Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

Oferta edukacyjna oraz komercyjna

Skład osobowy: dr hab. A. Kulczycki prof. UKSW, dr hab. K. Góralczyk, dr A. Lisowska-Gaczorek, dr inż., dr A. Matuszewska, mgr M. Sierakowski, mgr M. Mizerska

Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego – SME, składająca się z: Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych.

Nasza misja

Misją naukową laboratorium jest ocena stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem różnych ekosystemów, a także ich oddziaływania na organizmy zamieszkujące te ekosystemy z uwzględnieniem człowieka. Kontrola  jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym wody do picia, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla ludzi w wyniku obecności zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i fizycznych w środkach spożywczych oraz w opakowaniach i materiałach do kontaktu z żywnością. Wykorzystanie analizy trwałych izotopów w materiale biologicznym w celu wykazania związku między biologią, kulturą i środowiskiem.

Oferta Edukacyjna

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkół różnego typu mające na celu popularyzację wiedzy związanej z rozróżnianiem zagrożeń antropogenicznych i ich implikacji środowiskowych oraz zdrowotnych, w tym:

 • wykłady wyjaśniające mechanizmy biotransformacji najczęściej występujących ksenobiotyków w żywności i środkach higieny, przeprowadzanie analiz zależności przyczynowo-skutkowych pojawiania się syndromów chorób cywilizacyjnych;

 • warsztaty audytoryjne i laboratoryjne (pokazy, doświadczenia, analizy) na temat metodyki badań toksykologicznych w aspekcie analityki środowiskowej i diagnostyki laboratoryjnej z zakresu wykrywania najczęściej ujawniających się biomarkerów chorobowych;

 • audycje i krótkie filmy we współpracy z uczelnianą TV związane z powyższymi formami popularyzacji wiedzy przyrodniczej i prozdrowotnej.

Oferta Badawcza i Naukowa

Prowadzenie badań w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, w tym z zakresu ekotoksykologii, a także jakości i bezpieczeństwa żywności:

 • ocena toksyczności substancji chemicznych uwalnianych do środowiska, jako niepożądanych produktów szeregu procesów technologicznych i mikrobiologicznych. (m.in. pestycydy, WWA, dioksyny, leki, mikotoksyny, toksyny sinicowe).

 • ocena toksyczności nowych produktów i preparatów celowo wytwarzanych  dla potrzeb gospodarczych i konsumpcyjnych przed ich dopuszczeniem do obrotu i zamieszczeniem w rejestrze np. biocydy.

 • prowadzenie badań identyfikujących różne zanieczyszczenia żywności, w tym metale szkodliwe dla zdrowia, pestycydy, wybrane trwałe zanieczyszczenia organiczne i.in.

 • przeprowadzenie porównawczych badań interkalibracyjnych i tworzenie wspólnych baz danych toksykologicznych.

 • opracowywanie ocen ryzyka środowiskowego wspomagających decyzje zarządzania chemikaliami w środowisku (system REACH).

  opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ).

 • przystosowywanie wyników prowadzonych badań i prac do potrzeb praktyki (parametryzacja, programowanie, cyfryzacja, np. mapa miejsc krytycznych pod względem  intensyfikacji zagrożeń lub miejsc pod rekreację np. mapa drzewostanu, modelowanie ryzyka).

Wdrażanie i upowszechnianie uzyskanych wyników w postaci aplikacji i patentów.
Opracowywanie metodyk dla potrzeb edukacji ekologicznej z zakresu chemii, biochemii i toksykologii  pod kątem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Stacja jest odpowiedzialna za realizację programu edukacji z chemii, ekotoksykologii, biochemii i biotechnologii środowiska oraz analityki środowiskowej dla kierunku ochrona środowiska.

Oferta Komercyjna

Monitoring chemiczny. Ocena jakościowa i ilościowa zanieczyszczeń/skażeń środowiska (woda, gleba, osady, żywność) pod kątem czynników chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metali szkodliwych dla zdrowia i związków chloroorganicznych oraz toksyn mikobiologicznych.

Biomonitoring stanu środowiska. Ocena bioróżnorodności za pomocą różnych wskaźników ekologicznych oraz przewidywanie ryzyka dla ekosystemów wodnych na podstawie wskaźnika PEC/PNEC. Ocena ekotoksykologiczna wody i ścieków metodami bioindykacji, ocena stopnia eutrofizacji zbiorników i cieków. Testy genotoksyczności z drożdżami, zielenicami, jamochłonami; embriotoksyczności ze ślimakami i skorupiakami.

Kontrola jakości produktów żywnościowych, głównie zawartości metali ciężkich, pestycydów i związków chloroorganicznych; czystości mikrobiologicznej nabiału i jaj oraz mięsa oraz żywotności (warzyw i owoców) przechowywanych w hurtowniach i dojrzewalniach, a także czystości genetycznej zbóż. Ocena składu elementarnego i makrocząsteczek w produktach żywnościowych.

