Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEdr Monika Bukacińska


Kierownik Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej, Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń WFCh, Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej WFCh

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1990

„Terytorializm mewy śmieszki Larus ridibundus”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1999

„Wpływ opieki rodzicielskiej na sukces reprodukcyjny u mewy pospolitej Larus canus”.

Sylwetka naukowa


Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Wieloletni pracownik Instytutu Ekologii PAN, a następnie Centrum Badań Ekologicznych PAN. Zdobywała doświadczenie z zakresu ekologii behawioralnej i molekularnej ptaków na stażach zagranicznych m.in. w Instytucie Badawczym Kształtowania Środowiska w Arnhem, Holandia i w Instytucie Biologii Ewolucyjnej i Ekologii na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Główne zainteresowania badawcze dotyczą ekologii populacyjnej, behawioralnej i ewolucyjnej ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  takich zagadnień, jak: (a) koszty reprodukcji, taktyki rozrodcze i strategie życiowe przy różnych uwarunkowaniach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemne relacje między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowania proporcji płci w lęgach. Od 35 lat pracuje w zespole badającym mewy i rybitwy na wyspach na środkowym odcinku Wisły. Kierowała lub uczestniczyła w kilku projektach badawczych finansowanych przez KBN/NCN. Drugim równoległym, obok naukowego nurtem działalności jest aktywność aplikacyjna (ochroniarska). Od 15 lat bierze udział w projektach aktywnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków wysp środkowej Wisły (była koordynatorem jednego projektu). Współautorka ponad 60 recenzowanych publikacji. Otrzymała nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wyróżniających się młodych naukowców. Stypendystka Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD i NATO Advanced Fellowship Programme. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i behawioralnych.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2010, (1701/544/IV/10), Projekt finansowany przez EkoFundusz (wykonawca), Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle.
2011/2016, (N N304 138540), Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (główny wykonawca) Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców.
2011/2014, (POIS.05.01.00-00-325/10.00), Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko o oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (koordynator projektu) Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja.


Wybrane publikacje


Publikacje 2021
Mucha A., Zatoń-Dobrowolska M., Moska M., Wierzbicki H., Dziech A., Bukaciński D.,  Bukacińska M. 2021.How Selective Breeding Has Changed the Morphology of the American Mink (Neovison vison)—A Comparative Analysis of Farm and Feral Animals. Animals 2021, 11, 106.
Publikacje 2020
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Offspring Sex Ratio in the First and Replacement Clutches of the Mew Gulls (Larus canus): Breeding Tactics in the Riverine Population of a Sexually Size-dimorphic Bird. Waterbirds 43 (2): 174-185 .
Bukaciński D., Bukacińska M., Chylarecki P. 2020. Effect of food availability on offspring sex ratios in replacement clutches of Mew Gulls (Larus canus) and Black-headed Gulls (Chroicocephalus ridibundus) in the highly unstable environment of the Vistula River. Journal for Ornithology.
Publikacje 2019
Zieliński P., Iciek T., Zielińska M., Szymczak J., Gajewski M., Bukaciński D., Bukacińska M., Betleja J., Bednarz Ł., Loręcki A., Kołodziejczyk P., Ławicki Ł. 2019. Identification of hybrids Mediterranean x Black-headed Gull in Poland. Dutch Birding 41:318-330.
Publikacje 2018
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (1):5-23.
Bukaciński D., Bukacińska M., Grabowska M. 2018. Does the vicinity of the Black-headed Gull colony (Chroicocephalus ridibundus) increase the breeding success of the Common Tern (Sterna hirundo) on the islands of the middle Vistula? Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (4):43-50.
Publikacje 2017
Bukaciński D., Keller M., Buczyński A., Bukacińska M. 2017. Awifauna lęgowa koryta środkowej Wisły w roku 2009 - zmiany liczebności i rozmieszczenia w ciągu ostatnich 36 lat, w Ptaki środkowej Wisły. (w): Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.), 31-97.