Profil pracownika CEiE

dr Jan Sandner
dr Jan SandnerZakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody INB-CEiE
Starszy Wykładowca w CEiE na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą, między innymi teorii systemów waloryzacji naturalnych zasobów środowiska. Konstruuje systemy zarządzania danymi (Laboratory Information Management System – LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych oraz innych nauk. Jego zakład oferuje wirtualne projekty badawcze i edukacyjne realizowane pod klucz w oparciu o własne platformy IT.
ORCID 0000-0001-9745-1235

Najnowsze publikacje

Książki
Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008
Artykuły (wybrane dla profilu IEiB):
Sandner J., 2019/20, Wybrane problemy w procesie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju gmin, Studia Ecologiae et Bioethicae, 17, 3: 53-62, Wydawnictwo UKSW, Warszawa..
Sandner J., 2013/14, Selected problems of holistic management of the natural environment with the concept of sustainable development, as the basis for the establishment of a scientific environment protection discipline, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.129-143.
Sandner J., 2010, Klimat w holistycznej edukacji., Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. Leszek Karski, Irena Grochowska, Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2010, s.77-91.
Sandner J., 2010, Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s. 143-157.
Sandner J., 2010, Man and the natural environment in the light of sustainable development, A humanist approach to sustainable development, edited by Zbigniew Łepko & Ryszard F. Sadowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.39-53.
Sandner J., 2009, Wybrane aspekty metodyki badań holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.7, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.183-203.
Sandner J., 2008; Selected epistemological and methodological aspects of the Biosphere concept in pursuit of an empirical research platform for ecophilosophy, Monograph; Holistic Approach to Environment Conservation, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.77-88.
Sandner J., 2008; Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości; Aspekty epistemologiczne i metodologiczne holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.205.
Sandner J., 2008, Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, Studia filozoficzno-sozologiczne, PAN Komitet Człowiek i Środowisko, Vol.2, No.2, 2008, Lublin, s.69-80.
Sandner J., 2008, Selected epistemological and methodological aspects of studies on estimation of the condition of holistic natural sciences education in the perspective of the concept of sustainable development, on the basis of research carried out in 2007 at the Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan Wyszyński University, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.6, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.461-469.

Nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011)

Profil naukowy, pełnione funkcje

Nauki o Ziemi w ochronie środowiska, produkcja zdrowej żywności, rolnictwo ekologiczne, agroekologia, agrotechnika, techniki informatyczne (Internet, bazy danych, e-learning, CMS), ocena i waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego, modele środowiskowe, zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, wycena zasobów środowiska, strategie rozwoju gmin, sytuacje kryzysowe, popularyzacja nauk przyrodniczych z wykorzystaniem technik IT, wirtualne projekty interaktywne, wizualizacja projektów naukowych, projektant prototypów środowisk interakcji. 

Kierownik Laboratorium geologiczno-hydrologicznego i GIS.
Administrator systemów IT OSX Server.
Projektant oraz administrator witryn dla Centrum Ekologii i Ekofilozofii, Instytutu Nauk Biologicznych, Laboratorium Geologiczno-Hydrologicznego i GIS, projektu METEO UKSW, multimedialnej platformy wykładowej online.
Zarządzanie projektem stacja pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Wydawca i Redaktor naczelny Magazynu Proekologicznego EkoForum.eu (Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego).
Wydawca i Redaktor naczelny Magazynu Proekologicznego (Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego) ekoforum.eu oraz projektami pochodnymi związanymi ze strategiami zrównoważonego rozwoju podstawowych jednostek administracji państwowej (gminy, powiaty, miasta, itp.).

Wykształcenie średnie:
Technikum Geologiczne (Warszawa) – technik geolog, specjalność hydrologia.
Studia:
do 1981 – Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – kierunek Geografia fizyczna.
Magisterium:
1981 – w zakresie geografii i studiów regionalnych, Studium uwarunkowań przyrodniczych środowiska obszaru zlewni rzeki górnej Utraty, Uniwersytet Warszawski
Doktorat:
1989 doktor nauk rolniczych, Model waloryzacji gleb pod kątem ich potencjalnej odporności na zanieczyszczenia przemysłowe, Model of valorization of soils under viewpoint of their potential resistance against some selected contaminants, doktor nauk rolniczych, specjalista w zakresie agrotechniki, agroekologii i ochrony środowiska,
Audytor: 2001, systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001 nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Apple Certificate: 2010 Certyfikat w zakresie zarządzania IT Mac OSX Server. Certyfikat uzyskany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany przez Unię Europejską w zakresie wdrażania usług informatycznych Mac OSX Server. 

