Od Przygody do wiedzy 

Program Nr POWR.03.01.00-00-U056/17

Głównym celem tego projektu jest upowszechnianie i poszerzanie wiedzy uczestników o otaczającym ich środowisku przyrodniczym i zachodzących w nim zmianach, i jak te zmiany mogą wpływać na jakość ich życia codziennego. Program zajęć w każdym z trzech modułów składa się z zajęć o charakterze laboratoryjnym i terenowym, wspartych zajęciami o tematyce eko-filozoficznej i bioetycznej oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Ma to na celu pokazanie świata przyrody, jako złożonej całości, na którą można obserwować i poznawać z różnych perspektyw – tak przyrodniczej, jak i humanistycznej. Tak interdyscyplinarne złożenie tematyki zajęć ma na celu:
– uwrażliwić uczestników na problemy i zagrożenia w relacji człowiek-środowisko,
– umożliwić pogłębioną refleksję w kontekście relacji człowieka do przyrody,
– poszerzyć wiedzę o przyrodzie i bioróżnorodności,
– rozbudzić ciekawość poznawczą uczniów, kształtować ich kompetencje i zdobyć umiejętności, które mogą być wykorzystane w ich dalszej edukacji i karierze zawodowej.

Poprzez otwarty dostęp uczestników projektu do laboratoriów badawczo-naukowych naszego Centrum, chcemy wzbogacić ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie nauk przyrodniczych oraz umożliwić zdobycie i rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu zaawansowanych metod laboratoryjnych i technik mikroskopowych.

Harmonogram projektu

Rozpoczęcie projektu planowane jest na wrzesień 2018 roku i trwać będzie 24 miesiące (do czerwca 2020).
Szkoła może wybrać do realizacji jeden, dwa albo trzy moduły.
Częstotliwość zajęć będzie dostosowana do potrzeb szkoły, tzn. zajęcia w modułach mogą odbywać się z częstotliwością raz na miesiąc lub mogą być skumulowane np. do 4 spotkań.
Uczestnicy będą pracować w grupach zajęciowych nie większych niż 15 osób, podzielonych w trakcie zajęć na zespoły robocze (3-5 osób).

Grupa docelowa

Program zajęć przewidziany jest grupy do 30 osób dziewcząt i chłopców od klasy 6 do 8-ej. Osoby biorące udział w projekcie powinny być zainteresowane poszerzaniem wiedzy przyrodniczej. Proponujemy, aby w szkole pod opieką nauczyciela biologii/przyrody zawiązał się Klub Młodego Odkrywcy, w którym uczniowie biorący udział w projekcie realizowaliby przewidziane do osiągnięcia efekty projektu, np. przygotowanie plakatów, prezentacji, sprawozdań z otrzymanych wyników zajęć laboratoryjnych itp.

Cel i założenia

Projekt składa się on z trzech modułów:
Moduł I: Człowiek i jego życie codzienne.
Moduł II: Gleba, woda, powietrze – zobaczyć niewidzialne wokół nas.
Moduł III: Wyjdź z ławki i pójdź w teren – poznaj co cię otacza.

Sylabusy

Program zajęć

Laboratorium Geologii
Hydrologii i GIS

ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM

Laboratorium
Toksykologii
i Technologii Środowiskowych

ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM

Laboratorium
Mikrobiologii

ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM

Zdjęcia uczestników warsztatów

Powrót na stronę Home Edukacja