Najnowsze publikacje

Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Publikacje z 2019 roku:

Sandner J., 2019, Wybrane problemy w procesie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju gmin, Studia Ecologiae et Bioethicae, rok 2019, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, (publikacja w druku).

K. Góralczyk, M. Robson – Distribution of biomarkers of human exposure to persistent organic pollutants from the group of organohalogen compounds as result of the impact of the environment. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 2019, DOI 10.1080/10807039.2019.1594155

K. Góralczyk, A. Majcher –  Are the civilization diseases the result of organohalogen environmental pollution? Acta Biochemica Polonica, 2019, 66, 123-127.

Publikacje z 2018 roku:

K. Góralczyk – Czy żywność ekologiczna rzeczywiście jest najlepsza? Studia Ecologie et Bioethica 2018, 16, 4, 51-56.

Augustyniuk-Kram A. 2018. Relationships between Host Insect, Enzymatic Activity and Virulence of Isolates of the Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. (Hypocreales), „Acta Zoologica Bulgarica” Suppl. 12, February 2018: 3-10.
Dzwonkowska D., Is Environmental Virtue Ethics Anthropocentric?, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, DOI: 10.1007/s10806-018-9751-6
Dzwonkowska D., Jan Gwalbert Pawlikowski jako przykład wzorcowego charakteru środowiskowego, Etyka 56(2018), s. 13-28.
Dzwonkowska D., 2018, Environmental Virtue Ethics and Sustainability, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, vol. 13, no 2, 139-146.
Holmstrup M., Ehlers B.K., Slotsbo S., Ilieva-Makulec K., Sigurdsson B.D., Leblans N.I.W, Ellers J., Berg M.P. 2018. Functional diversity of Collembola is reduced in soils subjected to shortterm, but not long-term, geothermal warming. Functional Ecology, DOI 10.1111/1365-2435.13058.
Ilieva-Makulec K., Kozacki D., Makulec G. 2018 Corvid roosts in the city: first results about their impact on the taxonomic diversity and trophic structure of the soil nematode community, Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 12, 11-19.
Kaliszewicz A., Jarząbek K., Szymańska J., Karaban K., Sierakowski M. 2018, Alpha‐Linolenic Acid, but Not Palmitic Acid, Negatively Impacts Survival, Asexual Reproductive Rate, and Clonal Offspring Size in Hydra oligactis. Lipids, https://doi.org/10.1002/lipd.12026
Kosieradzka-Federczyk A., Relacje dostępu do informacji o środowisku i ochrony danych osobowych z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego, [w:] Internet. Informacja przestrzenna. Spatial Information, red. G. Szpor, K. Czaplicki, Wydawnictwo C.H. Beck; ISBN: 978 83 815 8157 8; s. 51-60.
Kosieradzka-Federczyk A., Wyzwania administracji publicznej w zakresie prowadzenia polityki klimatycznej, [w:] Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, red. W. Federczyk, KSAP, ISBN: 978–83-61713–07-4, s. 117-131.
Kosieradzka-Federczyk A., Federczyk W., Influence of International Regulations on Spatial Planning Power in Poland – SEA and Mediation,
Kotwicki L., Grzelak K., Opaliński K, Węsławski J. M., Total benthic oxygen uptake in two Arctic fjords (Spitsbergen) with different hydrological regimes, „Oceanologia” 2018, 60, ss. 107-113.
Łepko Z., 2018, W sprawie środowiskowej ochrony człowieczeństwa człowieka, “Seminare” 39(2018)1, ss. 69-80.
Przesmyska A., Tomczyk J., Zarzecka J., Kozieł S., Zalewska M., 2018. Standard intraoral radiography vs. cone beam computed tomography for root canal systems detection in historical dental material. Collegium Anthropologicum 42(1):1–5.
Tomczyk J. (red.), 2018, Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku, Wyd. UKSW, Warszawa.
Tomczyk J, Myszka A, Borowska-Strugińska B, Zalewska M, Turska-Szybka A, Olczak-Kowalczyk D., 2018. Periodontitis in the historical population of Radom (Poland) from the 11th to 19th centuries. International Journal of Osteoarchaeology 28:397-407.
Tomczyk J., Ostrowska A., 2018, Enamel hypoplasia in a Mesolithic(5900±100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland): a case study. “Anthropological Review” 81: 191-201.
Uchmański J., Opaliński K. W., Rau K. 2018. Intraspecific competition in an island environment: variability and dispersal of terrestrial snail Helix aspersa aspersa Müller, 1774 (Gastropoda: Helicidae). Acta Zooloica Bulgarica Suppl. 12: 25-39.
Uchmański J., Maszczyk P., Babkiewicz E., Czarnocka-Cieciura M., Gliwicz Z. M., Urban P. 2018. Ideal free distribution of Daphnia under predation risk – model predictions and experimental verification. Journal of Plankton Research 40: 471-485.