Wdrożenie innowacyjnego laboratorium

2020 Projekt oraz wdrożenie Multimedialnej Platformy wykładowej iCloud. Na platformie prowadzone są wykłady online oraz prezentacje audio z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych. Zobacz więcej

2020 Projekt oraz wdrożenie grupy witryn Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Zobacz więcej

2019 Projekt i wdrożenie witryny CEiE. Zobacz więcej

2018-2020 Projekt wraz z wdrożeniem stacji meteo-uksw.edu.pl oraz zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi. Więcej o projekcie

Projekt laboratorium przyrodniczego dla CEiE/IEiB UKSW (geologiczno-hydrologicznego i GIS). Przygotowanie projektu oraz wdrożenie programu uruchomienia laboratorium przyrodniczego. Więcej o laboratorium

Projekt oraz wdrożenie Magazynu Proekologicznego (w trakcie zmiany formuły wydawniczej). Nowy projekt dostępny od Październik 2020. Zobacz stary projekt

2011-2014 autorskie przygotowanie projektu (techniczne i merytoryczne)
2014-2018 wdrożenie i uruchamianie projektu (techniczne i merytoryczne)

Laboratorium w swojej działalności ukierunkowane jest na problematykę badawczą oraz edukacyjną. Sprzęt zgromadzony w laboratorium geologiczno-hydrologicznym i GIS zawiera dwie grupy produktowe w postaci systemu IT wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz urządzenia laboratoryjne do badania parametrów fizycznych i chemicznych wody oraz mikroskopy polaryzacyjne.

Pod pojęciem prawidłowej interpretacji danych źródłowych kryje się szereg procesów przyrodniczych, które najpierw muszą zostać opisane, a następnie odpowiednio zinterpretowane. Prawidłowa ich interpretacja jest kluczem do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska i wszystkimi innymi pochodnymi działaniami, które sprowadzają się do kreowania strategii rozwoju kraju na wszystkich jego szczeblach.

Jest to proces, który ciągle budzi wiele problemów, nie tylko natury naukowej, ale okazuje się że również społeczno-polityczno-ekonomicznej. Tą częścią naukową w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych na UKSW, zajmuje się laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS.

Misją laboratorium geologiczno-hydrologicznego i GIS jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości. Umiejętność monitorowania cyfrowego, tych swoistych procesów synergistycznych w ujęciu holistycznym jest kluczem w prawidłowej interpretacji rzeczywistości przyrodniczej.

Poziom podstawowych badań naukowych:

 • Projektowanie oraz tworzenie baz danych przestrzennych.
 • Analiza danych przestrzennych warstwowych (nadawanie wag wybranym parametrom środowiskowym).
 • Inwentaryzacja przestrzenna danych w zakresie nauk o Ziemi np. odkrywki geologiczne, wybrane elementy składowe środowiska itp.
 • Wykorzystanie technik informatycznych do tworzenia modeli ocen oddziaływania na środowisko.
 • Cyfrowe techniki ocen stanu degradacji środowiska.

Poziom zaawansowanych badań naukowych:

 • Tworzenie holistycznych modeli stanu środowiska przyrodniczego.
 • Modelowanie prognoz dla zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.
 • Konstruowanie modeli pro-środowiskowych, uwzględniających interakcyjność procesów środowiskowych.

Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS jest odpowiedzialne za realizację programu edukacji w zakresie przedmiotów: nauk o ziemi (geologia, geomorfologia, hydrologia), technik informatycznych w zakresie gromadzenia i udostępniania danych o środowisku naturalnym.

