Publikacje realizowane w Zakładzie Modelowania i Waloryzacji Środowiska

_g5a0969

Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości

Książka ta ma na celu uporządkowanie problematyki w zakresie epistemologii oraz metodologii z pogranicza różnych nauk, związanych z poznawaniem środowiska przyrodniczego. Jednym z celów tej pracy jest również próba podjęcia holistycznego myślenia w podejściu do problemu edukacji przyrodniczej. Wypracowanie właściwej metodologii w tej materii, powinno zagwarantować, nie tylko lepsze rozumienie środowiska, ale również wskazanie dotychczas popełnianych błędów w samym procesie jego poznawania. Wszystkie te działania, powinny stworzyć nową jakość w problematyce zarządzania środowiskiem przyrodniczym, przyczyniając się tym samym do skutecznego rozwiązywania narastających sytuacji kryzysowych w środowisku przyrodniczym w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s.205
ISBN 978-83-7072-516-7

Szczególnie polecamy

Jan Sandner, Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s.205

ksiazka_okladka_1024

Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy pragną spojrzeć na problematykę ochrony środowiska w sposób interdyscyplinarny. Tezy zawarte w niniejszej pracy oraz wynikające z nich wywody, podparte są znanymi poglądami głoszonymi przez takich filozofów, jak: Forbes, Smuts, Tansley, Haeckel, Birge, jak również teoriami z pogranicza ekologii i ekofilozofii, jak: teoria rozwoju poziomów integracji, czy synergizm.

Kontakt z laboratorium

Wybrane publikacje naukowe Zakładzie Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS
Kontakt z laboratorium

Sandner J., Wybrane problemy w procesie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju gmin.

Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. ORCID 0000-0001-9745-1235

Wydawnictwo UKSW, ORCID 0000-0001-9745-1235.

Praca przedstawia podstawowe problemy, jakie pojawiają się w procesie tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju gmin. To właśnie gminy i powiaty stanowią podstawowe struktury, które są odpowiedzialne za kształtowanie miejscowego rozwoju. Prawidłowe planowanie strategiczne może prawidłowo ukierunkować rozwój podstawowych procesów społeczno-gospodarczych danej społeczności, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Praca przedstawia rolę, jaką w procesie tym powinny odgrywać zasoby środowiska przyrodniczego. Opisuje możliwe metody wdrażania i waloryzowania zasobów środowiska.

strategia rozwoju, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem

Sandner J., Selected problems of holistic management of the natural environment with the concept of sustainable development, as the basis for the establishment of a scientific environment protection discipline.

Sandner J., 2013/14, Selected problems of holistic management of the natural environment with the concept of sustainable development, as the basis for the establishment of a scientific environment protection discipline, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.129-143.
Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.129-143.
The article addresses a very important issue, being the lack of a specific environmental protection scientific discipline in Poland. The actual situation in the extent is analyzed and compared to the solutions of the EU based on the systematic basis accepted by the OECD. The actor presents methodological solutions in his study, which may serve as the basis for the creation of a substantive framework for the designation of a separate environmental protection scientific discipline. These assumptions are supported by holistic elements, which are essential to environmental management with regard for the concept of sustainable development.
management of the natural environmental, development, holistic, environmental education, ecosystems, environmental protection.

Sandner J., Klimat w holistycznej edukacji., Zmiany klimatu a społeczeństwo

Sandner J., 2010, Klimat w holistycznej edukacji., Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. Leszek Karski, Irena Grochowska, Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2010, s.77-91.
Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2010, s.77-91.
Zmiany warunków klimatycznych na Ziemi są procesem, który przebiega od samego początku powstania naszej planety. W pierwszym okresie jej formowania były to warunki z pewnością nieporównywalne do dzisiejszych. Zmienność parametrów fizyko-chemicznych atmosfery ziemskiej ma zasadniczy wpływ na wszystkie procesy środowiskowe. Trudno jest jednak powiedzieć, które z tych zmieniających się parametrów były najkorzystniejsze dla Ziemi. Zrozumienie zjawisk, które odpowiadają za przyspieszenie tych procesów wymaga, jak nigdy jeszcze dotąd podejścia holistycznego.
klimat, edukacja, procesy środowiskowe, parametry fizyko-chemiczne atmosfery ziemskiej.

