Granty badawcze

Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Projekty realizowane

2014/2017 Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.) (NCN, 2013/11/B/HS3/04117).
2015/2017 “Stary materiał nowymi metodami” – Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski. (NCN, 2014/15/B/HS3/02184).
2014/2018
“Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems – Networking and Outreach (ClimMani)”. (ESSEM COST Action ES1308).
2017/2020 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. NCN, 2016/20/W/HS3/00593).

Projekty zakończone

12.2017-12.2018 – „Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera”, NCN, 2017/01/X/HS1/01491
2014-2016 Molecular history and paleogenetic links between Polish and Lithuanian populations – ancient DNA analysis since the Neolithic (NCN, 2013/08/M/HS3/00379).
2012-2016 Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców, (N N304 138540).
2011-2016 „Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców” (nr N N304 138540).
2015 Innovation of Bachelor Study Programmes for Better Employability; jednostka realizująca projekt: Uniwersytet Masarykova w Brnie (ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0238).
2011-2015 Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja”, (POIS.05.01.00-00-325/10.00).
2013-2015 Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma.
2011 – 2014 “Ekosystem leśny na gruntach porolnych – ocena skuteczności wybranych zabiegów rekultywacyjnych po 30 latach od ich zastosowania w borach sosnowych Polski pn-zach.” – wykonawca zadania badawczego – „Aktywność enzymatyczna gleb oraz respiracja gleby ex situ”. – Fundusz Leśny Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2010-2014 „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja” (nr POIS.05.01.00-00-325/10.00).
2010-2014 „Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce”. WND-POIG.01.03.01-00-133/09 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2012-2013 „Dobry klimat dla powiatów” (Projekt finansowany ze środków NFOŚiGW oraz środków LIFE+; LIFE09 INF/PL/000283).
2010-2013 „Teoria Metaboliczna Ekologii w skali lokalnej: zależność biomasy, liczebności populacji i bogactwa gatunkowego od wielkości ciała wybranych taksonów zwierząt w Kampinoskim Parku narodowym”. NCN(2011/01/N/NZ6/05433)
2008-2013 “Nematode abundance, diversity and community structure in the ForHot natural soil warming experiment” (SV/5294). W ramach: Climate Change – Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems (ClimMani). Research Networking Programme of European Science Foundation.
2009-2011 Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria) (MNiSW, N303 319837).
2009-2011 „Znaczenie siewu bezpośredniego dla zachowania zasobów substancji organicznej i struktury gleby oraz różnorodności fauny glebowej. MNiSW (N305 171 136).
2010 „Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle” (projekt finansowany przez Ekofundusz).
2007-2010 „Gatunki obce w Antarktyce” – projekt badawczy specjalny IV Międzynarodowego Roku Polarnego w ramach międzynarodowego projektu EBA-SCAR (Evolution and Biodiversity in Antarctica) MNiSW (1183/IPY/2007/01).
2008-2009 „Ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp Środkowej Wisły” (projekt finansowany przez Ekofundusz).
2007 “ClicOPEN – Impact of climate induced glacial melting on marine and terrestrial coastal communities on a gradient along the Western Antarctic Peninsula” MNiSW No IPY/26/2007 .
2006-2009 „Wpływ ekologicznej i konwencjonalnej metody uprawy pszenicy ozimej na jej zdrowotność, wydajność, zróżnicowanie fauny glebowej, mikroorganizmów ryzosfery oraz zbiorowiska chwastów”. MNiSW (N310 08231/3518).
2006-2009 „Oddziaływanie między gatunkami w zespołach dżdżownic: wpływ różnorodności i konsekwencje zmian klimatycznych”. MNiSW(2PO4F 030 30).
2006-2008 Kompleksowe badania bioarcheologiczne w dolinie środkowego Eufratu. Syria (KBN, N109 013 31/0858).
2004-2008 Bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Larus canus): obserwacje behawioralne, eksperymenty i analizy genetyczne”, 2PO4F 028 26.2003-2007 „Różnorodność biologiczna ekosystemów – geneza i funkcja”. (PBZ-KBN-087/P04/2003).
2004-2007 „Bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Larus canus): obserwacje behawioralne, eksperymenty i analizy”(nr 2P04F02826).
2005-2006 Global Perspectives on Science and Spirituality program (GPSS): “Current controversies about human origins – between anthropology and the Bible”.
2005-2006 „Ochrona awifauny wysp środkowej Wisły” (Program Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska GEF SGP).