Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEDr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk


Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Prawnych UKSW, członek redakcji czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae

Wykształcenie


Instytut Nauk Prawnych UKSW

Magisterium

2003

„Tutela cautelare w postępowaniu sądowoadministracyjnym w prawie włoskim”.

WPIA UKSW

Doktorat

2009

„Ocena oddziaływania na środowisko. Węzłowe zagadnienia prawnomiędzynarodowe”.

INP UKSW

Habilitacja

2021

„Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – instrumentarium prawne wyboru projektów (studium administracyjno-prawne)”.

Sylwetka naukowa


Specjalizuje się prawie ochrony środowiska, w szczególności międzynarodowym prawie ochrony środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, autorka monografii, komentarzy, artykułów naukowych oraz poradników z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska; radca prawny, członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych UKSW, zajmuje się zagadnieniami prawa publicznego, doświadczenie zdobywała m.in. jako asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego i w urzędach centralnych.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Uczestnictwo w zespole badawczym realizującym projekt „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przestępczości”.
Ekspertyza: Status prawny dokumentów publicznych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – w Republice Włoskiej; Fundacja Republikańska; czerwiec 2016.
Ekspertyza: Warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia a określanie warunków w tzw. „pozwoleniach sektorowych” i decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach; wrzesień 2016.


Wybrane publikacje


Ocena oddziaływania na środowisko. Węzłowe zagadnienia prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo WIT, Warszawa 2019, ISBN 978-83-61551-28-7
Agata Kosieradzka-Federczyk, 2020, Skutki prawne zmiany stosunków wodnych na nieruchomościach sąsiednich, Nieruchomości@, Vol. III, N. III, s. 69-82; ISSN: 2657-8247
Agata Kosieradzka-Federczyk, 2020, Lokalne odpady – globalny problem. Perspektywa środowiskowego prawa międzynarodowego, [w:] Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, R. F. Sadowski, A. Kosieradzka-Federczyk (eds.), s. 107-120, ISBN 978-83-61713-19-7
Agata Kosieradzka-Federczyk, Kinga Makuch, 2020 Wybrane prawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w świetle potrzeb ochrony przyrody, [w:] W kierunku nowej polityki energetycznej. T. 1, OZE, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, logistyka, ekonomia, P. Kwiatkiewicz (ed.), s. 49-65, ISBN 978-83-955684-2-8.
Agata Kosieradzka-Federczyk, Prawnomiędzynarodowa ochrona lasów – wybrane aspekty, Studia Ecologiae et Bioethicae, Studia Ecologiae et Bioethicae, Tom 16 Nr 2 (2018), s. 101-108
Agata Kosieradzka-Federczyk, Turystyka a obszary chronione w perspektywie międzynarodowych konwencji ochrony środowiska, Studia Ecologiae et Bioethicae, Tom 16 Nr 1 (2018), s. 57-69
Agata Kosieradzka-Federczyk, 2018, Wyzwania administracji publicznej w zakresie prowadzenia polityki klimatycznej, [w:] Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, praca zbiorowa pod red. W. Federczyka, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, s. 117-131, ISBN: 978–83-61713–07-4
Agata Kosieradzka-Federczyk, 2018, Relacje dostępu do informacji o środowisku i ochrony danych osobowych z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego, [w:] Internet Informacja przestrzenna Spatial Information, praca zbiorowa pod red. G. Szpor i K. Czaplickiego, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 51-60, ISBN: 978-83-815-8157
Agata Kosieradzka-Federczyk, Bartosz Adamczewski, Krassimira Ilieva-Makulec, Agnieszka Klimska, 2020, Chapter 15 Land and soil sustainable management in SDG15 and in Catholic social teaching, [in:] Sustainable Development Goals and the Catholic Church Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, K. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R. F. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński, ISSN: 9781003053620
Agata Kosieradzka-Federczyk, Wojciech Federczyk 2019, European Solutions For Cleaner Air. Air Quality Plans. Results From A Case Study From In Poland, 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2019” Conference proceedings; ISSN 2623-5714
Agata Kosieradzka-Federczyk, 2017, Public participation in environmental impact assessment in Poland In a view of Aarhus Convention [in:] Partizipation im Umweltrecht.Gegenwart und Zukunft, G. Schnedl; E. Schulev-Steindl; B. Weichsel-Goby, s. 41-53, ISSN 978-3-205-20041-3
Agata Kosieradzka-Federczyk, 2018, Influence Of International Regulations On Spatial Planning Power In Poland – Sea And Mediation, Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2018” Italy 10th to 14th of September 2018, Perugia Conference proceedings, s. 279-284