SPOTKANIE STUDYJNE
W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ

dr Jan Sandner
Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Wójt Gminy Solec-Zdrój mgr inż. Adam Pałys

W dniu 31-01-2019 odbyło się spotkanie studyjne dr Jana Sandnera, kierownika Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska z Wójtem Gminy Solec-Zdrój mgr inż. Adamem Pałysem.

Spotkanie dotyczyło omówienia propozycji współpracy, pomiędzy gminą Solec-Zdrój oraz Instytutem Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas spotkania zostały omówione problemy w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju gminy Solec-Zdrój, w tym kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Jednym z bardzo istotnych problemów, przed którymi stoi gmina Solec-Zdrój jest kwestia zrównoważonego zarządzania zasobami gminy w obliczu narastającej antropogenizacji środowiska przyrodniczego. Zatrzymanie procesu antropogenizacji nabiera tym większej wagi, że gmina ta ma charakter uzdrowiska. Chociażby z tego punktu widzenia strony zwróciły uwagę na zasady funkcjonowania stref ochrony uzdrowiskowej i jej roli w utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego powietrza oraz mikroklimatu.

Podczas spotkania zostały omówione również kwestie strategii rozwoju gminy, w tym całego regionu oraz szans i kierunków rozwojowych z punktu widzenia możliwości wykorzystania dedykowanych funduszy.

W wyniku spotkania studyjnego strony zgodziły się na podjęcie współpracy merytorycznej, zakres której zostanie zapisany w liście intencyjnym. W liście intencyjnym znajdą się tematy którymi strony, będą chciały zająć się merytorycznie również w najbliższych latach.