Laboratorium Geologiczne, Hydrologiczne i GIS

Oferta edukacyjna oraz komercyjna

Nasza misja

Prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości. Umiejętność monitorowania cyfrowego, tych swoistych procesów synergistycznych w ujęciu holistycznym jest kluczem w prawidłowej interpretacji rzeczywistości przyrodniczej.

Oferta Edukacyjna

Wykłady, warsztaty i ćwiczenia

Oferta wykładów i ćwiczeń z szeroko rozumianych przedmiotów nauk o Ziemi wspomagająca proces zarządzania środowiskiem oraz metodykę waloryzacji środowiska. W ramach oferty przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi i środowisku (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Projekt wykładów ukierunkowany jest na relacje środowiskowe z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów przyrodniczych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na rozumienie procesów geologicznych przyczynowo-skutkowych, zachodzących w środowisku przyrodniczym. Wiedza ta powinna dać podstawę w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Wykłady prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych z możliwością wdrożenia dedykowanego systemu e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z prowadzącym wykłady i ćwiczenia.

Przykłady wykładów tematycznych realizowanych dla odbiorców studiów dziennych oraz podyplomowych.

Przykłady warsztatów i ćwiczenia

Jednostka naukowa realizuje na poziomie akademickim program edukacji w zakresie przedmiotów nauk o Ziemi (geologia, geomorfologia, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia), waloryzacji gleb, metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego, technik informatycznych w zakresie gromadzenia i udostępniania danych o środowisku naturalnym.

Program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, mapy geośrodowiskowe, strategie rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przykłady projektów realizowanych w ramach dedykowanych warsztatów tematycznych.

Przykłady projektów edukacyjnych realizowanych w ramach zajęć specjalistycznych.

Oferta Badawcza i Komercyjna

Projekty interaktywne – WebDirect Scalability

Laboratorium realizuje wirtualne rejestracje przekrojów geologicznych, fragmentów terenu z wykorzystaniem technik informatycznych oraz optycznych o wysokiej rozdzielczości.
Wynikiem tych prac są interaktywne obrazy w formie przekrojów, czy map cyfrowych z możliwością wykorzystania ich do celów naukowych, edukacyjnych, czy na rynku komercyjnym. Potencjalnym odbiorcą tego typu prac mogą być również Parki Narodowe, które realizują wirtualne projekty edukacyjne.

Oferta Badawcza i Komercyjna CD.

Projekty interaktywne – Laboratory Information Management System – LIMS

Konstruowanie interaktywnych wieloplatformowych systemów zarządzania informacją (Laboratory Information Management System – LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences). W ramach oferty proponujemy realizację projektu merytorycznego oraz pełną obsługę informatyczną.

Oferta Badawcza i Komercyjna CD.

Projekty badawcze w oparciu o mikroskopię polaryzacyjną

Laboratorium realizuje badania preparatów geologicznych w oparciu o mikroskopy polaryzacyjne. W ramach tych usług realizuje dokumentację fotograficzną badanych obiektów w jakości 2048×1536 pikseli. Obrazy preparatów, mogą być przesyłane do sieci internetowej w czasie rzeczywistym w formacie mp4, jpg, lub do specjalnych dedykowanych baz danych znajdujących się w chmurze na serwerach laboratorium. Mikroskop polaryzacyjny posiada, możliwość następujących powiększeń: 5x, 10x, 20x, 40x, 50x. Dokumentacja fotograficzna, może również być udostępniona na dedykowanych witrynach internetowych, zrealizowanych zgodnie z najnowszymi standardami informatycznymi.

Oferta Badawcza i Komercyjna CD.

