Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Kamil Karaban


Sekretarz Rady Instytutu Nauk Biologicznych, Członek wydziałowej podkomisji dydaktycznej, Planista na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Magisterium

2008

„Wpływ różnorodności zespołów dżdżownic na dynamikę liczebności wazonkowców: eksperyment w mikrokosmosach glebowych”.

Rada Naukowa Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Doktorat

2021

Wpływ dżdżownic na liczebność i strukturę zespołów mezofauny w glebie

Sylwetka naukowa


Tematyka badawcza związana jest z ekologią organizmów glebowych oraz wodnych oraz zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.
Prowadzone tematy badawcze:
- wpływ dżdżownic na zagęszczenie i strukturę zespołu mezofauny glebowej
- wpływ różnych systemów upraw na zespół mezofauny glebowej
- hodowla skorupiaków konsumpcyjnych
- wpływ kwasów tłuszczowych na przeżywalność i rozwój populacji bezkręgowców wodnych (stułbi, krewetek i raków)
- zanieczyszczenie wód słodkich i morskich mikroplastikiem
- pasożyty słodkowodnych skorupiaków.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Finansowanie zewnętrzne

W listopadzie 2012 roku otrzymał stypendium i wsparcie towarzyszące dla doktorantów na Mazowszu w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów” (Poddziałanie 8.2.2 PO KL).
Od 30.03.2010 do 26 września 2012 roku był kierownik projektu naukowego finansowanego przez MNiSW. Tytuł projektu: Mechanizmy interakcji pomiędzy mezofauną a dżdżownicami w systemie glebowym. Projekt realizowany w jednostce naukowej: Polska Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym.
Od 01.07.2006 do listopada 2009 roku byłem wykonawcą w projekcie badawczym finansowanym przez MNiSW zatytułowanym: „Oddziaływania w zespołach dżdżownic, wpływ różnorodności i konsekwencje zmian klimatycznych. Kierownik projektu: dr A.V. Uvarov. Projekt realizowany w jednostce naukowej: Polska Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym.

Finansowanie wewnętrzne - rozwojowe UKSW

2020 - Krewetki Neocaridina davidii jako wektor pasożytniczych epibiontów mogących zagrażać skorupiakom słodkowodnym w Polsce.
2020 - Zanieczyszczenie mikroplastikiem gleby oraz izolowanych zbiorników słodkowodnych na obszarze tundry arktycznej – zespołowy
2019 - Czy dieta uzupełniana o wybrane kwasy tłuszczowe wpływa na tempo wzrostu i przeżywalność raków luizjańskich (Procambarus clarkii)
2018 - Czy rekultywacja gleby prowadzona w ramach projektu EKOHEMPKON powoduje zmiany w zespole mikrostawonogów glebowych?
2018 - Biologia i ekologia wybranych azjatyckich gatunków dżdżownic – projekt zagraniczny w ramach współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Omsku
2017 - Wpływ fosfogipsów na zagęszczenie i różnorodność mikrostawonogów glebowych – eksperyment terenowy
2016 - Biologia i ekologia wybranych azjatyckich gatunków dżdżownic – wyjazd na badania do Rosji – Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet w Omsku
2016 - Wpływ wieloletnich monokultur na strukturę zespołu mikrostawonogów w agrocenozach
2015 - Czy różne sposoby gospodarowania terenami zielonymi w miastach wpływają na zagęszczenie i różnorodność gatunkową dżdżownic i skoczogonków?Wybrane publikacje


Maciaszek R., Świderek W., Kaliszewicz A., Karaban K., Szpakowski B., 2021, First report of Scutariella japonica (Matjašič, 1990), a temnocephalid epibiont from South-East Asia, found on introduced ornamental freshwater shrimp in European waters, Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 422, 19
Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Kaliszewicz A., Winczek M., Karaban K., Kurzydłowski D., Górska M., Koselak W., Romanowski J., 2020, The contamination of inland waters by microplastic fibres under different anthropogenic pressure: Preliminary study in Central Europe (Poland), Waste Management & Research, Vol. 38, No 11, pp. 1231-1238, DOI: 10.1177/0734242x20938448
Uvarov, A.V., Ilieva-Makulec K., Karaban K., Yakovenko N.S., Uchmański J., 2019, Effects od intra- and interspecific interactiosn in earthworm assemblages: a comparitive study, Biology Bulletin, Vol. 46, No. 5, pp. 475–482, DOI: 10.1134/S106235901905011X
Kaliszewicz A., Jarząbek K., Szymańska J., Karaban K., Sierakowski M., 2017, Alpha-linolenic acid, but not palmitic acid, negatively impacts survival, asexual reproductive rate, and clonal offspring size in Hydra oligactis, Lipids, s. 477-456, DOI: 10.1002/lipd.12026