Usługi z zakresu  wykrywania zanieczyszczeń w paszach i żywności

 • obecności toksyn mikroorganizmów na aparacie mini VIDAS: Campylobacter, E. coli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus oraz immunokoncentracji:  IC E.coli O157, IC Salmonella;

 • mikotoksyn i witamin w produktach żywnościowych – metodą chromatograficzną UHPLC/MS/MS;

 • badanie i ocena składu chemicznego produktów żywnościowych (białek, tłuszczów i węglowodanów metodami bliskiej podczerwieni; składu elementarnego na ICP-OES; składu kwasów tłuszczowych na chromatografie gazowym GC/MS;

 • obecności GMO na aparacie dPCR.

Usługi z zakresu  wykrywania w paszach i żywności

 • obecności toksyn mikroorganizmów na aparacie mini VIDAS: Campylobacter, E. coli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus oraz immonokoncentracji:  IC E.coli O157, IC Salmonella;

 • mykotoksyn i witamin w produktach żywnościowych – metodą chromatograficzną UHPLC/MS/MS;

 • badanie i ocena składu chemicznego produktów żywnościowych (białek, tłuszczów i węglowodanów metodami bliskiej podczerwieni; składu elementarnego na ICP-OES; składu kwasów tłuszczowych na chromatografie gazowym GC/MS;

 • obecności GMO na aparacie dPCR.

Usługi  wykonywania oznaczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (we współpracy z diagnostą)

Analizy z zakresu chemii medycznej w płynach biologicznych (w moczu, ślinie,  krwi, osoczu i surowicy ludzkiej):

 • hematologiczne na aparacie Horiba – analiza minimum 18 parametrów morfologii krwi (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, LYM%, LYMID%, GRAN, GRAN%, RDW, LPCR);

 • testy alergiczne różnicujące atopię na analizatorze PHADIA 100 oraz oznaczanie specyficznych przeciwciał typu IgE, białka eozynofilowego ECP, tryptazy

 • wykrywanie podstawowych markerów biochemicznych: albuminy, kreatyniny, glukozy, ciał ketonowych, leukocytów, azotynów, pH i białka oraz wyliczanie wskaźników A:C i P:C na analizatorze Miura One;

 • wykrywanie markerów chorób neurodegeneracyjnych metodą dPCR na analizatorze QuantoStudio (np. choroba Parkinsona i Alzheimera);

 • testy immunochemiczne na aparacie Person LAB CLIA z wykorzystaniem chemiluminoscencji  (np. wykrywanie boreliozy);

 • na aparacie mini VIDAS wykrywanie poziomu hormonów tarczycy (TSH, T3, T4, FTH, FT3, TSH3), hormonów płciowych (estradiol II, progesteron, FSH, testosteron), markerów nowotworowych (CRP, CEA, białko C, TPSA, FPSA), markerów kardiologicznych (digoksyny, troponiny, mioglobiny),  wykrywanie chorób zakaźnych HIV, HBs, HBc, ToRC; oznaczanie stężenia witaminy D3; możliwe jest również oznaczanie antygenów: Chlamydii, rotavirusów, toksyny A i B z Clostridium difficile.

Usługi z zakresu badań cytologicznych i mikroskopowych

 • obrazowanie preparatów z zakresu cytomorfologii/patomorfologii (mikroskopia biologiczna, epifluorescencyjna i konfokalna);

 • ocena obrazowania kariotypu metodami mikroskopowymi;

 • ultrawirowanie materiału biologicznego na ultrawirówce Beckman Optima.

  Na specjalne zamówienia prowadzenie hodowli bioindykatorów: hodowle wodnych organizmów wskaźnikowych (preferowane: zielenica Raphidocelis   subcapitata, stułbia zielona Hydra viridis, wioślarka – Daphnia magna) oraz inne.

EKSPERTYZY

Na podstawie eksperckich kwalifikacji zawodowych (eksperci w zakresie toksykologii, ekotoksykologii i bezpieczeństwa żywności):

 • Ekspertyzy oceny jakości wody na podstawie wykonania baterii biotestów z wykorzystaniem bioindykatorów pozyskanych z „toxkitów”  (dotyczy próbek pobranych z wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wody ze stawów rybnych i studzien).

 • Ocena wpływu nanocząstek na procesy fizjologiczne organizmów (testy toksyczności na wybranych bioindykatorach).

 • Ocena bezpieczeństwa żywności pod kątem jej zanieczyszczenia metalami szkodliwymi dla zdrowia, trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (pestycydy, dioksyny, furany, uniepalniacze bromoorganiczne).

  Ocena bezpieczeństwa stosowania chemicznych środków ochrony roślin (pestycydy) w aspekcie bezpieczeństwa żywności, operatorów (osoby wykonujące zabiegi agrochemiczne) i osób postronnych (osoby przebywające przypadkowo w miejscu prowadzenia zabiegów agrochemicznych).

  Ocena żywności ekologicznej pod kątem spełnienia wymagań dla tego typu oznakowania.

Kliknij do Nas

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą!

Naszym celem nadrzędnym jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.
Kliknij do Nas