Projekty wirtualne on-line analizy stanu wód powierzchniowych

Laboratorium oferuje realizację wirtualnych projektów badawczych, w których monitorowany jest stan wód powierzchniowych. Badania prowadzone są sprzętem przenośnym będącym na wyposażeniu laboratorium, a następnie dane przesyłane on-line na serwer laboratorium do dedykowanej bazy danych poprzez urządzenie iPad. Laboratorium dysponuje następującym sprzętem badawczym (przenośnym): Sondy YSI do pomiarów pH, przewodności, tlenu, mętności, chlorofilu, fikocyjaniny, PAR, głębokość wraz z akcesoriami. Miernik wieloparametrowy przenośny do pomiaru tlenu, przewodności, pH i redox. pH-metr przenośny. Konduktometr przenośny. Tlenomierz przenośny. Kolorymetr przenośny. Spektrofotometr przenośny w walizce. Mętnościomierz przenośny.

Oferta Badawcza i Komercyjna CD

Stacja Meteo – monitorowanie zagrożenia występowania pyłów zawieszonych

W posterze umieszczone zostały przykładowe projekty dwóch okien w ramach aplikacji na urządzenia mobilne iPhone.

Podejmowany przez laboratorium projekt stacja meteo ma na celu, przede wszystkim wspomóc właściwe zarządzanie gminą z punktu widzenia występowania zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza (w pierwszym etapie pyłami zawieszonymi). Okazuje się, że interpretacja wyników w korelacji z aktualnym  stanem atmosfery stanowi poważne wyzwanie w podejmowaniu właściwych decyzji w strategii rozwoju gmin. Podejmowany projekt ma na celu stworzyć nową platformę mobilną w dostępie do właściwie przetworzonych danych pogodowych. 

Oferta Edukacyjna (Magisteria, Licencjaty)

Przykłady realizowanych w zakładzie tematów prac magisterskich oraz licencjackich.

Oferta Doradztwa

Oferta audytów środowiskowych

Oferujemy przeprowadzanie audytu projektów strategii rozwoju gmin pod kątem prawidłowości uwzględniania w nich elementów zasobów środowiska przyrodniczego.
Przeprowadzamy ocenę stanu zasobów środowiska z punktu widzenia jej wyceny na potrzeby planów miejscowego zagospodarowania, czy innych projektów wprowadzanych wraz nowymi ustawami środowiskowymi.

Oferujemy procedurę audytu wraz z doradztwem w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych w procesie edukacji oraz udostępniania danych przyrodniczych.

Interdyscyplinarność, Kreatywność, Innowacyjność

Przedstawiamy przykłady realizowanych projektów w ramach zakładu z różnych kategorii.

2018-07-16T21:52:01+02:00

Stacja Meteo w IEiB

Projekt stacja meteo realizowany jest przez Zakład Modelowania oraz Waloryzacji Środowiska IEiB UKSW. Docelowo stacja zostanie wzbogacona o aparaturę monitorującą kolejne parametry powietrza. Dane są aktualizowane i przekazywane online, będą również gromadzone na serwerach Laboratorium Geologiczno-Hydrologicznego i GIS.

2018-07-16T21:52:01+02:00

Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości

Książka Jana Sandnera pt. Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy pragną spojrzeć na problematykę ochrony środowiska w sposób interdyscyplinarny. Tezy zawarte w niniejszej pracy oraz wynikające z nich wywody, podparte są znanymi poglądami głoszonymi przez takich filozofów, jak: Forbes, Smuts, Tansley, Haeckel, Birge, jak również teoriami z pogranicza ekologii i ekofilozofii, jak: teoria rozwoju poziomów integracji, czy synergizm.

2018-07-16T21:52:01+02:00

Projekt specjalizacji

Założenia merytoryczne dla nowej specjalizacji (kierunku) w ramach projektu innowacyjna gospodarka zasobami środowiska pt. „Zarządzanie zasobami środowiska w sposób zrównoważony”. W procesie zarządzania środowiskiem, nadrzędne znaczenie ma znajomość procesów przyrodniczych badanych w skali holistycznej. Podejście takie dopiero, może stworzyć realne warunki do przygotowania nowych zasad zarządzania środowiskiem w ramach definiowanych na nowo systemów w świetle idei zrównoważonego rozwoju.

Kliknij do Nas

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą!

Naszym celem nadrzędnym jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.
Kliknij do Nas