Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Grzegorz Embros


Od 2012 Prodziekan ds. studenckich WFCh UKSW.

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Magisterium

2001

“Koncepcja ekofilozofii w ujęciu profesora Zbigniewa Hulla”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2007

"Systemy informacyjne jako wsparcie ekofilozoficznych podstaw edukacji dla zrównoważonego rozwoju”.

Sylwetka naukowa


Absolwent filozofii (filozofia przyrody) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Prowadzi badania w zakresie systemowych podstaw ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, systemów zarządzania środowiskowego.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania
Wybrane publikacje


Embros G., Las w ujęciu systemowym. Mocne i słabe strony, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 16(2018)3, Warszawa 2018, s. 31- 41.
Embros G., Ojkofilia jako perspektywa lokalnych społeczności stających wobec powinności ochrony środowiska [w:] Ryszard F. Sadowski, Małgorzata Falencka-Jabłońska (red.), Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych, Instytut Badawczy Leśnictwa 2020, s. 115-127.
Embros G., Anthropological Perspective on the Decision-Making Process in Environmental Protection (Antropologiczna perspektywa procesu decyzyjnego w ochronie środowiska), w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 18(2020)4, Warszawa 2020, s. 5-16.
Embros G., Praxeological conditioning of the decision-making process in environmental protection, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 18(2020)5, Warszawa 2020, s. 203- 216.
Cebul K., Lipowicz I., Embros G., Conditions of efficacy of an individual freedom guarantee in a modern state (Warunki efektywności gwarancji wolności jednostki w państwie współczesnym), in: Sustainable Development Goals and the Catholic Church, London 2020.
Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101.