Laboratorium Bezkręgowców i Roślin

Laboratorium działa w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska. Kierownikiem Laboratorium jest dr Izabella Olejniczak.

Misja naukowa

Misją laboratorium są badania obejmujące wielopoziomowe oddziaływania zespołów bezkręgowców (ze szczególnym uwzględnieniem skoczogonek)zasiedlających bardzo szerokie spektrum środowisk zarówno naturalnych jak i przekształconych przez człowieka: od stadiów inicjalnych gleb polarnych, poprzez pożarzyska czy agrocenozy, aż po gniazda ptasie.

Oferty Badawczo - Naukowe

oraz Edukacyjne

Oferty Badawczo - Naukowe oraz Edukacyjne

W przygotowaniu

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

W przygotowaniu

Badania naukowe prowadzone w Laboratorium Bezkręgowców i Roślin

Badania prowadzone w Laboratorium skupiają się przede wszystkim na funkcjonowaniu i wzajemnych zależnościach zespołów bezkręgowców glebowych, ze szczególnym uwzględnieniem skoczogonek (Hexapoda, Collembola). Badania mają charakter wielotorowy i wielopoziomowy, obejmują środowiska naturalne i przekształcone przez człowieka. Ważny nurt stanowią badania dotyczące ekosystemów polarnych i pożarzysk.

Kierunki edukacji prowadzone w Laboratorium Bezkręgowców i Roślin

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania różnych poziomów zespołów organizmów oraz zależności pomiędzy czynnikami abiotycznymi a organizmami żywymi, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy różnorodnymi organizmami. Studenci:

  • poznają najważniejsze prawa i terminy ekologiczne
  • poznają metody badawcze stosowane w ekologii
  • planują i wykonują doświadczenia i obserwacje zarówno laboratoryjne jak i terenowe
  • sporządzają dokumentację badawczą
  • opracowują , analizują i weryfikują z danymi literaturowymi zebrane przez siebie wyniki

Wyposażenie laboratorium

W Laboratorium prowadzone są liczne hodowle zwierząt i roślin, służące jako ilustracja omawianych w trakcie różnorodnych zajęć pojęć i problemów. Hodowane w Laboratorium zwierzęta służą również jako obiekty obserwacji i doswiadczeń prowadzonych w ramach kilku przedmiotów, takich jak np. : ekologia, biologia, Animal behaviour. Są też obiektem badań realizowanych w trakcie prac licencjackich i magisterskich
Urządzenia niezbędne do prowadzenia hodowli.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Kierunki edukacji

Pracownicy Laboratorium prowadzą wykłady i zajęcia z ekologii oraz zachowania zwierząt – Animal Behaviour.

Wybrane publikacje naukowe

Górska E.B., Olejniczak I., Gozdowski D., Panek E., Kondras M., Oktaba L., Prędecka A., Biedugnis S., Boniecki P., Tyburski Ł., Oktaba I., Skawińska M., Dobrzyński J., Jankiewicz U., Hawelke H., Kaliszkiewicz A. 2018 Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary pochodzenia antropogenicznego. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 20 (przyjęty do druku)
Gworek B., Baczewska-Dąbrowska A., Kalinowski R., Górska E.B., Rekosz-Burlaga H., Gozdowski D., Olejniczak I., Graniewska M., Dmuchowski W. 2018 Ecological risk assessment for land contaminated by petrochemical industry. PLoS ONE 13(10):e0204852 DOI: 10.1371
Hewelke E., Oktaba L., Dozdowski D., Kondras M., Olejniczak I., Górska E.B. 2018 Intensity and Persistence of Soil Water Repellency in Pine Forest Soil in a Temperate Continental Climate under Drought Conditions. Water 10(9):1121 DOI: 10.3390/w10091121
Matyjasiak P., Boniecki P., Fuszara M., Okołowski M., Olejniczak I. 2018 Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica.Animal Cells and Systems DOI: 10.1080/19768354.2018.1452294
Olejniczak I., Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N. 2018 The response of tundra springtails (Collembola, Hexapoda) to human activity on the Murman coast of the Kola Peninsula, Russia. Polar Science, 15: 99-103.
Olejniczak I., Lenart S. 2017 A comparison of tillage, direct drilling and lime on springtail communities in a long-term field trial in Poland. Israel Journal of Ecology and Evolution, 63 (2): 17-24.
Olejniczak I., Górska E.B., KondrasM., Oktaba L., Gozdowski D., Jankiewicz U., Prędecka A., Dobrzyński Ł., Otręba A., Tyburski Ł., Mickiewicz M., Hewelke E. 2017 Pożar – czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 19:511-526.
Olejniczak I., Górski P., Boniecki P., Romanowski J. 2016 Płazy i gady Parku Skaryszewskiego. W: Park Skaryszewski w Warszawie (ed.)Jerzy Romanowski: 195-206, Wydawnictwo UKSW.
Krawczyk A.J., Augustinicova G., Gwiazdowicz D.J., Konweski S., Kucharczyk H., Olejniczak I., Rutkowski T., Skubała P., Solarz K., ZdrojewskaZ., Tryjanowski P. 2015 Nests of the harvest mouse (Micromys minutus) as habitat for invertebrates. Biologia Section Zoology 2015, 70/ 12: 1637-1647, DOI 10.1515/biolog-2015-0186.
Urlich W., Hoste-Danyłow A., Faleńczyk-Koziróg K, Hajdamowicz I, Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Stańska M, Wytwer J. 2015 Temporal patterns of energy equivalence in temperate soil invertebrates. Oecologia DOI 10.1007/s 00442-015-3317-3.
Olejniczak I., Russel S., Prędecka A. 2014 The impact of experimental forest fire on collembolan communities. Studia Ecologicae et Bioeticae, 4: 115-125.
Olejniczak I., Russel S., Prędecka A. 2014 Reakcja mezofauny (Collembola i Acarina) zamieszkująca łąki na mineralnych i organicznych glebach, na wiosenne doświadczalne pożary. Studia Ecologicae et Bioeticae, 3: 121-134.
Olejniczak I., Makulec G. 2014 – Wpływ dżdżownic na zespoły skoczogonek (Collembola) w uprawach trawiastych jedno i wielogatunkowych. Studia Ecologiae et Bioeticae, 3: 83-97.
Olejniczak I. 2014 Zwyczajny-niezwyczajny pies. PIES, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce: 10-12.
Makulec G, Ilieva-Makulec K., Olejniczak I. 2013 Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Uniersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 116p
Hoste-Danyłow A., Ilieva Makulec K, Olejniczak I, Hajdamowicz I, Stańska M, Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk -Koziróg K., Urlich W. 2013 The Shape of the Intraspecific Metabolic-Rate Body-Size Relationship Affects Interspecific Biomass and Abundance Distributions of Soil Animals within a Forest Ecosystem. Annales Zoologici Fennici, Vol.50, no.5: 289-302
Matyjasiak P., Olejniczak I, Boniecki P., Møller A.,P. 2013 Wing Characteristics and Spring Arrival Date in Barn Swallows Hirundo rustica. Acta Ornithologica, 48: 81-92.
Romanowski J., Boniecki P., Kaliszewicz A., Kloss M., Olejniczak I. 2013 Flora i fauna rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie” i sąsiednich starorzeczy w strefie podmiejskiej Warszawy. Studia Ecologiae et Bioeticae, 2: 89-112.