Publikacje z 2017 roku:

Dzwonkowska D., 2017, Normatywność etyki cnót środowiskowych na przykładzie etyki Ronalda Sandlera. Komentarz, Avant 8 (2017) 3, ss. 99-108, DOI:10.26913/80302017.0112.0005.
Dzwonkowska D., 2017, Environmental Ethics in Poland, “Journal of Agricultural and Environmnetal Ethics”, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6.
Dzwonkowska D., „Inność zwierzęcia”. Kłopotliwa relacja Homo sapiens z resztą królestwa Animalia, “Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II” 70 (2017) 1, ss. 193-206, DOI 10.12887/30-2017-1-117-11.
Ilieva-Makulec K., Bielecki M., Makulec G. 2017. Plants with known antagonistic properties against pests: how they influence non-target free-living soil fauna?  – Studia Ecologiae et Bioethicae 15, 4, 41-53, DOI:
Ilieva-Makulec K. , Rybarczyk-Mydłowska K.., Winiszewska G., Flis Ł., Tereba A., Kowalewska K., Malewski T., 2017. Morphological and molecular analysis of Paratrichodorus teres (Hooper 1962) (Nematoda: Trichodoridae): a groundwork for discussion on the phylogeny and pathogenicity of Paratrichodorus species, European Journal of Plant Pathology, 148, 4, 907-917.
Kaniewka M., Klimski M., 2017, Global education as a way of reinforcing the process by which a solidaritous and just world is built, „Papers of Global Change”, 2017/24, s. 83-94. DOI: 10.1515/igbp-2017-0007.
Kaniewka M., Klimski M., 2017, Global Policy of Eradicating Poverty. The Aspect of Education, „Journal of Modern Science”, 2017/35/4, s. 283-300. DOI:10.13166/jms/81180.
Kaniewka M., Klimski M., 2017, Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R.F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa, s. 281-294.
Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.), 2017, Ptaki środkowej Wisły, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Pionki.
Klimska A., Leźnicki M.,Etyczno-aksjologiczne przesłanki Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agendy post-2015), Zeszyty Naukowe PŚ „Organizacja i Zarządzanie” 106/2017.
Łepko Z., 2017, Views on Biotic Nature and The Idea of Sustainable Development,”Papers on Global Change”, 24(2017), ss. 25–36.
Łepko Z., 2017, Ekopedagogiczna relewancja etologii, Seminare 38(2017)1, ss 53-63.
Łepko Z., 2017, Filozoficzne obrazy przyrody ożywionej a zrównoważony rozwój, w: R. Sadowski, Z. Łepko (red.),Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od Raportu Gro Harlem Brundtland, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa, ss. 155-169.
Łepko Z., 2017, Wprowadzenie w problematykę konferencji, w: R. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od Raportu Gro Harlem Brundtland, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa, ss. 45-53.
Sadowski R. F., 2017, Call for Integral Protection of Biocultural Diversity, “Problems of Sustainable Development” Vol. 12, nr 2, s. 37-45, ISSN: 1895-6912.
Sadowski R. F., 2017, Neolithic Revolution, w: Paul B. Thompson, David M. Kaplan (red.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (Second Edition, on-line edition). Springer Netherlands, Dordrecht,  Online ISBN 978-94-007-6167-4   DOI 10.1007/978-94-007-6167-4.
Sadowski R. F., 2017,  Ekofilozoficzne  elementy chrześcijańskiej promocji życia. w: J. Niewęgłowski (red.), Młodzież i jej świat: praca, ekologia, wychowanie, małżeństwo i rodzina. TNFS, Warszawa s. 79-94. ISBN: 978-83-61451-07-5.
Sadowski R. F., 2017,  Potencjał religii w zakresie promocji i implementacji  idei zrównoważonego rozwoju, w: R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland. TNFS, Warszawa, s. 169-188.
Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2017),Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: TNFS.
Sadowski R. F., 2017, Problematyka kryzysu ekologicznego w dokumentach Świętego i Wielkiego  Soboru Cerkwi Prawosławnej „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, 38(1), s. 11-22;  DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2017.1.01.
Tomczyk J., Nieczuja-Dwojacja J., Zalewska M., Niemiro W., Olczyk W., 2017. Sex estimation of upper long bones by selected measurements in a Radom (Poland) population from the 18th and 19th centuries AD. Anthropological Review 80:287-300.
Uchmański J., Opaliński K. W., Rau K., Uvarov A. V. 2017. Dispersal and individual variability: laboratory experiments with the woodlouse Porcellio scaber. Studia Ecologiae et Bioethicae 15,4:15-21.
Uchmański J. 2017. Ekologia oczami nie ekologa. Studia Ecologiae et Bioethicae 15,2:27-39.