Program edukacji w zakresie nauk o ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przykładowe elementy merytoryczne zajęć edukacyjnych wdrażanych w laboratorium:

 • Tworzenie modeli macierzy elementów środowiska przyrodniczego i ich zmienności holistycznych.
 • Umiejętność stosowania profesjonalnych baz danych do gromadzenia danych przestrzennych oraz parametrów środowiska przyrodniczego (np. skała macierzysta, pH, frakcja granulometryczna, wilgotność itp.).
 • Umiejętność stosowania specjalistycznych urządzeń analityczno – pomiarowych na przykład do badania parametrów fizycznych i chemicznych wody.
 • Umiejętność stosowania mikroskopów polaryzacyjnych w badaniach petrograficznych.
 • Umiejętność doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do stawianych zadań merytorycznych (np. model bonitacji gleb z uwzględnieniem jej potencjalnej odporności na zanieczyszczenia).
 • Analiza wraz z pozycjonowaniem danych wsadowych w procesie waloryzacji środowiska przyrodniczego.
 • Rola systemów IT w szeroko rozumianym procesie monitoringu środowiska.

Projekty badawcze

Magazyn EkoForum.eu jest autorską platformą internetową wspierająca zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Magazyn EkoForum.eu jest obok witryny o charakterze publicystycznym, przede wszystkim platformą konsultingową. 

Platforma ThinkTank EkoForum.eu ściśle współpracuje z instytucjami nauki i edukacji. Powstają tam projekty konsultingowe, medialne w obszarze edukacji, audyty środowiskowe. Konstruowane są również projekty tematyczne multimedialne o znaczeniu naukowym, popularno-naukowym i edukacyjnym.

W ramach tej platformy realizowane są projekty eksperckie w IEiB w Zakładzie Modelowania i Waloryzacji Środowiska. 

Platformy kształtującej postawy proekologiczne oraz wskazującej kierunki zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego na obszarach gminnych.Produktem jest platforma internetowa ThinkTank EkoForum.eu w ramach, której podjęto uruchomienie nowej inicjatywy ekspercko-konsultingowej produktu ThinkTank działającego na zasadach nonprofit. Platforma działa w ramach obszaru merytorycznego Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska w IEiB UKSW.

Produktem jest Model ThinkTank EkoForum.eu akademickiej konsultingowej platformy internetowej. Zadaniem jej jest kształtowanie właściwych postaw prośrodowiskowych, a co najważniejsze bezpośrednie wspieranie administracji publicznej, radnych, firm prywatnych i państwowych w zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego w oparciu o zrównoważone zasady.

Produkt wdrożenia pt. Ekspertyza w zakresie realizacji strategii rozwoju gminy Izabelin z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania zasobami gminy.

Produktem jest doradztwo oraz ekspertyzy związane z prawidłowym zarządzaniem zasobami hydrologicznymi na obszarze gminy Izabelin. W skład produktu wchodzą ekspertyzy, wykłady, prezentacje przygotowane dla władz gminy Izabelin, dyrektorów przedsiębiorstw powiązanych z gminą (oczyszczalnia ścieków, wodociąg) w tym radnych gminy, oraz zainteresowanych mieszkańców.

Produktem jest doradztwo oraz ekspertyzy związane z prawidłowym zarządzaniem zasobami hydrologicznymi na obszarze gminy Izabelin. W ramach produktu zabrano dostępne dane naukowe, które posłużyły do przygotowania ekspertyzy dla gminy Izabelin w zakresie stosunków hydrologicznych. W ekspertyzie uwzględniono występowanie na terenie gminy obszaru parku narodowego KPN oraz oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”. Przeanalizowano sytuację geologiczną, występujące struktury, jak i sposób gospodarowania na tym terenie (w tym gęstość zabudowy). W ekspertyzie przeanalizowano szereg elementów, które zostały uchwalone w obowiązującej obecnie tą gminę strategii rozwoju.

Wynikiem działań na rzecz zrównoważonego zarządzania stosunkami hydrologicznymi jest szereg działań, które zostały podjęte przez władze gminy. Konsultacje te dalej będą prowadzone, chociażby we wrześniu 2018.

