Doktor nauk prawnych.

Jest adwokatem z ponad 7-letnim doświadczeniem zawodowym. W trakcie trwania studiów magisterskich była uczestniczką programu Erasmus na Uniwersytecie w Konstancji w Niemczech, programu Erasmus Placements w Budapeszcie na Węgrzech, a także stypendystką Europejskiego Forum Alpbach w Austrii. Jest ekspertem w zakresie energetyki odnawialnej. Ukończyła rozprawę doktorską w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska. Aktualne zainteresowania badawcze skupiają się na aspektach prawa administracyjnego, energetyki, ochrony środowiska i klimatu. 

mgr Elżbieta Płuska

Dyrektor obszaru Badań i Rozwoju w firmie Atmoterm S.A. 

Magister chemii.

Z wykształcenia chemik o zainteresowaniach badawczych dotyczących chemicznych skażeń żywności. Praktyk z ponad 25 letnim doświadczeniem w zakresie dokumentacji, analiz i ekspertyz stosowania prawa ochrony środowiska dla różnych podmiotów: przedsiębiorstw, samorządów jak i administracji rządowej. Współautor wielu Programów Ochrony Powietrza w tym pierwszego w Polsce Programu Ochrony Powierza dla małopolski.

dr inż. Iwona Rackiewicz 

Z-ca dyrektora ds. Badań i Rozwoju Atmoterm S.A.

Specjalista w zakresie ochrony powietrza.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prac związanych z ochroną atmosfery. Kierownik i współautor licznych opracowań i ekspertyz dla administracji centralnej i samorządowej m.in.: Planu implementacyjnego nowego pakietu UE „The Clean Air Policy Package”; Analizy możliwości ustanowienia w Polsce stref ograniczonej emisji z transportu; Poradnika dla organów administracji publicznej „Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach celu zapewnienia czystego powietrza w województwie”. Kierownik B+R w projekcie „Inteligentne Sieci Sensorowe w Ochronie Powietrza”.

mgr inż. Marek Rosicki

Z-ca dyrektora ds. Badań i Rozwoju Atmoterm S.A.

Specjalista w dziedzinie inżynierii środowiska.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Posiada ponad 25- letnie doświadczenie w inżynierii środowiska oraz w przygotowywaniu analiz dotyczących polityki środowiskowej w Polsce. Specjalizuje się w modelowaniu jakości powietrza oraz w prognozowaniu oddziaływania na środowisko przedsięwzięć przemysłowych i infrastrukturalnych. Jego zainteresowania obejmują również monitorowanie emisji przemysłowych. Aktualnie pracuje w Atmoterm SA jako analityk i konsultant ds. ochrony środowiska.

dr Jan Sandner

Kierownik Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska, Pełnomocnik Dyrektora CEiE ds. systemów IT

Technik geolog, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk rolniczych ze specjalnością ochrona środowiska.

Zainteresowania badawcze i edukacyjne obejmują taką problematykę, jak: Nauki o Ziemi w ochronie środowiska, rolnictwo ekologiczne, agroekologia, techniki informatyczne (Internet, bazy danych, e-learning, CMS), ocena i waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego, modele środowiskowe, zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, wycena zasobów środowiska, strategie rozwoju gmin, sytuacje kryzysowe, popularyzacja nauk przyrodniczych z wykorzystaniem technik IT, wirtualne projekty interaktywne, wizualizacja projektów naukowych, projektowanie prototypów środowisk interakcji w Internecie. 

Powrót na stronę frontową studiów podyplomowych