Publikacje z 2016 roku:

Augustyniuk-Kram A. ,2016, Niezamierzony transport propaguli grzybów pleśniowych do biomu Antarktyki a zdolność rozwoju w niskich temperaturach „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14 (4).
Ilieva-Makulec K., Karaban K., Makulec G., Szymczuk M., 2016, Fauna glebowa Parku Skaryszewskiego w Warszawie, w: Romanowski J. (red.) Park Skaryszewski w Warszawie, przyroda i użytkowanie. Wyd. UKSW, Warszawa, s.117-133.
Ilieva-Makulec K., Tyburski J., Makulec G., 2016, Soil nematodes in organic and conventional farming system: a comparison of the taxonomic and functional diversity “Polish Journal of Ecology”, 64, 4, s. 547-563, [doi: 10.3161/15052249PJE2016.64.4.010].
Sigurdsson .B.D., Leblans N.I.W., Dauwe S., Elín Guðmundsdóttir E., Gundersen.,. Gunnarsdóttir G.E., Martin Holmstrup M., Ilieva-Makulec K., Kätterer T., Marteinsdóttir B., Maljanen M., Oddsdóttir E.S., Ostonen I., Peñuelas J., Poeplau Ch., Richter A., Sigurðsson P., Van Bodegom P., Wallander H., Weedon J., Janssens I., 2016. Geothermal ecosystems as natural climate change experiments: The ForHot research site in Iceland as a case study, “Icelandic Agricultural Science”, 29, s. 53-71, [DOI:10.16886/IAS.2016.05].
Dzwonkowska D., Romanowski J. (red.), 2016, Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Dzwonkowska D. et al, 2016, Interdyscyplinarne badania oceny wartości przyrodniczych i społecznych Kampinoskiego Parku Narodowego, w: Jerzy Romanowski, Dominika Dzwonkowska (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Dzwonkowska D., 2016, Znaczenie Kampinoskiego Parku Narodowego dla ethosu ekologicznego młodzieży akademickiej, w: Jerzy Romanowski, Dominika Dzwonkowska (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Dzwonkowska D., 2016, Space for oikos, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Returning  to  the  Οἶκος.  Ways to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 156-172. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Dzwonkowska D., 2016, Zagadnienie cnót mniejszych w etyce środowiskowej, “Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(2016)1, s. 35-53.
Dzwonkowska D., 2016, Przemiany idei universitas na przestrzeni wieków, w: S. H. Zaręba, M. Zarzecki (red.) Quo vadis universitas? Diagnoza i scenariusze rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 19-53.
Dzwonkowska D., 2016, Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, Przegląd Filozoficzny (2016)2, s. 57-67.
Kaniewka M., Klimski M., 2016, Implementation of the Principle of Responsibility in Climate Policy „Journal of Modern Science”  2/29, s. 269-282.
Klimska A., 2016, Towards the Praxis of Sustainable Development of Oikos, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 312-328. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Klimska A., 2016, Towards the praxis of a sustainable knowledge-based economy, Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(4), s. 169-187.
Klimski M., 2016, The Challenges for Social Ecology in the Face of Ruined Oikos, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 73-85. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Klimski M., 2016, The need for adequate argumentation for the protection of biotic community, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(4), s. 97-107.
Łepko Z., 2016, From Mesocosmos to Cosmos: Man in Search of his Oikos, “Seminare” 37(2016) 4, s.45-54 [DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2016.4.04].
