Charakterystyka kierunku studiów

Studia I stopnia umożliwiają nabycie podstawowej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz rozszerzonej wiedzy zakresu wybranych zagadnień dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Absolwent studiów I stopnia rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz jest przygotowany do tego, aby kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze. W związku z tym studenci kierunku mają możliwość całościowego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska, w której czynnik ludzki wydaje się być kluczowy i trudny do przecenienia.

Koncepcja kształcenia

Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem jej aspektu przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Realizowany program kształcenia znajduje swoje odniesienie do Misji i Strategii Rozwoju UKSW, bowiem za jeden z priorytetowych kierunków i płaszczyzny badań naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz studentów uznano: „Człowiek i jego środowisko: środowisko naturalne i jego wpływ na życie człowieka oraz wpływ działalności ludzkiej na środowisko, zmiany klimatyczne, zagrożenia środowiskowe dla życia i zdrowia człowieka”.

Studia stacjonarne Ochrona Środowiska

Wybór specjalizacji I i II stopnia

W celu wybrania specjalizacji na poszczególnych stopniach studiów z ochrony środowiska należy pobrać jeden z formularzy:
Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji Licencjat_1
Deklaracja Przystąpienia do Specjalizacji Magisterium_2
Uzupełniony i podpisany formularz należy złożyć w dziekanacie.
Każdy ze studentów otrzyma Decyzję Dziekana przypisania do specjalizacji.  O jej wydaniu zostaną Państwo poinformowani.
Informacje o decyzji przydziału do specjalizacji będzie można uzyskać w dziekanacie.

Terminy egzaminów dyplomowych 2021 (wkrótce więcej informacji)

Egzamin licencjacki 2021

Egzamin magisterski 2021

Studia licencjackie – I stopień – I, II, III rok studiów

Specjalizacje na studiach licencjackich

Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia pochodzą ze szkół i klas o różnych profilach. I rok studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy. Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo.

Na zakończenie roku I (czyli po II semestrze) studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji. Studenci wybierają specjalizację po drugim semestrze

I rok licencjacki

 • Podstawy chemii
 • Fizyka
 • Biologia
 • Ekologia
 • Biogeografia
 • Powstanie i organizacja życia na Ziemi
 • Człowiek i jego środowisko
 • Ochrona przyrody
 • Etyka środowiskowa
 • Filozofia przyrody
 • Informatyka
 • Elementy logiki
 • Idea i praktyka zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa

Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace licencjackie, przedstawiane do recenzji na roku III.

Studenci kierunku ochrona środowiska, oprócz wspomnianego podziału na specjalizacje, uczestniczą w kilku wspólnych przedmiotach, takich jak: ekofilozofia, społeczna odpowiedzialność biznesu, etologia czy kulturowa antropologia środowiskowa.

Wspólne przedmioty reprezentują zarówno obszar nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych. Liczba przedmiotów jest zróżnicowana dla roku II i III.

Omawiana specjalizacja rozwija dwa obszary tematyczne z ochrony środowiska, a mianowicie: zarządzanie środowiskiem oraz edukacja środowiskowa.

W ramach przedmiotów obejmujących obszar problemowy ‘zarządzania środowiskiem’ podejmowane będą takie zagadnienia jak: systemy zarządzania środowiskiem (norma ISO 14001:2015, EMAS), zarządzanie ryzykiem środowiskowym, ekonomia środowiskowa, prawo ochrony środowiska w różnych aspektach (np. prawo wodne, prawo klimatyczne).

Obszar ‘edukacji środowiskowej’ obejmuje takie grupy przedmiotów, jak: podstawy nauczania przyrody i edukacji środowiskowej, edukacji dla zrównoważonego rozwoju czy źródeł kryzysu ekologicznego.

Absolwenci specjalizacji zostaną przygotowani od pracy zarówno w szeroko pojętej administracji środowiskowej, w charakterze specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, jak również w obszarze edukacji środowiskowej.

