Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Michał Latawiec


Sekretarz redakcji czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae, członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, członek komisji skrutacyjnej Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Magisterium

2007

„Rozwój idei ochrony przyrody w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2014

„Idea ochrony przyrody. Analiza metodologiczna wybranych koncepcji”.

Sylwetka naukowa


Absolwent studiów magisterskich z ochrony środowiska oraz doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Ukończył studia podyplomowe “Ochrona przyrody – podstawy naukowe, uwarunkowania prawne i praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej” w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Pracuje jako asystent w Zakładzie Ekofilozofii Katedry Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW w Warszawie. Obecnie pełni funkcję sekretarza czasopisma naukowego Studia Ecologiae et Bioethicae. Zainteresowania badawcze koncentrują się na filozoficznych aspektach obecności człowieka w środowisku naturalnym. Prowadzi badania wokół filozoficznej perspektywy wybranych aspektów ekologii i praktycznej filozofii przyrody.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania
Wybrane publikacje


Latawiec M., (2016), Education for Οἶκος, in: Returning to the Οîκος. Ways to Recover our Common Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 173-191.
Latawiec M., (2016), Rozpoznawanie granic ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 14:(2016)1: 77-97.
Latawiec A. M., Latawiec M., (2016), Zdrowie w kontekście zrównoważonego rozwoju, w: Sozologia systemowa tom IX. Zdrowie. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, (red.) Del Mastro D., Dyk W., Dyk T., Skrzypczak W., Szczecin-Fasano: Volumina, s. 47-60.
Latawiec M., (2015), Przez odpowiedzialność do kultury ekologicznej, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 21(2015)1: 185-195.
Dzwonkowska D., Latawiec M., Gzyra D., Lejman J., Twardowski M., Tymieniecka-Suchanek J., (2015), Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: wyd. UKSW, ss. 159, ISBN 978-83-65224-85-9.
Latawiec M., (2014), Saturation of biological diversity and human activity, Studia Ecologiae et Bioethicae, 12(2014)3: 65-80.
Latawiec M., (2011), Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Warszawa: wyd. UKSW, ss. 173, ISBN 978-83-7072-741-3.