WYKOPALISKA I BADANIA TERENOWE

WCZESNOŚREDNIOWIECZNE CMENTARZYSKO W STARORYPINIE PRYWATNYM – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Uczestnicy wykopalisk od lewej: prof. dr hab. Krzysztof Szostek, dr Anna Myszka i dr hab. prof. nadzw. Jacek Tomczyk

W

lipcu 2019 roku dzięki uprzejmości Pani dr Jadwigi Lewandowskiej z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej pracownicy Zakładu Ekologii Człowieka, Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW prof. dr hab. Krzysztof Szostek, dr hab. prof. nadzw. Jacek Tomczyk oraz dr Anna Myszka uczestniczyli w interdyscyplinarnych studiach historyczno-przyrodniczych. Wykopaliska archeologiczne były przeprowadzone z wykorzystaniem tradycyjnych metod badawczych oraz najnowocześniejszych metodologii (m.in. badania geofizyczne, prospekcja lotnicza, skaning laserowy). Wykopaliska były prowadzone w obrębie najstarszej wczesnośredniowiecznej nekropolii pierwszego Rypina, nigdy wcześniej nie badanej. Te niezwykle ciekawe wykopaliska zaowocowały wydobyciem bardzo ciekawych pochówków wczesnośredniowiecznych. W przyszłości, zwiększając zasięg cmentarzyska możemy się spodziewać bardzo wartościowych materiałów badawczych tak dla dziedziny archeologii jak i antropologii. 

Autorami zdjęć są dr Jagoda Lewandowska oraz dr Anna Pankowska