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa

 • Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem
 • Ochrona środowiska w strategii systemowej
 • Prawo ochrony środowiska
 • Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 • Instrumenty prawne w ochronie środowiska
 • Procedura administracyjna w ochronie środowiska
 • Prawne aspekty komponentów środowiskowych
 • Bezpieczeństwo chemiczne
 • Podstawy nauczania przyrody i edukacji ekologicznej
 • Podstawy i założenia polityczno-prawne zrównoważonego rozwoju
 • Projekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce
 • Zarządzanie obszarami cennymi przyrodniczo
 • Ekologia społeczna – konflikty i mediacje
 • Edukacja środowiskowa

Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace licencjackie, przedstawiane do recenzji na roku III.

Studenci kierunku ochrona środowiska, oprócz podziału na specjalizacje, uczestniczą w kilku wspólnych przedmiotach, takich jak: ekofilozofia, społeczna odpowiedzialność biznesu, etologia czy kulturowa antropologia środowiskowa.

Wspólne przedmioty reprezentują zarówno obszar nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych. Liczba przedmiotów jest zróżnicowana dla roku II i III.

W specjalizacji akcent dydaktyczny i badawczy został położony na empiryczny charakter ochrony środowiska. Studenci w ramach specjalizacji poznają sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego. Ponadto zostanie przedstawiona wybrana problematyka z obszaru technologii środowiskowych. Znaczna część zajęć przewidziana jest w formie ćwiczeniowej w laboratoriach CLNP (www.ceie.edu.pl), bądź w formie zajęć terenowych.

W obszarze ‘monitoringu środowiskowego’ akcent tematyczny położony został między innymi na: hydrologię, gospodarkę wodną, biochemię, ekotoksykologię, mikrobiologię środowiskową, zoologię, bioremediencję, czy szeroko pojętą antropologię.

Zagadnienia związane z ‘technologiami środowiskowymi’ obejmują zajęcia z: podstaw inżynierii procesowej, instrumentów technologicznych w ochronie środowiska, odnawialnych źródeł energii, czy podstaw biogospodarki.

Absolwenci tej specjalizacji zostaną przygotowani do pracy w laboratoriach środowiskowych oraz jednostkach badawczych monitorujących stan środowiska.

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Monitoring Środowiskowy i Technologie Środowiskowe

 • Biochemia
 • Chemia środowiska
 • Podstawy nauk o ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Rozwój prawidłowy człowieka
 • Statystyka w naukach o środowisku
 • Bioindykacja jako narzędzie oceny stanu środowiska
 • Ekotoksykologia
 • Morfologiczna ocena rozwoju człowieka
 • Szkieletowa ocena oddziaływania środowiska
 • Hydrologia i gospodarowanie wodą
 • Instrumenty technologiczne w ochronie środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Wpływ transportu na środowisko
 • Podstawy inżynierii procesowej
 • Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska
Wymagania I stopień

Studia magisterskie – II stopień – IV i V rok studiów

W toku studiów II stopnia studenci dokonują wyboru jednego z profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Proponowane profile to:

Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem – profil o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy z różnych obszarów prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego.
Monitoring środowiskowy – profil o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poszerzają wiedzę z zakresu oceny stanu środowiska naturalnego.
Zajęcia na obu profilach prowadzone są w małych grupach ćwiczeniowych i często mają charakter zajęć terenowych. Zajęcia dla profilu Monitoring środowiskowy prowadzone są w nowoczesnym centrum laboratoryjnym.

Specjalizacje na studiach magisterskich

Celem specjalizacji jest podniesienie kwalifikacji w zakresie administrowania i zarządzania środowiskiem.

Dlatego studenci mają możliwość uczestniczenia w takich zajęciach, jak: instrumenty prawne w ochronie środowiska, czy planowanie i zarządzanie przestrzenne.

W specjalizacji przewidziany jest udział w zajęciach warsztatowych oraz małych grupach ćwiczeniowych.

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Polityka Zgodności w Zarządzaniu Środowiskiem

 • Prawo ochrony przyrody. Teoria i praktyka
 • Odnawialne źródła energii
 • Planowanie i zarządzanie przestrzenne
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
 • Prawne i gospodarcze aspekty gospodarki odpadami
 • Różnorodność fauny Polski
 • Audyt etyczny
 • Prawo administracyjne i organy ochrony środowiska

Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia na poziomie magisterskim mogą posiadać kwalifikacje stopnia zawodowego (licencjata) otrzymane na różnych wydziałach, dlatego pierwszy semestr studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy.

