Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych działa w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska. Kierownikiem laboratorium jest dr hab. Katarzyna Góralczyk

Nasza misja

Misją laboratorium jest ocena stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem różnych ekosystemów, a także ich oddziaływania na organizmy zamieszkujące te ekosystemy, w tym człowieka. Kontrola  jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym wody do picia, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla ludzi w wyniku obecności zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i fizycznych w środkach spożywczych oraz w opakowaniach i materiałach do kontaktu z żywnością. Wykorzystanie analizy trwałych izotopów w materiale biologicznym w celu wykazania związku między biologią, kulturą i środowiskiem.

Oferty Badawczo - Naukowe oraz Edukacyjne

oraz Edukacyjne

Oferty Badawczo - Naukowe oraz Edukacyjne

Czytaj więcej…

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

W przygotowaniu

Podstawowe badania naukowe

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych zajmuje się badaniami dotyczącymi wielu aspektów współczesnej ekologii i ochrony środowiska, w tym monitoringiem i oceną toksycznego oddziaływania wybranych chemicznych zanieczyszczeń na różne elementy środowiska, a także badaniami laboratoryjnymi próbek wody, ścieków, gleby, a także żywności pod kątem obecności metali szkodliwych dla zdrowia i różnych trwałych zanieczyszczeń organicznych, których wyniki są narzędziem do przeprowadzenia oceny ryzyka i szacowania zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia człowieka.

Współpraca badawcza

Laboratorium jest przygotowane wspólnie z Zakładem Monitoringu Środowiska i GIS, kierowanym przez dr Jana Sandnera  do wykrywania zanieczyszczeń w wodzie i glebie oraz sporządzania ekspertyz środowiskowych.

Wyposażenie laboratorium

Wyposażenie laboratorium toksykologii i technologii środowiskowych, zostało zrealizowane w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. Na wyposażeniu laboratorium toksykologii i technologii środowiskowych, znajduje się następująca aparatura badawcza:

 • spektrometr plazmowy ICP-OES,
 • chromatograf cieczowy HPLC z detektorem DAD umożliwiającym analizę białek zawierających metale ciężkie (fitochelatyny, metalotioneiny),
 • chromatograf  jonowy do oznaczeń  kationów i anionów,
 • spektrofotometry UV/VIS -2 szt.,
 • analizator rtęci NIS,
 • fotometr płomieniowy,
 • analizator Delta Tox,
 • analizator Veratox do analiz mikotoksyn,
 • analizator do identyfikacji  mikroorganizmów (Petrifilm),
 • analizator higieny ATP,
 • zestaw do oznaczeń genotoksyczności Biospec,
 • zestawy do testów typu toxkit: Algatoxkit, Daphtotoxkit, Phytotoxkit z inkubatorami,
 • mineralizator mikrofalowy Anthon Par,
 • dejonizator do przygotowania wody I klasy czystości,
 • wyparka próżniowa z łaźnią grzewczą i pompą membranową,
 • komora badań cieplnych,
 • fotometryczne mierniki walizkowe,
 • zestaw do BZT5 z inkubatorem,
 • zestaw do ChZT,
 • autoklaw nastołowy,
 • mętnościomierze, łaźnie wodne,
 • sonda tlenowa, mierniki pH, konduktometry,
 • wagi, wirówki, homogenizatory,  młynki,
 • mieszadła, biurety, pipety,
 • ultrawirowka, kriostat, mikrotom, mikroskopy, lupy, lornetki,
 • zmywarka laboratoryjna.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

Kierunki edukacji

Laboratorium jest odpowiedzialne za realizację programu edukacji z ekotoksykologii, toksykologii, jakości i bezpieczeństwa żywności oraz biochemii, a także biotechnologii środowiska dla kierunku ochrona środowiska.

Udział laboratorium w projektach badawczych

 • EWG-PECO – „METIER” (Modular Ecotoxicity Test Incorporating Ecological Relevance), projekt  realizowany  w  latach 1994-1997, kierownik prof. A.M. Soares, Portugalia; udział jako koordynator strony polskiej i wykonawca biotestów.
 • Kierowanie projektem badawczym KBN 6PO4G 05318 – „Udział grzybów upigmentowanych w monitorowaniu  środowiska skażonego metalami ciężkimi”, projekt w okresie 2002 – 2005r., Instytut Ekologii PAN do listopada 2002 r., następnie do 2005 r. – Centrum Badań Ekologicznych PAN.
 • Udział jako I główny wykonawca w projekcie badawczym KBN 6PO4F 00524 –„Funkcjonowanie  zbiornika Zegrzyńskiego na podstawie badań ekotoksykologicznych – w okresie 2002-2005, kierownik prof. dr hab. Maria Łebkowska, realizacja Politechnika Warszawska.
 • Udział jako I główny wykonawca w projekcie badawczym KBN 6PO4G 11321 „Ocena jakości wody pitnej z wybranych zbiorników zaporowych na podstawie mikrobiotestów” – kierownik dr Piotr Bieńkowski,  w okresie 2003 – 2007r., Centrum Badań Ekologicznych PAN.
 • Wykonawca w projekcie MNiSW: Inwazje zooplanktonu: jak lokalne i regionalne procesy wpływają na sukces inwazji w zależności od produktywności ekosystemu i intensywności zaburzeń” – kierownik  Andrew Dzialowski (USA), Centrum Badań Ekologicznych PAN.
 • Realizacja wielu opracowań eksperckich jako ekspert krajowy w dziedzinie biologii i ochronie środowiska.

Wybrane publikacje naukowe

 • Oleszczak Ł., Borodovskiy A.P., Lisowska-Gaczorek A., Pawlyta J, Kozieł S, Tur S.S., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K. 2018 – The Origin of Culturally Diversified Individuals Buried in the Early Iron Age Barrow Cemetery at Chultukov Log-1 (Upper Altai) in Light of the Analysis of Stable Oxygen Isotopes  – Collegium Anthropologicum 42:1-11.
 • 
Zdeb K., Sierakowski M. 2018 – Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas w badaniu nowożytnej ceramiki szkliwionej – Analityka 3:58-62.
 • Zakościelna P., Sierakowski M., Świątkowski A. 2017 – Zmiany dystrybucji metali ciężkich w trakcie termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych – Inżynieria i ochrona środowiska 20:175-183.