Laboratorium Ekologii Gleby

Kierownikiem Laboratorium Ekologii Gleby jest dr Krassimira Ilieva-Makulec. Laboratorium wchodzi w skład Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.

Nasza misja

Misja laboratorium ukierunkowana jest na problematykę badania zespołów zwierząt glebowych (nicieni, skoczogonków, roztoczy, dżdżownic), ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb (humusu), jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.

Oferty Badawczo-Naukowe

oraz Edukacyjne

Oferty Badawczo-Naukowe i Edukacyjne

Czytaj więcej…

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Nowego Zakładu

W przygotowaniu do publikacji na witrynie.

Badania naukowe prowadzone w laboratorium ekologii gleby

W ramach międzynarodowej współpracy naukowej z prof. Sigurdsson z Uniwersytetu Rolniczego Islandii, dr K. Ilieva-Makulec prowadzi badania dotyczące sukcesji pierwotnej zespołów nicieni na istniejącej od 1963 wyspie wulkanicznej Surtsey, natomiast mgr K. Karaban i dr K. Ilieva-Makulec we współpracy z dr A. Uvarovem z Instytutu Ekologii i Ewolucji RAN w Moskwie badają oddziaływanie dżdżownic na liczebność i strukturę mikro- i mezofauny glebowej.
W ramach akcji Komisji Europejskiej COST ES1308 ClimMani: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach, dr K.Ilieva-Makulec bierze udział w projekcie ForHot (w Islandii) gdzie prowadzi badania nad wpływem naturalnego ocieplenia gleby na różnorodność i strukturę zespołów nicieni.

Obecnie nasze badania zlokalizowane są w krajobrazie rolniczym woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego: na terenach z intensywną uprawą roli i w gospodarstwach stosujących zasady rolnictwa ekologicznego. Badamy również wpływ różnych technik oraz systemów uprawy roli na różnorodność fauny. Chodzi o rolnictwo bezorkowe (siew bezpośredni) w porównaniu do tradycyjnej głębokiej orki gruntów rolnych oraz uprawa jednej rośliny na tym samym obszarze (monokultura)w porównaniu do płodozmianu. Chcemy odpowiedzieć na pytania czy i w jakim stopniu zaprzestanie corocznego przeorywania oraz jak 50 letnia monokultura wpływa na liczebność i różnorodność fauny bezkręgowców i stan humusu.
Wyniki prac pozwolą wskazać sposoby postępowania sprzyjające kumulacji próchnicy glebowej i trwałego zachowania żyzności i zasobności gleb. Badamy również bioróżnorodność biologiczną obszarów zurbanizowanych. Badania prowadzone są w urbicenozach Warszawy.
Celem ich jest poznanie stanu zróżnicowania fauny dużego miasta oraz wskazanie sposobów zagospodarowania sprzyjających utrzymywaniu się możliwie wysokiej różnorodności biologicznej miasta.
Wyniki mogą być cennym źródłem informacji dla dzielnicowych wydziałów ochrony środowiska.

Kierunki edukacji prowadzone w laboratorium ekologii gleby

Na zajęciach laboratoryjnych staramy się przedstawić studentom całą różnorodność taksonomiczną krajowej fauny bezkręgowców z uwzględnieniem gatunków o dużym znaczeniu ekologicznym, gospodarczym, bioindykacyjnym lub sanitarnym. Tematyka prac dyplomowych studentów jest włączona w problematykę naszych zainteresowań naukowych.

 • pracować z mikroskopem optycznym i stereoskopowym,
 • analizować preparaty mikroskopowe – trwałe, tymczasowe i przeżyciowe,
 • Unlimited color options with a backed color picker, including the gradients
 • sporządzać prawidłową dokumentację graficzną i opisową własnych obserwacji,
 • wykonywać samodzielnie preparaty nietrwałe i trwałe przy pomocy różnych technik,
 • opisywać różne poziomy organizacja życia od komórki do organizmu,
 • wyjaśniać zależności pomiędzy anatomią i morfologią organów (roślin i zwierząt) a ich funkcjami,
 • definiować podobieństwa i różnice w budowie głównych jednostek taksonomicznych zwierząt i roślin. Odróżniać cechy ogólne od szczegółowych,
 • rozpoznawać i wymieniać pospolite gatunki krajowej flory i fauny.

Programy edukacyjne

Pracownicy Laboratorium prowadzą wykłady i zajęcia laboratoryjne z następujących przedmiotów: biologia ogólna, ekologia, zoologia oraz biologia i ekologia organizmów glebowych.

Wyposażenie laboratorium ekologii gleby

Wyposażenie laboratorium ekologii gleby, zostało zrealizowane w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. Zwierzęta glebowe mają zazwyczaj bardzo małe rozmiary – trudno je zauważyć gołym okiem. W związku z tym badania dotyczące tych organizmów wymagają specjalnych metod i urządzeń, które nasze laboratorium posiada:

 • Wysokogradientowy ekstraktor do pozyskiwania zwierząt z gleby.
 • Mikroskopy badawcze – do obserwacji oraz identyfikacji organizmów.
 • Aparaty i kamera cyfrowa oraz oprogramowanie – do analizy obrazów (umożliwiają wykonywanie zdjęć oraz filmowanie obserwowanych obiektów, wykonywanie pomiarów na obrazie żywym i przechwyconym).
 • Komora klimatyczna – umożliwia prowadzenie eksperymentów laboratoryjnych w kontrolowanych warunkach temperatury, wilgotności i światła.
 • Cieplarka laboratoryjna – służy do inkubacji prób glebowych w określonej, stałej temperaturze oraz do prowadzenia hodowli zwierząt glebowych.
 • System do monitorowania CO2 w środowisku – umożliwia określenie i monitorowanie stężenia CO2 w glebie.
 • Pomocniczy sprzęt laboratoryjny – wagi, pH-metr, suszarka, wirówka, wytrząsarki, płyty grzewcze, mieszadła, chłodziarki, zamrażarki.

Laboratorium mikroskopii

Laboratorium przeznaczone jest głównie do prowadzenia badań naukowych. Wyposażone jest w wysokiej klasy mikroskopy: badawczy i stereoskopowy, które gwarantują wysoką dokładność badań. Laboratorium posiada również mikroskop diagnostyczny z modułem fluorescencji konfokalnej i stolikiem zmotoryzowanym, który umożliwia przeprowadzenie obserwacji preparatów (całych organizmów, tkanek, komórek, organelli komórkowych, substancji komórkowych i in.) o znacznej grubości, obserwowanie lokalizacji poszczególnych składników komórek i odtwarzanie ich struktury trójwymiarowej na utrwalonych preparatach. Wszystkie badania w Laboratorium są dokumentowane i rejestrowane za pomocą cyfrowych kamer zainstalowanych na mikroskopach.