Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr hab. Katarzyna Góralczyk Prof. UKSW


Kierownik Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych. Kierownik Stacji Monitoringu Ekotoksykologicznego.

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1984

„Mikoflora glebowa grądu w rezerwacie „Grabowy” w Puszczy Kampinoskiej”.

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie)

Doktorat

1992

„Stężenia polichlorowanych węglowodorów aromatycznych w tkance tłuszczowej ludzi zdrowych i chorych na różne schorzenia hematologiczne”.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Habilitacja

2016

„Badania nad dystrybucją ustrojową biomarkerów narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne z grupy związków halogenoorganicznych jako efekt oddziaływania środowiska”.

Sylwetka naukowa


Profesor z obszaru biologii, specjalizujący się w toksykologii, ekotoksykologii, bezpieczeństwie żywności i szeroko pojętego zdrowia publicznego. Od początku pracy zawodowej zajmuje się badaniem narażenia ludzi na zanieczyszczenia środowiskowe (np. zanieczyszczenia pobierane z żywnością i z innych źródeł), oceną ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością tych zanieczyszczeń, jak również organizacją badań biomonitoringu narażenia na biomarkery tych zanieczyszczeń. Zainteresowania badawcze obejmują również badania zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska. Ponadto, w aspekcie biomonitoringu i monitoringu zanieczyszczeń, interesuje się także analizą instrumentalną, włączając walidację, weryfikację i optymalizację metod analitycznych. Jest autorką i współautorka pod 100 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, przez szereg lat pełniła też funkcję sekretarza Oddziału Warszawskiego PTT.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2009/2013, 7 Programu ramowego (FP7-ENV-2008-1) Nr kontraktu: 226217, Climate change, environmental contaminants and reproductive health. Akronim: CLEAR.
2008/2011, (MNiSW, N N 404 026935), Ocena pre- i postnatalnego narażenia człowieka na antropogenne chloro- i bromopochodne związki organiczne.
2011/ 2014, (NCN N N 404 088 140), Ocena narażenia wybranej populacji ludzi w Polsce na polibromowane difenyloetery (PBDE) pobierane z kurzem domowym.
2014/ 2020, (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr projektu: POWR.03.01.00-00-U056/17), .Od przygody do wiedzy: świat wokół nas.


Wybrane publikacje


Korcz W, Struciński P., Góralczyk K., Hernik A., Łyczewska M., Matuszak M., Czaja K., Minorczyk M., Ludwicki J.K., 2017. Levels of polybrminated diphenyl ethers in house dust in central Poland. Indoor Air 27:128-135.
Góralczyk K., 2018. Czy żywność ekologiczna rzeczywiście jest najlepsza? Studia Ecologie et Bioethica 16: 51-56.
Góralczyk K., Robson M., 2019. Distribution of biomarkers of human exposure to persistent organic pollutants from the group of organohalogen compounds as result of the impact of the environment. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal DOI 10.1080/10807039.2019.1594155
Góralczyk K., Majcher A., 2019. Are the civilization diseases the result of organohalogen environmental pollution? Acta Biochemica Polonica 66: 123-127.