Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Anna Augustyniuk-Kram


Kierownik Laboratorium Mikrobiologii. Pełnomocnik Dyrektora Centrum Ekologii i Ekofilozofii ds. promocji i współpracy ze szkołami. Członek komisji rekrutacyjnej WFCH.

Wykształcenie


Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach

Magisterium

1997

„Rozrodczość żyworódki Viviparus viviparus L. w środkowym i dolnym biegu rzeki Narew”.

Akademia Podlaska w Siedlcach

Doktorat

2005

„Różnorodność genetyczna i aktywność biologiczna grzybów owadobójczych Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin i Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin w wybranych środowiskach”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikrobiologii i ekologii gleby, w szczególności na różnorodności i funkcjonowaniu grzybów owadobójczych oraz ich wykorzystaniu w biologicznych metodach ochrony roślin przed szkodnikami. Prowadzę również badania nad wpływem antropopresji i zmian w sposobie użytkowania gleb na ich aktywność mikrobiologiczną.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2011/2014, Ekosystem leśny na gruntach porolnych – ocena skuteczności wybranych zabiegów rekultywacyjnych po 30 latach od ich zastosowania w borach sosnowych Polski pn-zach., grant Lasów Państwowych; wykonawca zadania badawczego „Aktywność enzymatyczna gleb oraz respiracja gleby ex situ”. (wykonawca).
2007/2011 (IPY/27/2007), „Gatunki obce w Antarktyce” - projekt badawczy specjalny IV Międzynarodowego Roku Polarnego w ramach międzynarodowego projektu EBA-SCAR (Evolution and Biodiversity in Antarctica). Kierownik zadania badawczego „Analiza propaguli grzybów”. (wykonawca).


Wybrane publikacje


Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Augustyniuk-Kram A., Kram K.J., Ilieva-Makulec K., 2019. Ocena aktywności biologicznej i parametrów fizyko-chemicznych gleby w pierwszym etapie renaturyzacji siedlisk murawowych na wydmie Łużowa Góra w Kampinoskim Parku Narodowym – badania wstępne. Studia Ecologiae et Bioethicae 17(3): 63-73.
Augustyniuk-Kram A., Kram K.J., 2018. Wpływ zabiegów zoo- i fitomelioracyjnych na aktywność biologiczną gleby pod zalesieniami na gruntach porolnych. Studia Ecologiae et Bioethicae 16(4): 25-34.
Augustyniuk-Kram A., 2018. Relationships between Host Insect, Enzymatic Activity and Virulence of Isolates of the Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. (Hypocreales). Acta Zoologica Bulgarica Suppl. 12: 3-10.
Augustyniuk-Kram A., 2016. Niezamierzony transport propaguli grzybów pleśniowych do biomu Antarktyki a zdolność rozwoju w niskich temperaturach. Studia Ecologiae et Bioethicae 14(4):149-166.