Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Pracownik CEiEmgr Paweł Boniecki


Opiekun Sekcji Kynologicznej Koła Naukowego Przyrodników UKSW. Organizowanie spotkań z badaczami innych uczelni, działaczami fundacji na rzecz dobrostanu zwierząt oraz sędziami i hodowcami psów rasowych Związku Kynologicznego w Polsce dotyczących zagadnień związanych z ekologią, etologią oraz hodowlą. Organizowanie zajęć terenowych oraz wspieranie inicjatyw członków Koła Naukowego Przyrodników.

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1991

„Oddziaływania socjalne między osobnikami nornicy rudej (Clethrionomys glareolus) a osobnikami myszy polnej (Apodemus agrarius) w warunkach półnaturalnych i sztucznych”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze nauk przyrodniczych, w obrębie biologii i obejmują: ekologię gleby, a zwłaszcza badania mezofauny obszarów sub-polarnych, oraz ekologię ewolucyjną i behawioralną, koncentrując się na zagadnieniach wpływu czynników środowiskowych na zachowania godowe nartników, adaptacje morfologiczne ptaków odbywających długie wędrówki, zachowania ptaków w obecności "znanych" i "obcych" drapieżników, ekologiczne aspekty rozrodu płazów, oraz zagadnienia synantropizacji i synurbizacji zwierząt. Udział w badaniach międzynarodowych. W latach 1998-1999 udział w badaniach terenowych w Arizonie, w Stacji Badawczej Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, USA. W latach 2003-2006 udział w cyklu badań dotyczących sygnałów godowych samców Gerris lacustris prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem w Helsinkach oraz dotyczących zróżnicowania genetycznego skoczogonek (Collembola) we współpracy z Uniwersytetem w Jyvaskyla, w Finlandii. W roku 2005 we współpracy z Ewha Woman’s University Seodaemun-Ku, w Seulu, w Korei udział w bdaniach dotyczących ewolucji sygnałów godowych nartników Gerridae. W latach 2008-2013 udział w badaniach fauny nadbrzeżnej tundry Półwyspu Kolskiego we współpracy z Instytutem Biologii Morza w Murmańsku, Rosyjskiej Akademii Nauk. Od 1993 roku, udział w badaniach wędrówek ptaków.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2011/2015, (Grant MNSW, N N04 138440), Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków Aphelocoma ultramarina w środowisku naturalnym” (wykonawca).Wybrane publikacje


Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Olejniczak I., Górska E.B., Prędecka A., Hewelke E., Gozdowski D., Korc M., Panek E., Tyburski Ł., Skawińska M., Oktaba I., Boniecki P., Kondras M., Oktaba L., 2019. Selected Biological Properties of the Soil in a Burnt-Out Area under Old Pine Trees Three Years after an Fire. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 21:1279-1293.
Górska E.B., Olejniczak I., Gozdowski D., Panek E., Kondras M., Oktaba L., Prędecka A., Biedugnis S., Boniecki P., Tyburski Ł., Oktaba I., Skawińska M., Dobrzyński J., Jankiewicz U., Hawelke H., Kaliszkiewicz A., 2018. Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary pochodzenia antropogenicznego. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 20:1776-1792.
Matyjasiak P., Boniecki P., Fuszara M., Okołowski M., Olejniczak I., 2018. Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica.Animal Cells and Systems DOI: 10.1080/19768354.2018.1452294.
Olejniczak I., Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N., 2018. The response of tundra springtails (Collembola, Hexapoda) to human activity on the Murman coast of the Kola Peninsula, Russia. Polar Science, 15:99-103.