Studenci będą uczestniczyć w takich zajęciach z obszaru nauk humanistycznych, jak: etyczne problemy ochrony środowiska, czy filozoficzno-etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju.

Natomiast wśród zajęć przyrodniczych znajdą się: fizjologia roślin i zwierząt, biologia ewolucyjna czy metodyka oceny oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze.

Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo. Na zakończenie I semestru studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji.

Blok wspólnych przedmiotów

 • Biologia ewolucyjna, Fizjologia roślin i zwierząt
 • Biologia populacji ludzkich
 • Biologia i ochrony gleby
 • Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych
 • Fizjologia roślin i zwierząt
 • Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego
 • Dylematy ochrony środowiska
 • Zagrożona fauna w Polsce i na świecie
 • Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk – teoria i praktyka
 • Podstawy toksykologii
 • Modelowanie matematyczne w naukach o środowisku
 • Elementy bioetyki
 • Etyczne problemy w ochronie środowiska

Studenci po I semestrze wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace magisterskie, przedstawiane do recenzji na roku II.

Studenci kierunku ochrony środowiska oprócz wspomnianego podziału na specjalizację uczestniczą w kilku przedmiotach wspólnych dla obu specjalizacji. Wspólne przedmioty należą zarówno do obszaru nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych.

Wśród wspomnianych przedmiotów znajdą się takie jak: czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, metody obrazowania badań naukowych czy modelowanie matematyczne w naukach o środowisku.

Specjalizacja jest adresowana do studentów chcących rozwinąć umiejętności w zakresie sposobów monitorowania stanu środowiska. Proponowane zajęcia dotyczą molekularnych metod stosowanych w ekologii i ochronie środowiska, fizykochemicznych i biochemicznych metod oceny gleby i wody, przyczyn powstawania chorób cywilizacyjnych itp. Zajęcia w większości zaplanowano w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Instytutu (www.ceie.edu.pl).

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Monitoring Środowiskowy

 • Bio-monitoring
 • Antropopresja i bioróżnorodność
 • Metody oceny kondycji biologicznej człowieka
 • Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody
 • Fizykochemiczne i biochemiczne metody oceny jakości gleby
 • Technologie i techniki w ochronie środowiska

Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia na poziomie magisterskim mogą posiadać kwalifikacje stopnia zawodowego (licencjata) otrzymane na różnych wydziałach, dlatego pierwszy semestr studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy.

Studenci będą uczestniczyć w takich zajęciach z obszaru nauk humanistycznych, jak: etyczne problemy ochrony środowiska, czy filozoficzno-etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju.

Natomiast wśród zajęć przyrodniczych znajdą się: fizjologia roślin i zwierząt, biologia ewolucyjna czy metodyka oceny oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze.

Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo. Na zakończenie I semestru studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji.

Blok wspólnych przedmiotów

 • Biologia ewolucyjna, Fizjologia roślin i zwierząt
 • Biologia i ochrony gleby
 • Biologia populacji ludzkich
 • Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych
 • Fizjologia roślin i zwierząt
 • Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego
 • Dylematy ochrony środowiska
 • Zagrożona fauna w Polsce i na świecie
 • Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk – teoria i praktyka
 • Podstawy toksykologii
 • Modelowanie matematyczne w naukach o środowisku
 • Elementy bioetyki
 • Etyczne problemy w ochronie środowiska

Studenci po I semestrze wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace magisterskie, przedstawiane do recenzji na roku II.

Studenci kierunku ochrony środowiska oprócz wspomnianego podziału na specjalizację uczestniczą w kilku przedmiotach wspólnych dla obu specjalizacji. Wspólne przedmioty należą zarówno do obszaru nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych.

Wśród wspomnianych przedmiotów znajdą się takie jak: czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, metody obrazowania badań naukowych czy modelowanie matematyczne w naukach o środowisku.

The Sustainability Studies is an interdisciplinary programme that includes subjects from area of science, social science as well as humanities. Since we believe that only such a wide spectrum of subjects provides an integrated picture of complex phenomenon of sustainability. The basic subjects taught during the course cover the issues connected with: environmental economy, ecology, bioarchaeology, environmental law, environmental ethics and bioethics.

Read more
Wymagania II stopień
Wymagania II stopień ANG.