Uaktualnione w 2020 roku projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS w CEiE na UKSW

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska. 

Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach zajęć studenci poznają między innymi podstawy przyrodniczej regionalizacji kraju na wybranych przykładach. Metodykę podziału. Podstawowe jednostki systemowe w naukach przyrodniczych, takie jak: ekosystem, zlewnia, geosystem. Podstawowe źródła informacji o środowisku przyrodniczym. Dostępność informacji o środowisku, w tym kartograficzne źródła danych (mapy, skale), zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne, źródła danych opisowych, badania terenowe. Metodykę oraz zastosowania inwentaryzacji środowiska przyrodniczego, jako źródła kompleksowej informacji w procesie zarządzania zasobami w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

W ramach warsztatów studenci zdobywają praktyczna wiedzę, w zakresie wykorzystania zasad waloryzacji i oceny zasobów środowiska w procesie tworzenia strategii rozwoju gmin. Zapoznają się z całą procedurą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, skutków realizacji polityki strategii rozwoju realizowanej przez gminy. Poznają wykorzystywaną metodykę badawczą, oceniają jej skuteczność i najpowszechniejsze błędy.