Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Izabella Olejniczak


Opiekun Sekcji Kynologicznej Organizowanie spotkań z badaczami innych uczelni, działaczami fundacji na rzecz dobrostanu zwierząt oraz sędziami i hodowcami psów rasowych Związku Kynologicznego w Polsce dotyczących zagadnień związanych z ekologią, etologią oraz hodowlą. Organizowanie zajęć terenowych oraz wspieranie inicjatyw członków Koła Naukowego Przyrodników.

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1985

„Analiza zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w dolnym basenie Biebrzy”.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Magisterium (Wydział Malarstwa, pracownia prof. Wiesława Szamborskiego)

1999

„Góry, kaktusy, pustynie”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1997

„„Wpływ uproszczenia ekosystemów trawiastych na zespoły skoczogonek (Apterygota, Collembola) w eksperymencie wazonowym”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze nauk przyrodniczych, w obrębie biologii i obejmują: 1) biologię i ekologię gleby, ze szczególnym uwzględnieniem mezofauny obszarów sub-polarnych i polarnych, agrocenoz, pożarzysk, inżynierskich zbiorowisk roślinnych (lasy i nasadzenia brzozowe), roślinności introdukowanej oraz 2) ekologię ewolucyjną i behawioralną, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników środowiskowych na zachowania godowe nartników, adaptacje morfologiczne ptaków odbywających długie wędrówki, zachowania ptaków w obecności "znanych" i "obcych" drapieżników, 3) synantropizację i synurbizację zwierząt. Udział w badaniach międzynarodowych. W latach 1998-1999 udział w badaniach terenowych w Arizonie, w Stacji Badawczej Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, USA. W latach 2003-2006 koordynacja cyklu badań dotyczących sygnałów godowych samców Gerris lacustris prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem w Helsinkach oraz dotyczących zróżnicowania genetycznego skoczogonek (Collembola) we współpracy z Uniwersytetem w Jyvaskyla, w Finlandii. W roku 2005 we współpracy z Ewha Woman’s University Seodaemun-Ku, w Seulu, Korea koordynacja badań dotyczących ewolucji sygnałów godowych nartników Gerridae. W tym samym roku koordynacja badań dotyczących terenów zalewowych prowadzonych razem z Instytutem Biologii Rumuńskiej Akademii Nauk.W latach 2008-2013 koordynacja cyklu badań obejmujących funkcjonowanie zespołów skoczogonek (Collembola) nadbrzeżnej tundry Półwyspu Kolskiego we współpracy z Instytutem Biologii Morza w Murmańsku, Rosyjskiej Akademii Nauk. Od 1979 roku, tj. czasów studenckich, udział w badaniach wędrówek ptaków.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2019/2022, (Grant NCN- OPUS 16), „Transformacja gleb porolnych wskutek zalesienia brzozą” (wykonawca).
2016/2018, (projekt Funduszu Leśnego)
2011/2015, (Grant MNSW, N N04 138440), „Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków Aphelocoma ultramarina w środowisku naturalnym” (wykonawca).Wybrane publikacje


Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Gwiazdowicz D.J., Zawieja B., Olejniczak I., Skubała P., Gdula A.K., Coulson S.J., 2020. Changing Microarthropod Communities in Front of a Receding Glacier in the High Arctic Insects 11, 226. DOI:10.3390/insects11040226.
Hewelke E., Górska E.B., Gozdowski D., Korc M., Olejniczak I., Prędecka A., 2020. Soil Functional Responses to Natural Ecosystem Restoration of a Pine Forest Peucedano-Pinetum after a Fire. Forests ID: forests-715456. DOI: 10.3390/f1103028.
Olejniczak I., Górska E.B., Prędecka A., Hewelke E., Gozdowski D., Korc M., Panek E., Tyburski Ł., Skawińska M., Oktaba I., Boniecki P., Kondras M., Oktaba L., 2019. Selected Biological Properties of the Soil in a Burnt-Out Area under Old Pine Trees Three Years after an Fire. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 21:1279-1293.
Górska E.B., Olejniczak I., Gozdowski D., Panek E., Kondras M., Oktaba L., Prędecka A., Biedugnis S., Boniecki P., Tyburski Ł., Oktaba I., Skawińska M., Dobrzyński J., Jankiewicz U., Hawelke H., Kaliszkiewicz A., 2018. Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary pochodzenia antropogenicznego. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 20:1776-1792.
Gworek B., Baczewska-Dąbrowska A., Kalinowski R., Górska E.B., Rekosz-Burlaga H., Gozdowski D., Olejniczak I., Graniewska M., Dmuchowski W., 2018 Ecological risk assessment for land contaminated by petrochemical industry. PLoS ONE 13(10):e0204852 DOI:10.1371.
Hewelke E., Oktaba L., Dozdowski D., Kondras M., Olejniczak I., Górska E.B., 2018 Intensity and Persistence of Soil Water Repellency in Pine Forest Soil in a Temperate Continental Climate under Drought Conditions. Water 10(9):1121.
Matyjasiak P., Boniecki P., Fuszara M., Okołowski M., Olejniczak I., 2018. Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica.Animal Cells and Systems DOI: 10.1080/19768354.2018.1452294.
Olejniczak I., Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N., 2018. The response of tundra springtails (Collembola, Hexapoda) to human activity on the Murman coast of the Kola Peninsula, Russia. Polar Science 15:99-103.
Olejniczak I., Lenart S., 2017 A comparison of tillage, direct drilling and lime on springtail communities in a long-term field trial in Poland. Israel Journal of Ecology and Evolution 63 (2): 17-24.
Olejniczak I., Górska E.B., KondrasM., Oktaba L., Gozdowski D., Jankiewicz U., Prędecka A., Dobrzyński Ł., Otręba A., Tyburski Ł., Mickiewicz M., Hewelke E., 2017. Pożar – czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 19:511-526.