ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
ZASOBÓW ŚRODOWISKA

&
STRATEGIE ROZWOJU GMIN

dr Jan Sandner
Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 podejmuje szereg działań zmierzających do powiązania nauki oraz edukacji z praktyką w zakresie szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska. Jednym z istotnych problemów, na które naszym zdaniem należy zwrócić uwagę, to w dalszym ciągu niewystarczające zrozumienie dla zasad zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Skutkuje to niewłaściwym przygotowaniem różnego typu projektów począwszy od strategii rozwoju gmin, skończywszy na planach miejscowego zagospodarowania. Niewykorzystanie w sposób zrównoważony własnych zasobów środowiska przez gminy powoduje często spowolnienie, a w niektórych wypadkach nawet ich degradację. 

STRATEGIE ROZWOJU GMIN

Analizy projektów strategii rozwoju gmin, jakie są prowadzone w Zakładzie Modelowania i Waloryzacji Środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW świadczą często o niewłaściwie zdefiniowanej misji rozwoju gminy. Fakt ten wynika, między innymi z nie rozpoznanych prawidłowo dostępnych zasobów środowiska przyrodniczego. Spowodowane to jest najczęściej z niewłaściwie realizowanych projektów strategii rozwoju, w których nie tylko nie przeprowadza się analizy dostępnych zasobów środowiska przyrodniczego, ale również nie definiuje poziomu antropopresji wynikającego z dotychczas obowiązujących strategii rozwoju. Znaczna część nieprawidłowości, jakie powstają przy tworzeniu nowych strategii rozwoju wynika, między innymi z powodu niewystarczająco wykształconej kadry specjalistów, którzy podejmują tą problematykę.

NOWE PRZEDMIOTY WYKŁADOWE

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW wychodząc na przeciw tym problemom w ostatnim okresie uruchomił nowe przedmioty wykładowe, które w znaczący sposób przyczynią się do lepszego wykształcenia studentów, którzy w przyszłości zdecydują się podjąć tą problematykę. 

W ramach tej tematyki środowiskowej wprowadzone zostały do programu nauczania, między innymi następujące przedmioty wykładowe i ćwiczeniowe: Podstawy nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego, Metody wyceny i parametryzacji środowiska, Gromadzenie i monitorowanie danych o środowisku przyrodniczym.

WARSZTATY PRZEDMIOTOWE DLA STUDENTÓW

W ramach zajęć warsztatowych studenci przeprowadzają analizy istniejących strategii rozwoju gmin. Przygotowują raport oceny, wskazują podstawowe błędy przy ich tworzeniu. 

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 podejmuje również szereg działań mających na celu konsulting realizowanych strategii rozwoju gmin. W procesie tym chcielibyśmy, aby wzięły udział powiązane z nami instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, a także wybrani studenci.