Łepko Z., 2016, A Postulate of the Ethos of  Oikos Survival, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 259-271. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Łepko Z., 2016, Oikos Up to the Human Standards, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 107. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Łepko Z., 2016, Anthropological Aspects of the Oikos Crisis, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 25-39. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Łepko Z., Sadowski R. F., J. I. Kureethadam, 2016, Afterword: Man on the Way. From the Environment to the Connatural World w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 364-367. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Sadowski R. F., 2016, Οἶκος  Abandoned by Civilized Humanity Going Through the Crisis of Adolescence, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos. Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 40-54. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Sadowski R. F., 2016, Genetic Engineering in the Light of Dialectic of Enlightenment, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 194-212. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Sadowski R. F., 2016, Historical Inspirations of the Principle of Sustainable Development, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 296-311. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Sadowski R. F., Łepko Z., J. I. Kureethadam, 2016, Introduction: Anthropological Perspective of  the Recovery of Oἶκος, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Return to the Oikos.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 13-21. ISBN: 978-88-213-1258-8.
Sadowski R. F., 2016, Rozwój cywilizacyjny wyzwaniem dla kondycji człowieka, w: R. Gabryszak, A. Jakubowska (red.), Społeczne, ekonomiczne i medyczne aspekty ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2016, s. 17-43. ISBN 978-83-7365-446-4.
Sadowski R. F., 2016, The Concept of «Nobilis Barbarus»  in the Light of Contemporary Ecological Challenges, “Problems of Sustainable Development” 11(2016)1, 23-30.
Sadowski R. F., 2016, The Concept of Integral Ecology in the Encyclical Laudato Si’, “Divyadaan Journal of Philosophy and Education” [India: ISSN 0972-2211] 27(2016)1, s. 21-44.
Sadowski R. F., 2016, Koncepcja ekosprawiedliwości w encyklice Laudato Si’, “Roczniki Teologiczne” LXIII(2016)3, s. 151-166, DOI: http://dx.do.org/10.18290/rt.2016.63.3-12 (ISSN 2353-7272.
Tomczyk J., Palczewski P., Mańkowska-Pliszka H., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Witas H.W., 2016, A probable case of thalassemia intermedia from Tell Masaikh, Syria. International Journal of Osteoarchaeology 26:549–554.
Tomczyk J., Zalewska M., 2016. Mechanical and chemical dental wear in historical population from the Syrian lower Euphrates valley. Archives of Oral Biology 62:49–57.
Tomczyk J., Palczewski P., Mańkowska-Pliszka H., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Witas H.W., 2016, Anaemia (thalassaemia) in the Middle Euphrates Valley of Syria in the second– fourth centuries AD? Antiquity 90:157–171.
Tomczyk J., Wierzbowski H., Zalewska M., 2016. Stable isotope record of human and sheep enamel carbonate from the ancient Middle Euphrates Valley (Syria). International Journal of Osteoarchaeology 26:599–609.
Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., 2016. Reliability of the assessment of periodontal disease in historical populations. International Journal of Osteoarchaeology DOI: 10.1002/oa.2530.
Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., 2016. Pulp stones prevalence in a historical sample from Radom, Poland (AD 1791–1811). International Journal of Osteoarchaeology DOI: 10.1002/oa.2579.
Przesmycka A., Tomczyk J., 2016. Differentiation of root canal morphology – a review of the literature. Anthropological Review 79(3), 221-239.
Olczak-Kowalczyk D., Turska-Szybka A., Gozdowski D., Boguszewska-Gutenbaum H., Krasuska-Sławińska E., Sobiech P., Jurczak A., Tomczyk J., 2016. Longitudinal study of symptoms associated with teething: prevalence and mother’s practices. Pediatria Polska 91(6),533-540 DOI:org/10.1016/j.pepo.2016.09.010.
Tomczyk J., 2016, Facts and their interpretation in paleoanthropological enquires. Studia Ecologiae et Bioethocae 14(2), 115-132.
Tomczyk J., 2016. Biological Transformation among Historical Populations That Inhabited the Syrian Lower Euphrates Valley: From the Early Bronze Age to the Modern Period, in: Advances in environmental research Vol. 50, Daniels J. A. (ed.). Nova Science Publishers: New York, 139-175.