Z informacji uzyskanych od radnych gminy Izabelin wynika, że ta forma w postaci eksperckich wystąpień skierowanych do władz i radnych, była pierwszą tego rodzaju formą otwartych konsultacji. Dzięki przyjęciu formuły naukowej w ocenie stanu zarządzania zasobami gminy, można było pomimo różnic światopoglądowych porozumieć się co do najważniejszych zagrożeń płynących z niewłaściwie podejmowanych decyzji środowiskowych.

Produktem jest system pozyskiwania danych (z urządzeń pomiarowych zlokalizowanych na terenie UKSW przed budynkiem CLNP na ulicy Wóycickiego w Warszawie) wraz z ich gromadzeniem i udostępnianiem z wykorzystaniem technik informatycznych.

Produktem jest aplikacja oraz system przedstawiający sposób gromadzenia i udostępniania danych o stanie środowiska atmosferycznego. Dane są udostępniane w systemie online oraz offline z wykorzystaniem technik informatycznych. W tym celu zostały zrealizowane dedykowane produkty internetowe, poprzez które udostępnia się wybrane dane przeznaczone do różnych celów i zadań. Została przeprowadzona innowacyjna wizualizacja aplikacji z zastosowaniem narzędzi internetowych udostępnianych przez firmę Adobe. Dedykowany produkt internetowy został zaprojektowany indywidualnie przez autora produktu. Dotyczy to zarówno strony informatycznej produktu, jak i jego wizualizacji. 

Produkt został umieszczony na serwerze Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh w dedykowanej mu domenie internetowej meteo-uksw.edu.pl

Część danych w ramach tego projektu jest udostępniana publicznie, część przeznaczona do celów komercyjnych. Inna część jest skierowana do nadawania na panelu TV znajdującym się w budynku laboratoriów CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego. Dane, które tam są prezentowane są przesyłane z tej dedykowanej witryny w systemie online. Zwizualizowane dane, które skierowane są do panelu TV nie są publicznie dostępne ze strony internetowej.

Projekt niesie ze sobą ważne cechy merytoryczne mogące wykazać na jego oryginalność. Dotyczy to sposobu gromadzenia danych o stanie środowiska w systemie online. W jednym miejscu gromadzone są dane parametryzujące stan atmosfery oraz jej zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi. Dzięki takiemu podejściu jest możliwa analiza danych potencjalnego wpływu parametrów atmosferycznych na zmienność stanu zagrożenia ze strony występowania pyłów zawieszonych. 

Cykliczność i powtarzalność zestawienia tych danych w procesie badawczym, umożliwi w kolejnym etapie rozwoju tego produktu przygotowanie modelu, w którym będzie można przewidywać zagrożenie występowania pyłów zawieszonych w zależności od zmienności parametrów atmosferycznych. Jest to niezwykle istotne, aby nie tylko monitorować aktualny stan, ale również móc przewidywać jego zmienność. 

Rozwój produktu został zaplanowany na wiele lat. Dotyczy to nie tylko inwestycji w rozwiązania techniczne (urządzenia pomiarowe, sieciowe, komputerowe do ciągłego monitorowania stanu atmosfery), ale również merytoryczne związane z rozwojem kierunku przyrodniczego na UKSW, w tym przedmiotów z grupy monitoringu stanu zasobów środowiska. Jest to nowe podejście do problemów waloryzacji i oceny stanu zasobów środowiska w systemie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Odbiorcą tego produktu są podmioty komercyjne oraz edukacyjne. Wśród edukacyjnych, przede wszystkim kierunek monitoringu środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW. Podmiotem komercyjnym stało się Centrum Technologii Informacyjnych UKSW wraz z firmą Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o. Podmioty te prowadzą kurs: licencjonowanego operatora dronów poza zasięgiem obserwatora jako pracownika personelu lotniczego e-dron na uprawnienia Instruktora w szkoleniach dla operatorów dronów, nadawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

Opisywany produkt dostarcza niezbędnych danych o aktualnym stanie atmosfery do zaprogramowania profesjonalnych maszyn typu dron, na których przeprowadzane są szkolenia. Maszyny te startują z lądowiska w bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie zlokalizowana jest stacja monitoringowa opisywanego produktu. Pobieranie aktualnych danych o stanie atmosfery, możliwe jest poprzez dedykowany produkt informatyczny.

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Czytaj więcej
Czytaj więcej