Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiE



dr hab. Dominika Dzwonkowska


Pełnomocnik Dyrektora CEiE ds. współpracy międzynarodowej Koordynator programu Erasmus Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Reprezentant na Polskę Towarzystwa Naukowego International Society for Environmental Ethics

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Magisterium

2005

„Koncepcja duszy u Platona” „Hansa Jonasa koncepcja człowieka”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2011

"Rola nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej w ujęciu K.Kłósaka i S.Kamińskiego”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Habilitacja

2021

......

Sylwetka naukowa


Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, gdzie prowadzi badania w zakresie ekofilozofii, etyki zwierząt, etyki środowiskowej oraz etyki cnót środowiskowych. Obecnie pracuje nad książką prezentującą etykę cnót środowiskowych, jej kierunki i przedstawicieli, a także wybrane szczegółowe problemy teoretyczne (głównie metateoretyczne).
Od 2016 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej.



Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Styczeń 2012–styczeń 2013 – udział w projekcie Aktualność Filozofii Klasycznej finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; NPRH 31H 11 0079 80
Od października 2012-lutego 2013 – udział w charakterze moderatora debat klimatycznych w ogólnopolskim projekcie „Dobry klimat dla powiatów”; Projekt jest finansowany ze środków NFOŚiGW oraz środków LIFE+; LIFE09 INF/PL/000283
01-12.2013 – udział w projekcie „Sumienie w ujęciu tomizmu i fenomenologii” finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; NPRH 31H 12 0151 81
Marzec 2015 – udział w projekcie Innovation of Bachelor Study Programmes for Better Employability; ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0238; jednostka realizująca project: Uniwersytet Masarykova w Brnie
4.05.-30.11.2015 – udział w projekcie “Zachowanie różnorodności biologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego a życie i zdrowie mieszkańców aglomeracji warszawskiej”; PNiR-BRo-6/2015
4.05.-30.11.2015 – udział w projekcie “Bilans kapitału innowacyjnego Polski i UE oraz zmiany środowiska demograficzno -ekonomicznego szkolnictwa wyższego w koncepcjach Gospodarki Opartej na Wiedzy – scenariusze zmian”; PNiR-BRo-3/2015.
Realizowane:
od 2017 – Wykonawca w grancie (2016-2018): „Forum Logicum”, WND/POWR-03.01.00-00.EF46/16
od 12.2017 – kierownik projektu „Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera”, NCN, 2017/01/X/HS1/01491
2018/19 – Projekt „The Virtue of Global Citizenship”; realizowany na Uniwersytecie Aberdeen.


Wybrane publikacje


Dzwonkowska D., (2013), Virtue and vice in environmental discourse, “Studia Ecologiae et Bioethicae” 11/4: 61-76.
Dzwonkowska D., (2014), Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Dzwonkowska D., (2014), Kontrowersje wokół inżynierii klimatycznej (geoinżynierii), w: Etyka i technika. Społeczne i etyczne aspekty działalności inżynierskiej, (red.) M. Małek, K. Serafin, E. Mazurek, Wrocław: Wydawnictwo PWr, ss. 111-118.
Dzwonkowska D., (2014), Wady środowiskowe jako etyczne i antropologiczne źródła kryzysu środowiskowego, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 12/1: 73-91.
Dzwonkowska D., (2015), Filozoficzne podstawy troski o jakość życia zwierząt, w: Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym, (red.) Cz. Puchalski, M. Twardowski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 7-20.
Dzwonkowska D., i in., (2015), Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Dzwonkowska D., (2015), Kulturowe i etyczne uwarunkowania relacji człowiek-zwierzę, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 11: 291-301.
Dzwonkowska D., (2016), Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, „Przegląd Filozoficzny” 2: w druku.
Dzwonkowska D., (2016), Space for oikos, in: Returning to the Οἶκος. Ways to Recover our Common Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 156-172.
Dzwonkowska D., (2016), Zagadnienie cnót mniejszych w etyce środowiskowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14/2: 35-53.
Dzwonkowska D., (2017), Environmental Ethics in Poland, Journal of Agricultural and Environmnetal Ethics, 2017, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6.
Dzwonkowska D., Jan Gwalbert Pawlikowski jako przykład wzorcowego charakteru środowiskowego, Etyka 56(2018), s. 13-28.