Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEKs. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski


Kierownik Katedry Ekofilozofii, Dyrektor Instytutu Filozofii, Redaktor Naczelny czasopisma "Studia Ecologae et Bioethicae”.

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2004

”Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego” – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej".

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Habilitacja

2015

„Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej”.

Sylwetka naukowa


W badaniach podejmuje filozoficzną refleksję nad kryzysem środowiskowym i zrównoważonym rozwojem, szczególnie zaś nad powiązaniami pomiędzy religią i środowiskiem oraz religijnymi podstawami relacji człowieka do przyrody. Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: International Association for Environmental Philosophy; The International Society for the Study of Religion, Nature and Culture; European Forum for the Study of Religion and the Environment; Forum on Religion and Ecology, and Catholic Coalition on Climate Change. Jest autorem ponad 80 publikacji.

Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

XII Międzynarodowa konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska"­ - projekt nr 433/2018 współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 50/NC/EE/5.5/2018/II nabór 2018-konferencje-DOTACJA - koszt przedsięwzięcia 58 365 zł. Okres realizacji 1.03.2019-29.02.2020, Ryszard F. Sadowski uczestniczył w projekcie w charakterze kierownika projektu.
Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2015 r. Funkcja pełniona w projekcie: koordynator zespołu badawczego z UKSW.Wybrane publikacje


Książki

Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2017), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa.
Kureethadam J.I., Łepko Z., Sadowski R.F. eds. (2016), Returning to the Οîκος. Ways to Recover our Common Home, LAS, Rome.
Sadowski R.F. (2015), Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa.
Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2009), A Humanist Approach to Sustainable Development, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Sadowski R.F., Tomczyk J. red., (2008), A Holistic Approach to Environment Conservation, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Rozdziały w pracach zbiorowych

Sadowski R.F., (2017), Neolithic Revolution, w: Paul B. Thompson, David M. Kaplan (red.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (Second Edition, on-line edition), Springer Netherlands, Dordrecht, Online ISBN 978-94-007-6167-4.
Sadowski R.F., (2017), Ekofilozoficzne elementy chrześcijańskiej promocji życia, w: Młodzież i jej świat: praca, ekologia, wychowanie, małżeństwo i rodzina, red. J. Niewęgłowski, TNFS, Warszawa, s. 79-94. ISBN: 978-83-61451-07-5.
Sadowski R.F., (2017), Potencjał religii w zakresie promocji i implementacji idei zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, red. R. F. Sadowski, Z. Łepko, TNFS, Warszawa, s. 169-188.
Sadowski R.F., (2016), Οἶκος Abandoned by Civilized Humanity Going Through the Crisis of Adolescence, in: Returning to the Οîκος. Ways to Recover our Common Home, ed. J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R.F. Sadowski, LAS, Rome, pp. 40-54.
Sadowski R.F., (2016), Genetic Engineering in the Light of Dialectic of Enlightenment, in: Returning to the Οîκος. Ways to Recover our Common Home, ed. J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R.F. Sadowski, LAS, Rome, pp. 194-212. Sadowski R.F., (2016), Historical Inspirations of the Principle of Sustainable Development, in: Returning to the Οîκος. Ways to Recover our Common Home, ed. J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R.F. Sadowski, LAS, Rome, pp. 296-311. Sadowski R.F., (2016), Rozwój cywilizacyjny wyzwaniem dla kondycji człowieka, w: Społeczne, ekonomiczne i medyczne aspekty ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, red. R. Gabryszak, A. Jakubowska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 17-43.
Sadowski R.F., (2015), Le radici antiche del concetto di sostenibilità, in: Cura della casa comune. Introduzione a Laudato Si’ e Sfide e prospettive per la Sostenibilità, ed. J.I. Kureethadam, LAS, Roma, pp. 153-160.


Artykuły

Sadowski R.F., (2017), Problematyka kryzysu ekologicznego w dokumentach Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej (Kreta 18-26.06.2016), „Seminare. Poszukiwania Naukowe” Vol. 38, No. 1, s. 11-22.
Sadowski R.F., (2017), Call for Integral Protection of Biocultural Diversity, “Problems of Sustainable Development” Vol. 12, nr 2, s. 37-45.
Sadowski R.F., (2017), The Potential of Religion in The Promotion and Implementation of The Concept of Sustainable Development, “Papers on Global Change PAS” Vol. 24, s. 37-52.
Sadowski R.F., (2016), Inspirations of Pope Francis’ Concept of Integral Ecology, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” Vol. 37, No. 4, s. 69-82.
Sadowski R.F., Bołoz W., Jaromi S., Karaczun Z., Łepko Z., Papuziński A., (2016), Ekologiczne przesłanie encykliki Laudat Si’, “Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 14, No. 4, s. 109-128.
Sadowski R.F., (2016), Teoretyczne i praktyczne zaangażowanie różnych tradycji religijnych w kwestię klimatyczną, “Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 14, No. 3, s. 89-112.
Sadowski R.F., (2016), Chrześcijańska koncepcja odpowiedzialności za środowisko w świetle encykliki Laudato Si’, “Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 14, No. 3, s. 89-108.
Sadowski R.F., (2016), The Concept of «Nobilis Barbarus» in the Light of Contemporary Ecological Challenges, “Problems of Sustainable Development” Vol. 11, No. 1, pp. 23-30.
Sadowski R.F., (2016), The Concept of Integral Ecology in the Encyclical Laudato Si’, “Divyadaan Journal of Philosophy and Education” Vol. 27, No. 1, pp. 21-44. Sadowski R.F., (2016), Koncepcja eko-sprawiedliwości w encyklice Laudato Si’, “Roczniki Teologiczne” Vol. LXIII, No. 3, s. 151-165.
Sadowski R.F., Łepko Z., (2014), Ekofilozoficzne znaczenie przesłania Hildegardy z Bingen, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 12, No. 2, s. 13-27. Sadowski R.F., (2013), Religijne źródła troski o stan środowiska naturalnego, ” Seminare. Poszukiwania Naukowe” Vol. 33, No. 1, s. 81-93.
Sadowski R.F., (2013), Aktualizacja ekologicznego potencjału religii w ochronie ekosystemów leśnych, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 11, No. 1, s. 7-27. Sadowski R.F., (2012), Religious motivations for the protection of forest ecosystems, “Folia oecologica” [Slovak Academy of Sciences] Vol. 39, No. 2, pp. 139-146.
Sadowski R.F., (2012), Potencjał religii w ochronie ekosystemów leśnych, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 10, No. 4, s. 11-32.
Sadowski R.F., (2011), Religia i kultura klasyczna u podstaw idei zrównoważonego rozwoju, ”Seminare. Poszukiwania Naukowe” Vol. 30, No. 2, s. 65-79.
Sadowski R.F., (2010), Religijno-etyczne ujęcie zmian klimatycznych, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” Vol. 27, No. 1, s. 87-97.
Sadowski R.F., (2009), Thomas Berry – prorok ery ekozoicznej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 7, No. 2, s. 205-216.
Sadowski R.F., (2009), „Religion and Ecology” – nowy paradygmat poznawczy, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 7, No. 1, s. 213-220.
Sadowski R.F., (2008), Wpływ czynników kulturowych na upadek cywilizacji grenlandzkich Wikingów, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 6, s. 129-152.