Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEmgr Arkadiusz Buczyński


Stanowisko: asystent dydaktyczny
Inne funkcje: koordynator działania Stacji Terenowej we Wróblach (gm. Maciejowice).

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

2002

„Oddziaływania socjalne między osobnikami nornicy rudej (Clethrionomys glareolus) a osobnikami myszy polnej (Apodemus agrarius) w warunkach półnaturalnych i sztucznych”.

Sylwetka naukowa


Moje zainteresowania naukowe są związane z obszarem Wisły Środkowej. Uczestniczę w prowadzeniu badań naukowych dotyczących ekologii rozrodu mewy siwej. Biorę także udział w aktywnej ochronie mew i rybitw na tym terenie. Jako laborant opracowuję zebrany w terenie materiał genetyczny. W obrębie moich zainteresowań jest również wykorzystywanie systemu GIS do tworzenia przestrzennych zobrazowań danych biologicznych i ekologicznych. Współpracuję z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2010, (Nr 1701/544/IV/10), Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle. Projekt finansowany przez Ekofundusz.
2011/2014, (POIS.05.01.00-00-325/10.00), Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja.
2011/2016, (N N304 138540), Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców. Narodowe Centrum Nauki.Wybrane publikacje


Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Offspring Sex Ratio in the First and Replacement Clutches of the Mew Gulls (Larus canus): Breeding Tactics in the Riverine Population of a Sexually Size-dimorphic Bird. Waterbirds 43 (2): 174-185.
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A., 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16(4):5-30.