Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEProf. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki


Kierownik Katedry Technologii Środowiskowych i Odnawialnych Źródeł Energii

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1974

„Synteza fosforo-pochodnej cholesterolu”.

Wojskowa Akademia Techniczna

Doktorat

1981

„Mechanizm działania dodatków siarkowych w warunkach tarcia mieszanego”.

Politechnika Poznańska

Habilitacja

1998

„Ocena działania dodatków smarnościowych w olejach przekładniowych”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania naukowe: a/ Instrumenty techniczne i technologiczne w ochronie środowiska; b/ Matematyczne modelowanie procesów chemicznych z udziałem środków smarowych i paliw silnikowych; c/ Kataliza, jako instrument ograniczenia uciążliwości procesów technologicznych dla środowiska; d/ Zagadnienia transportu energii w układach molekularnych; e/ Ocena ekologicznych skutków rozwoju transportu; f/ Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Projekt badawczy nr Ukraina/220/2006 nt. „ Metody ozonowania benzyny w silniku o zapłonie iskrowym w celu poprawy jej właściwości użytkowych” Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – kierownik projektu;
Projekt badawczy nr Eureka/63/2007 nt. „ Rozwój technologii przetwarzania olejów roślinnych jako komponentów bazy olejowej biodegradowalnych środków smarowych i paliw”- Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – kierownik projektu;
Projekt celowy nr 6 ZR 8 2005C/06649 nt. „ Opracowanie i uruchomienie systemu usług konsultingowych dla sektora paliw alternatywnych w Polsce”- Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – kierownik projektu;
Projekt badawczy nr Ukraina/219/2006 nt. „ Opracowanie technologii alternatywnego spalania węglowodorów w fazie gazowej” – Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – wykonawca;
Projekt badawczy nr E!3234/2007 nt. „ Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych – Instytut Paliw i Energii Odnawialnej – kierownik projektu;
Biofuels Cities European Partnership – Proposal No 020085; członek zespołu realizatorów;
Energy networks in sustainable cities- TREN/05/FP6EN/S07.43964/513481; członek zespołu realizatorów;
Renewable fuels for advanced power-trains SES6CT-2003-502705; członek zespołu realizatorów.


Wybrane publikacje


Biernat K., Kulczycki A. (2009) Trends in biofuel market development in relation to regulations of European Union; Przemysł Chemiczny, V. 88 pp. 214 – 221;
Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science of The Total Environment, 799,
Górski W., Kulczycki A. (2009) Dimethyl ether. A future fuel for diesel engine?; Przemysł Chemiczny, V. 88, pp. 222 – 227;
Kajdas C., Karpinska A., Kulczycki A. (2010) Industrial Lubricants; Chapter 8;Chemistry and Technology of Lubricants; Third Edition; Springer Dordrecht Heidelberg London New York;
Sułek M.W, Kulczycki A., Małysa A. (2010) Assessment of lubricity of compositions of fuel oil with biocomponents derived from rapeseed, Wear, 268, 2010, 104-108;
Kulczycki A., Sarnecki J. (2011) Problemy smarności paliw lotniczych zawierających biokomponenty; Journal of KONBiN No 1(17), s. 145 – 164;
Kulczycki A., Dzięgielewski W. (2011) Biopaliwa lotnicze oparte na biowęglowodorach i innych biokomponentach; Journal of KONBiN No 1(17),; s. 165 – 178;
Kulczycki A., Kaźmierczak U. (2011) System znakowania paliw lotniczych; Journal of KONBiN No 1(17); s. 135 – 144;
Kaźmierczak U., Kulczycki A. (2012) Wpływ emisji energii z terenów zurbanizowanych i szlaków komunikacyjnych na zmiany w rozwoju ekosystemów w ich otoczeniu; Studia Ecologiae et Bioethicae, No 10/2012/2;
Kaźmierczak U., Kulczycki A. (2012) Wpływ emisji energii dźwiękowej ze szlaków komunikacyjnych i innych miejsc konsumpcji energii na zdrowie ludzi; Studia Ecologiae et Bioethicae, No 10/ 2012/1;
Kulczycki A., Kajdas C. (2012) A new attempt to better understand Arrehnius equation and its activation energy – Chapter XX ; Tribology in Engineering; Intech ISBN 980-953-307-460-8; Book edited by: Asst. Prof. Dr. Hasim PIHTILI Mechanical Engineering Dep. Fırat University, Elazig / Turkey (2012);
Kaźmierczak U., Kulczycki A. (2013) The possibilities of biocomponents to Meet the sustainability Criteria during years 2017 and 2018 in the extent of GHG Emission by Modification of their Production Technology and using RES in Energy Infrastructure; Polish Journal of Environmental Study, Vol.22, No. 6(2013), PP. 18 – 21;
Dzięgielewski W., Gawron B., Kaźmierczak U., Kulczycki A. (2014) Butanol/biobutanol as a component of an aviation and diesel fuel; Journal of KONES Powertrain and Transport; Vol.21, No. 2 2014, pp. 69-76;
Kulczycki A., Kajdas C.K., Hong Liang H (2014) On the mechanism of catalysis induced by mechano-activation of solid body; Materials Science-Poland, 32(4), 2014, pp. 583-591;
Dzięgielewski W., Kulczycki A. (2014) Discussion over correctness of methodes used for test of fuels resistance to aging process; Journal of KONES Powertrain and Transport; Vol.21, No. 4 2014, pp. 103 – 110;
Kulczycki A. (2015) The influence of oxygenates on lubricity of fuels for CI engines; Journal of KONES Powertrain and Transport; Vol.22, No. 2 2015, pp. 115 – 120;
Dzięgielewski W., Karp G., Kaźmierczak U., Kulczycki A., Okniński R., Stefanowicz P. (2015) Procesy starzenia chemicznego biokomponentów do paliw silnikowych w warunkach przechowywania w zbiornikach magazynowych; Technika Transportu Szynowego 12/2015, s. 473;
Dzięgielewski W., Kaźmierczak U., Kulczycki A., Okniński R., Stefanowicz P. (2016) The method, based on storage simulator and IR-VIS spectroscopy, for predicting the allowable time of storage of biocomponents for CI engines; Journal of KONES Powertrain and Transport; Vol.23, No. 1 2016, pp. 115-122;
Kulczycki A., Ozimina D. (2016) The influence of fuels chemical composition on its lubricity – new views on the mechanism of protection layer creation during tribological process; Journal of KONES Powertrain and Transport; Vol.23, No. 1 2016, pp. 177-184;
Dzięgielewski W., Kaźmierczak U., Kulczycki A., Okniński R., Stefanowicz P. (2016) The new stand for aging of biocomponents and biofuels process testing at relatively short time; Journal of KONES Powertrain and Transport; Vol.23, No. 2 2016, pp. 105-112 .