Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Marcin Klimski


Pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. promocji Instytutu i Kontaktów ze Szkołami, członek Komisji Bioetycznej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. Karola Kaczkowskiego, opiekun studentów kierunku ochrona środowiska

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Magisterium

2007

„Świadomość ekologiczna uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha w Warszawie i Mikołaja Kopernika w Gminie Buczkowice”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

1992

„Filozoficzne uprawomocnienie wybranych koncepcji współczesnej etyki środowiskowej”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Specjalizacja

2007

Studium pedagogizacji.

Sylwetka naukowa


Absolwent ochrony środowiska i filozofii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Edukacji Środowiskowej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą edukacji globalnej oraz możliwości implementacji zasad etyki środowiskowej do praktyki społecznej.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

...


Wybrane publikacje


Kaniewka M., Klimski M., (2017), Global education as a way of reinforcing the process by which a solidaritous and just world is built, „Papers of Global Change”, 2017/24, s. 83-94. DOI: 10.1515/igbp-2017-0007.
Kaniewka M., Klimski M., (2017), Global Policy of Eradicating Poverty. The Aspect of Education, „Journal of Modern Science”, 2017/35/4, s. 283-300. DOI:10.13166/jms/81180.
Kaniewka M., Klimski M., (2017), Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R.F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa, s. 281-294.
Klimski M., (2016),The need for adequate argumentation for the protection of biotic community, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(4), s. 97-107.
Klimski M., (2016), The Challenges for Social Ecology in the Face of Ruined Oἶκος, in: Returning to the Οἶκος. Ways to Recover our Common Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 73-85.
Klimski M., Kaniewska M., (2016), Implementation of the Principle of Responsibility in Climate Policy, „Journal of Modern Science” 29, s. 269-282.
Klimski M., (2015), Założenia filozofii ekologii jako czynnik wspomagający bezpieczeństwo ekologiczne, w: Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie, (red.) E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce, s. 59-67.
Klimski M., Kaniewska M., (2014), Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science” 22, s. 475-489.
Klimski M., (2014), Edukacyjne wyzwania etyki środowiskowej, w: Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, (red.) W. Welskop, Łódź, s. 43-48.
Klimski M., (2014), Antropocentryczna a biocenotyczna koncepcja etyki środowiskowej na przykładzie ujęć Tadeusza Ślipki i Zdzisławy Piątek, „Rocznik Tomistyczny” 3, s. 187-203.