Ogłoszenia Centrum Ekologii i Ekofilozofii na UKSW

Rok akademicki 2020/21

Miło nam poinformować, że pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW – Dominika Dzwonkowska – decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia otrzymała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia. Serdecznie gratulujemy.

Z żalem zawiadamiamy, że 9 stycznia 2021 zmarł  pan prof. dr hab.  Leszek Grüm, emerytowany pracownik naszego Centrum.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 15 stycznia o 11.00 na cmentarzu w Kiełpinie (Łomianki).

Koło Naukowe Przyrodników UKSW organizuje spotkanie podczas którego zaplanowany jest wykład pt. „Odławianie i znakowanie ptaków: zasady, metody i potrzeby” – autorstwa Dariusza Bukacińskiego i Moniki Bukacińskiej.

Kliknij po Zaproszenie na wykład

W lipcu 2020 studenci kierunku Ochrona Środowiska uczestniczyli w kursie „Metody dokumentowania działań ochronnych i badań naukowych: wykorzystanie GPS i oprogramowania GIS w praktyce“.
Zajęcia były prowadzone w Stacji Terenowej Instytutu Nauk Biologicznych we Wróblach-Wargocinie oraz na wyspach Wisły środkowej, na unikalnym obszarze chronionym Natura 2000 (PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły). Studenci brali udział w badaniach naukowych oraz czynnej ochronie zagrożonych gatunków ptaków (m. in. mewy siwej, rybitwy rzecznej i białoczelnej, sieweczki rzecznej i obrożnej oraz ostrygojada).
Mamy nadzieję, że zdobyte na zajęciach umiejętności przydadzą się naszym studentom w przyszłości i zapraszamy na kolejną edycję zajęć w semestrze letnim 2021.
Kurs jest realizowany w ramach projektu: „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie” (POWR.03.05.00-00-Z230/17).

Ukazała się najnowsza publikacja pod redakcją naukową Ryszarda F. Sadowskiego oraz Agaty Kosieradzka-Federczyk pt. “Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości”.

Serdecznie gratulujemy!
prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Z publikacją można zapoznać się na stronie

Decyzją Władz Rektorskich w okresie od 16 października do 29 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym.
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5571

W piątek 09-10-2020 o godz 11.00 w budynku laboratoryjnym nr. 24 na UKSW odbyła się wystawa eksponatów podarowanych, między innymi przez prof. dr hab. K. Opalińskiego. Była to również okazja do spotkania pożegnalnego prof. dr hab. K. Opalińskiego który odchodzi na emeryturę.

Na wystawie zostały również umieszczone eksponaty przekazane przez prof. J. Terelaka. Eksponaty te pochodzą z obszarów Antarktydy, gdzie profesor prowadził badania.

Na podstawie § 22 w związku z § 47 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, postanawia się, co następuje:
Powołuje się Panią dr Dominikę Dzwonkowską na funkcję Kierownika kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

DECYZJA Nr 330/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 września 2020 dr Dariusz Bukaciński został powołany na członka Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony środowiska w Warszawie, na kadencję 2020-2025.

Zapraszamy kandydatów na Ochronę Środowiska (licencjacie; magisterskie). Pozostały już ostatnie miejsca zarówno na pierwszym stopniu (licencjackich), jak i na drugim (magisterskich). Zapisy trwają do 5 października 2020.

