Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr hab. Dominika Dzwonkowska


Pełnomocnik Dyrektora CEiE ds. współpracy międzynarodowej; Wydziałowy Koordynator programu Erasmus; Kierownik kierunku ochrona środowiska; Koordynator studiów sustainability studies; Reprezentant na Polskę Towarzystwa Naukowego International Society for Environmental Ethics.

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Magisterium

2005

„Koncepcja duszy u Platona” „Hansa Jonasa koncepcja człowieka”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2011

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
"Rola nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej w ujęciu K.Kłósaka i S.Kamińskiego”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Habilitacja

2021

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii
"Etyka cnót środowiskowych”

Sylwetka naukowa


doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła uzyskując dyplom z wyróżnieniem oraz dwukrotnie stypendia stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce). Od 2008 r. jest zatrudniona na UKSW. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu: etyki środowiskowej, etyki cnót środowiskowych, ekofilozofii, etyki zwierząt, ekofilozofii, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę International Society for Environmental Ethics, a od 2020 członkiem I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Ma doświadczenie w realizacji projektów naukowych (np. NCN, NPRH), jak i rozwojowych dla kierunku ochrona środowiska, gdzie pełni funkcję kierownika kierunku (np. projekty finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, NFOŚiGW, NCBiR).Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

12.02.2021-14.04.2021 - wizyta przygotowawcza na Uniwersytecie Rolniczym Islandii. Finansowana ze środków FRSE, projekt nr FWD/20/WP/0014 
Listopad 2020 – udział w komisji kwalifikujące doktorantów na wyjazd stydpendialny w projekcie RoZa, nr projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002598; daty projektu 5/2017 – 12/2021; Investor / Programový rámec / typ projektu:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
13.07-30.11.2019 – projekt „Sprawiedliwość społeczna w czasach ekologicznej apokalipsy” Santander, UKSW & Santander Universidades Mobility Fund
Od września 2019 – udział w charakterze wykonawcy w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”, POWR.04.03.00-00-0074/17
27.04-09.06.2019 – Projekt „The Virtue of Global Citizenship”; realizowany na Uniwersytecie Aberdeen ze środków Bednarowski Trust
1.10.2018-30.09.2019 – wykonawca w projekcie „Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”, POWR.03.01.00-00-U056/17
12.2017-12.2018 – kierownik projektu „Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera”, NCN, 2017/01/X/HS1/01491
2017 do 30.09.2018 – Wykonawca w projekcie (2016-2018): „Forum Logicum”, WND/POWR-03.01.00-00.EF46/16
1.02.2017 – 31.01.2019 – udział w projekcie studiów podyplomowych „Monitoring Środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”, źródło finansowania NFOŚiGW, nr projektu 202/2016/Wn50/EE-ee/D, zastępca kierownika w projekcie.
10.2016– wizyta studyjna na Uniwersytecie Rolniczym Islandii. Finansowana ze środków stypendium FRSE, projekt nr FSS/2016/SV/W/0109 
25-26.08.2016 – Wizyta studyjna w Innovation Center Island, Reykjavik. Finansowana ze środków stypendium FRSE, projekt nr FSS/2016/SV/W/0047
4.05.-30.11.2015 – udział w projekcie “Zachowanie różnorodności biologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego a życie i zdrowie mieszkańców aglomeracji warszawskiej”; PNiR-BRo-6/2015
Marzec 2015 – udział w projekcie Innovation of Bachelor Study Programmes for Better Employability; ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0238; jednostka realizująca project: Uniwersytet Masarykova w Brnie
Od października 2012-lutego 2013 - udział w charakterze moderatora debat klimatycznych w ogólnopolskim projekcie „Dobry klimat dla powiatów”; Projekt jest finansowany ze środków NFOŚiGW oraz środków LIFE+; LIFE09 INF/PL/000283


Wybrane publikacje


Dzwonkowska D (2020) The Concept of Radical Responsibility for Non-human Animals, Frontiers in Psychology, 11:1487. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01487
Dzwonkowska Dominika, Olejniczak Izabella, Pawlik  Kazimierz, Climate changes as a challenge in the Anthropocene in the context of Catholic social Teaching, in “Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030”. Routledge 2021. pp. 198-211.
Dzwonkowska Dominika, Etyka cnót środowiskowych, UKSW, Warszawa 2019.
Dzwonkowska Dominika, Is Environmental Virtue Ethics Anthropocentric?, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, DOI: 10.1007/s10806-018-9751-6.
Dzwonkowska Dominika, Environmental Ethics in Poland, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2017, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6