Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Dariusz Bukaciński


Kierownik Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych, Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WFCh, Podkomisji Dydaktycznej CEiE.

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1988

„Zmiany liczebności i wybiórczość siedliskowa mewy śmieszki Larus ridibundus”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1998

„Adaptacyjne znaczenie terytorializmu u mewy pospolitej Larus canus”.

Sylwetka naukowa


Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Wieloletni pracownik Instytutu Ekologii PAN, a następnie Centrum Badań Ekologicznych PAN. Zdobywał doświadczenie z zakresu ekologii behawioralnej i molekularnej ptaków na stażach zagranicznych m.in. w Instytucie Badawczym Kształtowania Środowiska w Arnhem, Holandia i w Instytucie Biologii Ewolucyjnej i Ekologii na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Główne zainteresowania badawcze dotyczą ekologii populacyjnej, behawioralnej i ewolucyjnej ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  takich zagadnień, jak: (a) koszty reprodukcji, taktyki rozrodcze i strategie życiowe przy różnych uwarunkowaniach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemne relacje między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowania proporcji płci w lęgach. Od 35 lat kieruje badaniami mew i rybitw na wyspach na środkowym odcinku Wisły. Był kierownikiem lub uczestniczył w kilku projektach badawczych finansowanych przez KBN/NCN. Drugim równoległym, obok naukowego nurtem działalności jest aktywność aplikacyjna (ochroniarska). W ciągu ostatnich 15 lat był ekspertem naukowym i koordynatorem w kilku projektach aktywnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków wysp środkowej Wisły. Autor i  współautor ponad 60 recenzowanych publikacji. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i ekologicznych. Członek Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Prezes (lata 2011-2017), obecnie członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP).Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2010, (1701/544/IV/10), Projekt finansowany przez EkoFundusz (koordynator) Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle.
2011/2016, (N N304 138540), Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu), Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców.
2011/2014, (POIS.05.01.00-00-325/10.00), Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko o oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (koordynator merytoryczny i ekspert naukowy) Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja.Wybrane publikacje


Publikacje 2021
Mucha A., Zatoń-Dobrowolska M., Moska M., Wierzbicki H., Dziech A., Bukaciński D.,  Bukacińska M. 2021.How Selective Breeding Has Changed the Morphology of the American Mink (Neovison vison)—A Comparative Analysis of Farm and Feral Animals. Animals 2021, 11, 106.
Publikacje 2020
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Offspring Sex Ratio in the First and Replacement Clutches of the Mew Gulls (Larus canus): Breeding Tactics in the Riverine Population of a Sexually Size-dimorphic Bird. Waterbirds 43 (2): 174-185
Bukaciński D., Bukacińska M., Chylarecki P. 2020. Effect of food availability on offspring sex ratios in replacement clutches of Mew Gulls (Larus canus) and Black-headed Gulls (Chroicocephalus ridibundus) in the highly unstable environment of the Vistula River. Journal for Ornithology.
Publikacje 2019
Zieliński P., Iciek T., Zielińska M., Szymczak J., Gajewski M., Bukaciński D., Bukacińska M., Betleja J., Bednarz Ł., Loręcki A., Kołodziejczyk P., Ławicki Ł. 2019. Identification of hybrids Mediterranean x Black-headed Gull in Poland. Dutch Birding 41:318-330.
Publikacje 2018
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (1):5-23.
Bukaciński D., Bukacińśka M., Grabowska M. 2018. Does the vicinity of the Black-headed Gull colony (Chroicocephalus ridibundus) increase the breeding success of the Common Tern (Sterna hirundo) on the islands of the middle Vistula? Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (4):43-50.
Publikacje 2017
Bukaciński D., Keller M., Buczyński A., Bukacińska M. 2017. Awifauna lęgowa koryta środkowej Wisły w roku 2009 - zmiany liczebności i rozmieszczenia w ciągu ostatnich 36 lat, w Ptaki środkowej Wisły. (w): Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D.(red.), 31-97.
Kot H., Dombrowski A., Bukaciński D. 2017. Zagrożenia dla ptaków Srodkowej Wisły oraz ich siedlisk, w Ptaki środkowej Wisły. (w): Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.), 671-683.