Więcej szczegółów na stronach:
https://irk.uksw.edu.pl
https://rekrutacja.uksw.edu.pl

I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH NA KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA
29 września 2020 sala 101/bud 23
– powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:15
– informacje dotyczące Wydziału i studiów – prodziekan dr Grzegorz Embros
– informacje dyrektora instytutu (ks. prof. dr hab. Ryszard Sadowski) oraz dyrektora CEiE (prof. dr hab. Jacek Tomczyk)
– informacje Kierowników Studiów (dr Dominika Dzwonkowska)
g. 11:00
– szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
g. 12:30
– szkolenie BHP (obowiązkowe – warunek rozpoczęcia studiów)

Rok akademicki 2019/20/

22 sierpnia o godz 14.00 na falach Radia RDC (Radio dla Ciebie) zostanie wyemitowany wywiad z dr Dariuszem Bukacińskim w ramach programu „Animalista”.
W trakcie 44-minutowego wywiadu dr Bukaciński będzie opowiadał o biologii, ekologii, zagrożeniach i ochronie ptaków koryta środkowej Wisły.
Po emisji program będzie również dostępny w Internecie jako podcast na stronie radia RDC.
Serdecznie zapraszamy

Wywiad z dr Darkiem Bukacińskim i Arkadiuszem Buczyńskim ukazał się w Radiu Warszawa. Wywiad dotyczył aktywnej ochrony gatunkowej ptaków zasiedlających środkowy odcinek Wisły.

Zobacz więcej

Tegoroczny sezon lęgowy jest ostatnim, podczas którego realizowany jest projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły” (POIS.05.01.00-00-325/10.00).

Dzięki pracownikom z Instytutu Nauk Biologicznych oraz Centrum Ekologii i Ekofilozofii udało się kolejny raz uratować jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły. Badania i ochrona ptaków możliwa jest dzięki bazie terenowej jaką dysponuje Instytut i Centrum we Wróblach (gn. Maciejowice).
Przez ostatnich pięć lat udawało się chronić lęgi mew i rybitw przed presją drapieżnych ssaków, głównie norki amerykańskiej, lisa i jenota. Jeden z naszych autorskich zabiegów czynnej ochrony polegał zabieraniu do inkubatorów świeżo złożonych przez ptaki jaj, a w ich miejsce podkładanie do gniazd drewnianych atrap przypominających wielkością, kształtem i ubarwieniem oryginalne jaja chronionego gatunku. Na krótko przed wykluciem się piskląt jaja z inkubatorów przekładane były z powrotem do gniazd par rodzicielskich, zabierając równocześnie z nich atrapy. Tym sposobem przez cały okres rozwoju zarodków lęgi były chronione przed drapieżnikami.
Prowadzenie wyżej opisanego zabiegu ochronnego wymagają ciągłej pracy w bazie terenowej blisko lęgowisk chronionych gatunków mew. Dzięki staraniom władz UKSW i Instytutu Nauk Biologicznych od stycznia tego roku stacjonujemy w budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Wróble.

Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska, Arkadiusz Buczyński (INB i CEiE)

W prestiżowym czasopiśmie, International Journal of Osteoarchaeology, z obszaru antropologii ukazała się na stronie tytułowej fotografia z publikacji zespołu jakim kieruje (Case Report Case of pulp stones and dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland)). Fakty wyboru naszego zdjęcia świadczy o wysokiej jakości przeprowadzonych badań. Czytaj więcej.

W dniu dzisiejszym 01-06-2020 przyszła informacja, że nasz pracownik (Centrum Ekologii i Ekofilozofii) prof dr hab. Andrzej Kulczycki otrzymał nominację profesora belwederskiego.

Zobacz więcej…

Uruchomiona została platforma multimedialno-edukacyjna Laboratorium Geologicznego, Hydrologicznego i GIS.
Na platformie prowadzone są wykłady online oraz prezentacje audio z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych.
Platforma została uruchomiona w marcu 2020 w związku z ogłoszeniem pandemii i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.
W piątek 29-05-2020 została podjęta decyzja przez kierownika laboratorium dr Jana Sandnera o jej utrzymaniu, jako stały element wspomagający proces edukacji na kierunku ochrona środowiska w CEiE na UKSW w ramach przedmiotów realizowanych w Laboratorium Geologicznym, Hydrologicznym i GIS.

Zobacz więcej…

Zapraszamy na ćwiczenia terenowe:
Metody biologiczne badań terenowych
na stanowiskach archeologicznych. Termin 17-30.08.2020r.

