WYKOPALISKA I BADANIA TERENOWE

WCZESNOŚREDNIOWIECZNE CMENTARZYSKO W STARORYPINIE PRYWATNYM – 2020

dr hab. Jacek Tomczyk Prof. UKSW

O

d połowy sierpnia nasi pracownicy (antropolodzy) oraz studenci kierunku Ochrony Środowiska uczestniczyli w kolejnym sezonie wykopaliskowym prowadzonym na stanowisku “Starorypin”. Stanowisko to jest niezwykle interesujące, bo datowane na XI wiek. Datowanie zostało przeprowadzone na zlecenie Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Analizy biologiczne – osteologiczne oraz odontologiczne – prowadzili: prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk oraz dr Anna Myszka. Studenci uczestniczący w pracach badawczych mieli możliwość poznania terenowych metod pracy z materiałami biologicznymi.