Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEProf. dr hab. Krzysztof Szostek


Członek komisji finansowej w Instytucie Nauk Biologicznych.

Wykształcenie


Uniwersytet Jagielloński

Magisterium

1990

„Zawartość metali ciężkich w stałych zębach populacji Polski Południowej”.

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

1996

„Wieloczynnikowa analiza poziomów pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów stałych człowieka”.

Uniwersytet Jagielloński

Habilitacja

2007

„Rekonstrukcja ogólnego stanu biologicznego historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich na podstawie analiz makro i mikroelementów w materiale odontologicznym”.

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Profesura

2015

Sylwetka naukowa


Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z antropologią fizyczną i wpływem środowiska przyrodniczego na organizm człowieka, szczególnie w odniesieniu do historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich. W tym obszarze prowadzę badania dotyczące rekonstrukcji ogólnego stanu biologicznego człowieka w tym diety, procesów migracji, długości karmienia mlekiem matki czy też wyznaczników stresu szkieletowego. W badaniach wykorzystywane są zarówno klasyczne metody anatomo-antropologiczne jak i nowoczesne techniki fizykochemiczne takie jak analizy pierwiastków śladowych oraz trwałych izotopów tlenu, azotu, węgla i wapnia. W badaniach wykorzystywane są również modele zwierzęce, jako źródło wiedzy z zakresu fizjologii organizmu. W pracy naukowej oprócz analiz izotopowych materiału kostnego prowadzę również badania histomorfometryczne, biochemiczne, molekularne i mikroskopowe.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2009/2012, (NN312 404337), Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w badaniach antropologicznych - rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa. Kierownik.
2009/2012, (NN303 572938), Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach - badania pilotażowe. Kierownik.
2009/2011, (MNiSW, N303 319837), Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria). Wykonawca.
2012/2014, Projekt Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”.
2013/2016, (NPRH 12H 12 0064 81), Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych. Wykonawca.
2014/2018, (NCN, 2016/22/E/HS3/00373), Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności. Wykonawca.
2015/2017, (NCN Nr 2014/15/B/HS3/02184), Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiz biologicznochemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski. Wykonawca.
2015/2018, (NCN 2014/15/N/NZ8/00351), Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistorycznych i historycznych grup ludzkich. Wykonawca.
2017, Projekt DUN – Dofinansowanie „Anthropological Review”.
2017, Projekt DUN – Dofinansowanie Konferencji PTA i Funeralni Lednickich.
2017/2019, (POWR.03.01.00-00-N137/16), Główny koordynator kursów-Odontologia, Antropologia Stosowana, Problemy starzenia i starości w ramach ścieżki Antropologia Biologiczna- „Sprostać oczekiwaniom pracodawców! Dostosowanie programów kształcenia kierunków II stopnia UJ: biologia, zarzadzanie zasobami przyrody, ecology and evolution, do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
2017/2021, Tam gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsce straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym.
2018, Projekt ministerialny DUN – Dofinansowanie „Anthropological Review”.
2018, Średniowieczne pochowki w Grodzie Czermno – Grant finansowany przez Max Plank Institute w Lipsku.


Wybrane publikacje


Miliszkiewicz N., Walas S., Tobiasz A., Kołodziej M., Szostek K., 2017. Calibration for Elemental Dental Tissue Analysis by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry. Analytical Letters 50(8):1345-1359.
Mnich B., Skrzat J., Szostek K., 2017. Estimating age at death from an archaeological bone sample – a preliminary study based on comparison of histomorphometric methods. Anthropological Review 80(1):37-55.
Lisowska-Gaczorek A., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K., 2017. Oxygen stable isotopes variation in water precipitation in Poland – anthropological applications. Anthropological Review 80(1):57-83.
Osipowicz G., Witas H. , Lisowska-Gaczorek A. , Reitsema L. , Szostek K., Płoszaj T., Kuriga J., Makowiecki D., Jędrychowska-Dańska K., Cienkosz-Stepańczak B., 2017. Origin of the ornamented baton perce from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe PLoS ONE 12(10): e0184560.
Cienkosz-Stepanczak B., Lisowska-Gaczorek A., Haduch E., Ellam R., Cook G., Kruk J., Milisauskas S., Kozieł S., Szostek K., 2017.Nitrogen and strontium isotopes as tools for the reconstruction of breastfeeding practices and human behavior – a Neolithic collective grave in Bronocice (Poland). Collegium Antropologicum 41(3): 191-199.
Kołodziej M., Walas S., Tylko G., Głab H., Szostek K., Telk A., Miliszkiewicz N., 2017. Zastosowanie LA IP MS w badaniach antropologicznych. Określenie wieku zmiany diety na podstawie rozmieszczenia przestrzennego strontu i baru w historycznych zębach ludzkich. Analityka. Nauka i Praktyka 4: 48-53.
Mnich B., Spinek A.E., Chyleński M., Juras A., Szostek K., 2018. Analysis of LCT-13910 genotypes and bone mineral density in ancient skeletal materials. PLoS ONE.,13(4),e0194966.
Kłosińska E.M., Libera J., Twardowski W., Szczurowski J., Szostek K., 2019. The presumed early Bronze Age grave from the Radom Plain. Sprawozdania Archeologiczne Sprawozdania Archeologiczne 71: 273-30.
Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., Pawlyta J., Cienkosz-Stepańczak B., 2020. Oxygen isotopic fractionation in rat bones as a result of consuming thermally processed water – bioarchaeological applications. Geochronometria DOI:10.2478.
Tomczyk J., Regulski P., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., 2020. Dental caries and stable isotopes analyses in the reconstruction of diet in Mesolithic (6815–5900 BC) individuals from Northeastern Poland.. Journal of Archaeological Science: Reports 29:102-141.
Mnich B., Mueller-Bieniek A., Nowak M., Wilczyński J., Pospuła S., Szostek K., 2020. Terrestrial diet in prehistoric human groups from Southern Poland based on human, faunal and botanical stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science: Reports.