Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr inż. Anna Matuszewska


Członek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. Nauki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

Wykształcenie


Politechnika Warszawska

Magisterium

1982

"Alkohole wielowodorotlenowe jako donory wodoru w reakcji przeniesienia do nitrozwiązków wobec MgO jako katalizatora".

Politechnika Warszawska

Doktorat

2000

"Tribologiczna ocena efektywności środków smarowych przeznaczonych do stalowych węzłów tarcia”.

Sylwetka naukowa


Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyny. Jest asystentem w Zakładzie Chemii Środowiskowej IEiB, oraz w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie jako Kierownik Laboratorium Analitycznego. Jest współautorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Specjalność badawcza skupia się wokół tribochemii, paliw alternatywnych, w tym pozyskiwane z surowców odpadowych.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

„System ciągłej kontroli stopnia i tempa starzenia paliw płynnych w warunkach magazynowania”, 2010-2015, WND-POIG.01.03.01-00106/09.
„Opracowanie i wdrożenie dwupaliwowego systemu zasilania silników o zapłonie samoczynnym biogazem rolniczym z pilotującą dawką paliwa ciekłego„ Zadanie – Modyfikacja technologii otrzymywania biogazu rolniczego pod kątem zastosowania do zasilania dwupaliwowych ciągników rolniczych, 2010-2014, Projekt EUREKA Nr: 5030E!. „Biopaliwa dla transportu. Opracowanie krajowej technologii produkcji i stosowania biopaliw bioetanolowych do silników spalinowych”, 2009-2011, Nr N R10 0019 06.
„Rozwój technologii produkcji biopaliw drugiej generacji otrzymywanych w procesie termicznego krakingu surowców uzyskiwanych z odnawialnych źródeł energii i odpadów organicznych do celów transportu i zastosowań energetycznych”, 2009-2013, Decyzja Nr 576/N-Ukraina/2009/0.


Wybrane publikacje


Matuszewska A. (2016), Microorganisms as Direct and Indirect Sources of Alternative Fuels, in Alternative Fuels, Technical and Environmental Conditions, (eds) K. Biernat, INTECH, pp 137-180.
Ziółkowska M., Matuszewska A., Kruczyński S., Kamela W. (2015), Wpływ biogazu rolniczego na właściwości eksploatacyjne oleju silnikowego w Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji, (red.) Krasodomski M., INiG PIB Kraków, s. 68-83.
Czarnocka J., Matuszewska A., Odziemkowska M. (2015), Autoxidation of Fuels During Storage. In Storage Storage Stability of Fuels, (eds) K. Biernat, INTECH, pp 157-188.
Matuszewska A., Odziemkowska M., Czarnocka J., (2015), Zastosowanie techniki spektroskopii w podczerwieni do śledzenia zmian zachodzących w benzynach podczas magazynowania, „Przemysł Chemiczny” 8: 1300-1304.
Lasocki J., Kołodziejczyk K., Matuszewska A., (2015), Laboratory-scale investigation of biogas treatment by removal of hydrogen sulfide and carbon dioxide, „Polish Journal of Environmental Studies” 24: 1427-1434.
Owczuk M., Matuszewska A., Kruczyński S.W., (2014), Ocena wpływu wybranych surowców pochodzenia rolniczego na skład chemiczny i uzysk biogazu, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 97: 153-162.
Ruta R., Matuszewska A., Grądkowski M., (2013), Modelowanie wpływu dodatków AW/EP na właściwości tribologiczne środków smarowych, „Tribologia” 44: 169-182.
Matuszewska A., Odziemkowska M., Czarnocka J., (2013), Emisja zanieczyszczeń przy zasilaniu silnika ZS olejem napędowym z domieszką bioetanolu, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 11: 139-146.