Zobacz więcej…

29 kwietnia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Centrum Ekologii i Ekofilozofii. W ramach współpracy WIOŚ umożliwi między innymi naszym studentom odbywanie praktyk, czy pozwoli na przekazywanie informacji na temat wolnych stanowisk w WOIŚ.

Zapraszamy na zajęcia z dr Zbyněk Ulčák z Uniwersytetu Masaryka w Brnie w następujących terminach:

  • “Principles of organic agriculture and its environmental benefits” – wtorek, 10/03/2020, 9:45-11:15, s.1929

  • “Principles of community-supported agriculture” – wtorek, 10/03/2020, 11:30-13:00, s.1929

  • “Community-supported agriculture and social capital, current CSA projects” – środa, 11/03/2020, 11:30-13:00, s.101, b.23

  • “Multifunctional landscape management” – środa, 11/03/2020, 13:15-15:00, s.101, b.23

W styczniu 2020 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się uroczysta promocja doktorska Pani dr Katarzyny Czech, w której jako promotor pracy uczestniczył pracownik UKSW prof. dr hab. Krzysztof Szostek.

W grudniu 2019 roku Prof. dr hab. Krzysztof Szostek został wybrany na przewodniczącego Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności.

30 listopada 2019 zakończony został projekt realizowany od czerwca 2019 w zakresie analizy strategii rozwoju gminy z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego w obszarze Gminy Solec-Zdrój z uwzględnieniem problemu planowanych wycinek drzew w obszarze strefy ochrony uzdrowiskowej Solec-Zdrój. Projekt był realizowany przez dr Jana Sandnera z Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska.

W dniu 12 lipca 2019 roku w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW odbyła się uroczysta Graduacja studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub magistra. Podczas uroczystości wręczenia dyplomów Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej prof. dr hab. Anna Latawiec wraz z Dyrektorem Instytutu Ekologii i Bioetyki dr. hab. Jackiem Tomczykiem pogratulowali tegorocznym Absolwentom ukończenia studiów na kierunku ochrona środowiska oraz angielskim kierunku Sustainable Studies. Życzyli im wielu sukcesów na dalszej naukowej oraz zawodowej ścieżce.
W tym ważnym dla Absolwentów wydarzeniu towarzyszyli ich bliscy, rodziny oraz zaproszeni goście.
Wszystkim Absolwentom jeszcze raz gratulujemy!

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 lipca 2019 odszedł prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński, etolog i filozof, ojciec polskiej etologii, wieloletni wykładowca w Zakładzie Ekologii Człowieka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (Późniejszego Instytut Ekologii i Bioetyki).
Uroczystości żałobne odbędą się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (Stare Powązki) w dniu 10 lipca 2019.
Nabożeństwo żałobne w kościele pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza (ul. Powązkowska 14) rozpocznie się o godz. 11.00, a po jego zakończeniu nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Ćwiczeniowcem Roku 2018 została dr Krassimira Ilieva-Makulec. Ponadto WFCh otrzymał także nagrodę dla wydziału, którego studenci najliczniej wzięli udział w ankiecie (to już po raz drugi).
Wyróżnionym pracownikom i studentom Wydziału serdecznie gratulujemy!

Najbliższe spotkanie “Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z Zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju” odbędzie się w piątek 15 marca 2019 r. o godz. 11.30 w budynku Collegium Minus, w czytelni Instytutu Filozofii UMK przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu. Referat na seminarium wygłosi dr Łukasz Rąb z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności dr. Marcinowi Leźnickiemu z UMK.

Program Erasmus + na rok akademicki 2019/2020

I etap rekrutacji: 21.01-25.02.2019 – składanie przez studentów wniosków w USOSweb

II etap rekrutacji: 4-8.03.2019 Egzaminy językowe w SJO

III etap rekrutacji: 13.03.2019 – posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych

18.03.2019 – Zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.