Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Agnieszka Klimska


Pełnomocnik Dziekana WFCh ds. kontaktów z pracodawcami, pełnomocnik Dyrektora CEiE ds. kontaktów z mediami

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Magisterium

2006

„Spór o filozofię człowieka pomiędzy marksistami a tomistami na przykładzie ujęć Z. Cackowskiego i M. A. Krąpca”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2013

„Filozoficzna analiza modeli zrównoważonego rozwoju”.

Sylwetka naukowa


Absolwent filozofii i ochrony środowiska, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.Jej badania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół zrównoważonego rozwoju w aspekcie filozoficznym, etycznym, edukacyjnym oraz implementacyjnym. Od 2012 r. pełnomocnik dziekana WFCh ds. kontaktów z pracodawcami i od 2016 r. pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z mediami.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie, 2013-2014, nr POKL. 04.01.01-00-155/11


Wybrane publikacje


Klimska A., Leźnicki M., 2017, Etyczno-aksjologiczne przesłanki Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Agendy Post-2015), “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: “Organizacja i Zarządznie”, z.106, s. 165-181.
Klimska A., (2016) Towards the praxis of a sustainable development knowledge-based economy, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(4).
Klimska A., Kaniewska M., The policy of sustainable development in the face of contemporary social threats – selected aspects, “Journal of Modern Science”, 3/30 (2016), s. 213-233.
Klimska A., (2016), Towards the Praxis of Sustainable Development of Oἶκος, in: Returning to the Οἶκος. Ways to Recover our Common Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 43-55.
Klimska A., (2015), Zadania edukacji wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, w: Pedagog we współczesnym świecie, (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Łódź, s. 307-318.
Klimska A., (2015), Wychowanie do zrównoważonego rozwoju – edukacja i etyka praktyczna, w: Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie, (red.) E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce, s. 311-331.
Klimska A., Kaniewska M., (2015), Eksplozja demograficzna – zagrożenia i dylematy etyczno-prawne, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13, s. 125-143.
Klimska A., (2014), Współczesne modele edukacji do zrównoważonego rozwoju, w: Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, (red.) W. Welskop, Łódź, s. 9-14.
Klimska A., (2014), Znaczenie uzasadnień filozoficzno-etycznych dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Rocznik Tomistyczny” 3, s. 173-185.