Sandner J., Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju.

Sandner J., 2010, Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.143-157.
Studia Ecologiae et Bioethicae, t.8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Sposób podejścia do problematyki metodyki w holistycznej edukacji środowiskowej, uzależniony jest w dużej mierze od autorów podejmujących ten temat. Widać tutaj merytoryczną zbieżność, jaka istnieje w dość wieloznacznym podejściu do samej edukacji środowiskowej, jak i pojęcia „świadomości ekologicznej”. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku metodyka zdominowana jest przez przedmiot i metodologię badań dyscyplin naukowych, podejmujących tę problematykę.
metodyka holistycznej edukacji, świadomość ekologiczna, metodologia badań dyscyplin naukowych.

Sandner J., Man and the natural environment in the light of sustainable development

Sandner J., 2010, Man and the natural environment in the light of sustainable development, A humanist approach to sustainable development, edited by Zbigniew Łepko & Ryszard F. Sadowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.39-53.
Wydawnictwo UKSW, Warszawa
The article addresses a very important issue, being the lack of a specific environmental protection scientific discipline in Poland. The actual situation in this extent is analyzed and compared to the solutions of the EU based on the systematic basis accepted by the OECD.
Management of the natural environmental, development, holistic environmental education, ecosystems, environmental protection.

Sandner J., Selected epistemological and methodological aspects of the Biosphere concept in pursuit of an empirical research platform for ecophilosophy,

Sandner J., 2008; Selected epistemological and methodological aspects of the Biosphere concept in pursuit of an empirical research platform for ecophilosophy, Monograph; Holistic Approach to Environment Conservation, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.77-88.
Wydawnictwo UKSW, Warszawa
The problem of comprehending environment related problems depends not only on the development of natural sciences as such, but also on their cooperation on an interdisciplinary level. Frequently this proves, however, to be difficult to implement, as in the majority of cases those sciences are characterized by a diverse study methodology, and have differing specialist vocabulary, which frequently leads to “incompatibility” of gained test results. Such “incompatibility” may be related to a completely different interpretation of the same natural phenomena. The absence of a standardized and concurrently a well defined approach to problems of environmental protection may be observed already at the level of elementary notions. The most widespread example of such arbitrariness is rather free use, frequently in an interchangeable way, of such notions as: ecology and environment protection, or ecosystem and the biosphere. Those notions are in may cases used as convenient counterparts.
Methodological aspects of the Biosphere, Environmental protection, Ecology, Ecosystem, Biosphere.

Statystyki wydawnicze Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska

W zakres statystyk wydawniczych wchodzą pozycje naukowe, popularno-naukowe publikowane w formie tradycyjnej i elektronicznej na specjalistycznych witrynach na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Studia Ecologiae et Bioethicae 90%
Problemy Ekorozwoju 45%
EkoForum.eu 90%
WSiP 95%
Inne 25%

Prezentacje z udziałem Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska

J.Sandner, Filmowa Prezentacja Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB

Password: jan10

Prezentacja przedstawiająca kierunki rozwoju Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB-UKSW. Na filmie zostały przedstawione również elementy związane z monitoringiem środowiska, parametryzacją.

J.Sandner, Teoria rozwoju J.Ch.Smutsa w zrównoważonym zarządzaniu zasobami cieków wodnych.

Film zawiera prezentację referatu z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Filozofia zrównoważonego rozwoju. Konferencja odbyła się w dniu 21-11-2016. Organizator konferencji Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, Warszawa.

Więcej o projektach prowadzonych w laboratorium geologiczno-hydrologicznym i GIS

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Czytaj więcej
Projekty edukacyjne realizowane w laboratorium