Nazwa programu: Od przygody do wiedzy: Świat wokół nas

Finansowanie: POWR.03.01.00-00-U056/17

Koordynatorzy projektu dr hab. Jacek Tomczyk, dr Anna Augustyniuk-Kram

Szkoły uczestniczące w projekcie:
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
Szkoła Podstawowa nr 77 im. W. Zieleńczyk w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Zielonce.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU „UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY”

Celem programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;

  • stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
Więcej o programie „UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY”

Projekt składa się z trzech modułów (kliknij na nazwę modułu):

Moduł I: Człowiek i jego życie codzienne

Moduł II: Gleba, woda, powietrze zobaczyć niewidzialne wokół nas

Moduł III: Wyjdź z ławki i pójdź w teren – poznaj co cię otacza

W czwartek 27 września, oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu “Od przygody do wiedzy: świat wokół nas” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.01.00-00-U056/17). Młodzież ze szkół biorących udział w projekcie tj. SP nr 77 w Warszawie, SP w Dziekanowie Leśnym oraz SP nr 2 w Zielonce z zainteresowaniem uczestniczyła w pierwszych zajęciach z modułu Człowiek i jego życie codzienne. W pierwszym bloku zajęciowym młodzież miała okazję zapoznać się z pracą nad ludzkim materiałem szkieletowym, ocenić płeć i wiek osobnika na podstawie cech kośćca, jak również przeanalizować widoczne na kościach wybrane zmiany spowodowane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi. W drugim bloku zajęciowym uczestnicy zapoznali się z różnymi aspektami dotyczącymi wody. Podczas zajęć zostały przedstawione “subtelne” różnice, często niedostrzegalne i niewyczuwalne zmysłami, pomiędzy różnymi rodzajami wody.

Zakończenie zajęć w module I w projekcie POWER “Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”.

Prezentacją plakatów przygotowanych przez uczestników projektu zakończyły się zajęcia w module I Człowiek i jego życie codzienne w projekcie PO WER “Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”.
Uczniowie podczas prezentacji plakatów w 2-3 osobowych zespołach zaprezentowali rezultaty swojej pracy, zdobytą wiedzę i umiejętności. Dominowała tematyka związana z żywnością i żywieniem, jej zanieczyszczeniami i prawidłowym etykietowaniem żywności. Uczestników zainteresowała również tematyka dotycząca początków ludzkości i pochodzenia człowieka oraz jak osadnictwo wpłynęło na zmiany i transformacje środowiska.
Uczestniczki ze szkoły w Dziekanowie Leśnym z ogólnie dostępnych materiałów wykonały bardzo szczegółowo szkielet człowieka nadając mu wdzięczną nazwę Konstanty.
Więcej zdjęć w galerii pod linkami:
https://flic.kr/s/aHsmxPviKx
https://flic.kr/s/aHskN3wGNp
https://flic.kr/s/aHskRk2Z8b

W dniu 28 lutego kolejna grupa uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie rozpoczęła zajęcia w ramach projektu Od przygody do wiedzy: świat wokół nas (POWR.03.01.00-00-U056/17) w module pn. Wyjdź z ławki i pójdź w teren – poznaj co cię otacza.
Tradycyjnie udział w projekcie rozpoczęliśmy przywitaniem i spotkaniem w auli uniwersyteckiej, a następnie, jeszcze ze względu na niesprzyjająca aurę, uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych i konwersatoryjnych. Podczas kolejnych spotkań uczniowie wyjdą w teren na zajęcia w Lasku i Parku Młocińskim, a także w Lesie Bielańskim, gdzie będą mogli obserwować i poznawać gatunki zwierząt i roślin spotykane w środowisku miejskim i poznawać ich biologię. Pojadą również na wycieczkę poza Warszawę na piaszczyste łachy w dolinie Wisły, gdzie poznają formy czynnej ochrony ptaków gniazdujących na ziemi, jak mewa i rybitwa oraz formy ochrony ich siedlisk.