Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEProf. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec


Pełnomocnik Dziekana ds. zawodowych praktyk studenckich na kierunku studiów Ochrona Środowiska. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Studia Ecologiae et Bioethicae”.

Wykształcenie


Uniwersytet Sofijski (Bułgaria)

Magisterium

1986

„Struktura agrofitocenozy soczewicy i grochu”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1998

„Porównanie strategii życiowej dwóch gatunków nicieni bakteriofagicznych Acrobeloides nanus i Dolichorhabditis dolichura”.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Habilitacja

2020

„Struktura zespołów nicieni jako wskaźnik zmian zachodzących w glebie”.

Sylwetka naukowa


Zajmuje się ekologią gleby. Bada różnorodność i strukturę zespołów nicieni glebowych w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka. Ważnym elementem jej badań są interakcje w glebowej sieci troficznej, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między nicieniami, mikroorganizmami, dżdżownicami i roślinami. Jest również zainteresowana wykorzystaniem nicieni jako wskaźników stanu i zdrowotności gleby. Ponadto prowadzi badania nad wpływem zmian klimatycznych na nicienie glebowe.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2018/2020, (NCBiR: POWR.03.01.00-00-U056/17), Od przygody do wiedzy: Świat wokół nas. Moduł II: Gleba, woda, powietrze – zobaczyć niewidzialne wokół nas (wykonawca).
2013/2018, (EU COST Action – ES1308. Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach CLIMMANI (członek management committee).
2010/2014, (nr WND-POIG.01.03.01-00-133/09) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce. Projekt realizowany w MiIZ PAN (wykonawca).
2009/2011, (MNiSzW nr N305171136), Znaczenie siewu bezpośredniego dla zachowania zasobów substancji organicznej i struktury gleby oraz różnorodności fauny glebowej”. Projekt realizowany na Wydziale Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie (główny wykonawca). 2008/2013, Research Networking Programme of European Science Foundation - CLIMMANI Climatic change – manipulation experiments in terrestrial ecosystems (członek steering committee).


Wybrane publikacje


Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Walker T.W.N., Janssens I.A., Weedon J.T.,Sigurdsson B.D., Richter A.,Peñuelas J., Leblans N.I.W., Bahn M., Bartrons M., De Jonge C., Fuchslueger L., Gargallo-Garriga A., Gunnarsdóttir G.E., Marañón-Jiménez S., Oddsdóttir E.S., Ostonen I., Poeplau Ch., Prommer J., Radujković D., Sardans J., Sigurðsson P., Soong J.L., Vicca S., Wallander H., Ilieva-Makulec K., Verbruggen E., 2020. A systemic overreaction to years versus decades of warming in a subarctic grassland ecosystem. Nature Ecology and Evolution 4: 101-108.
Uvarov A.V., Ilieva-Makulec K., Karaban K., Yakovenko N.S., Uchmański J., 2019. Effects of intra- and interspecific interactions in earthworm assemblages: a comparative study. Biology Bulletin 46: 475-482.
Augustyniuk-Kram A., Kram K.J., Ilieva-Makulec K., 2019. Ocena aktywności biologicznej i parametrów fizyko-chemicznych gleby w pierwszym etapie renaturyzacji siedlisk murawowych na wydmie Łużowa Góra w Kampinoskim Parku Narodowym - badania wstępne, Studia Ecologiae et Bioethicae 17: 3.
Holmstrup M., Ehlers B.K., Slotsbo S., Ilieva-Makulec K., Sigurdsson B.D., Leblans N.I.W, Ellers J., Berg M.P., 2018. Functional diversity of Collembola is reduced in soils subjected to short-term, but not long-term, geothermal warming. Functional Ecology 32: 1304–1316.
Ilieva-Makulec K., Kozacki D., Makulec G., 2018. Corvid roosts in the city: first results about their impact on the taxonomic diversity and trophic structure of the soil nematode community. Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 12: 11-19.
Ilieva-Makulec K., Bielecki M., Makulec G., 2017. Plants with known antagonistic properties against pests: how they influence the non-target free-living soil fauna? Studia Ecologiae et Bioethicae 15(4): 41-53.
Ilieva-Makulec K., Rybarczyk-Mydłowska K., Winiszewska G., Flis Ł., Tereba A., Kowalewska K., Malewski T., 2017. Morphological and molecular analysis of Paratrichodorus teres (Hooper 1962) (Nematoda: Trichodoridae): a groundwork for discussion on the phylogeny and pathogenicity of Paratrichodorus species. European Journal of Plant Pathology 148: 907-917.