LIST INTENCYJNY
Z GMINĄ SOLEC-ZDRÓJ

dr Jan Sandner
Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Został podpisany List intencyjny,
pomiędzy Gminą Solec-Zdrój oraz Instytutem Ekologii i Bioetyki
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Urząd Gminy Solec-Zdrój

W ślad za spotkaniem studyjnym z Panem Wójtem Gminy Solec-Zdrój mgr inż. Adamem Pałysem, jakie odbyło się w dniu 31-01-2019, Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW  informuje, że strony podpisały list intencyjny, w którym została omówiona tematyka dalszej współpracy merytorycznej, pomiędzy zainteresowanymi instytucjami. 

W liście szczególny nacisk został położony na kwestie strategii rozwoju gminy Solec-Zdrój z punktu widzenia zasad zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

Oprócz grupy tematów wokół kierunków strategii rozwoju w liście znalazło się szereg elementów istotnych dla funkcjonowania gminy Solec-Zdrój z punktu widzenia jej głównej roli uzdrowiskowej, jaką pełni dla tego regionu.

W liście znalazły się również elementy związane z problematyką analizy i oceny kierunków zagospodarowania przestrzennego, edukacji, konsultingu, czy promocji w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska.

Cały list intencyjny zawiera 8 punktów merytorycznych które w dużym stopniu ukierunkowują wspólne działania pomiędzy Gminą Solec-Zdrój oraz Instytutem Ekologii i Bioetyki UKSW na najbliższe lata.

Zawarcie pierwszej umowy merytorycznej na świadczenie usług analitycznych i konsultingowych planowane jest jeszcze w tym miesiącu.